Kaj Kor­kea-aho ny gäst­krö­ni­kör

Jag vill stolt upp­ma­na al­la som lä­ser det­ta att be­ja­ka och ex­pe­ri­men­te­ra med sex­u­el­la och ro­man­tis­ka im­pul­ser, strun­ta i könsnor­mer och skå­la för al­las li­ka vär­de på lördag, skri­ver Kaj Kor­kea-aho, som i dag gör pre­miär som gäst­krö­ni­kör i HBL.

Hufvudstadsbladet - - Nyheter - KAJ KOR­KEA-AHO

I sin förs­ta gäst­krö­ni­ka i HBL öns­kar för­fat­ta­ren Kaj Kor­kea-aho att lä­sar­na strun­tar i könsnor­mer­na och skå­lar för al­las li­ka vär­de på lördag.

Så var bö­gar­na här igen! Till skill­nad från de fles­ta av vå­rens och som­ma­rens eve­ne­mang blev Helsing­fors pri­de ald­rig in­ställt, ut­an flyt­ta­des från ju­li till sep­tem­ber, och på­går i stan he­la den här vec­kan.

Pri­de­fest­lig­he­ter­nas höjd­punk­ter – pa­ra­den ge­nom cent­rum och park­fes­ten – sker den här gång­en i form av ett hy­bri­de­ve­ne­mang, där folk som fi­rar hem­ma lik­som de som ma­ni­fe­ste­rar på stan möts via en ko­or­di­ne­rad li­ve­stream. Sam­ma sorts fe­sty­ra och kol­lek­ti­va spräng­kraft som i fjol, då 120 000 män­ni­skor slöt upp kring mar­schen, lär det allt­så in­te bli på lördag, men det finns många go­da skäl att in­te lå­ta pan­de­min sät­ta just det­ta eve­ne­mang på pa­us.

Ho­mo- och trans­fo­bin är verk­lig in­te ba­ra i po­pu­list­styr­da Po­len och Bra­si­li­en och de un­ge­fär sjut­tio av värl­dens län­der där lag­stift­ning för­bju­der en män­ni­ska att ha sex med nå­gon av sam­ma kön, ut­an ock­så i Fin­land – på skol­går­dar och ar­bets­plat­ser, in­om id­rot­ten och i för­sam­ling­ar, på lands­byg­den lik­som i stä­der­na. Re­pre­sen­ta­tion och syn­lig­het är ödes­frå­gor för al­la mi­no­ri­te­ter, och in­for­ma­tions­sprid­ning det bäs­ta sät­tet att sking­ra för­do­mar. För den som växt upp ut­an­för nor­mer­na kan upp­le­vel­sen av till­hö­rig­het när sta­den un­der en vec­ka slu­ter upp kring en där­till va­ra minst sagt be­fri­an­de, ett ex­i­sten­ti­ellt käns­lo­sys­kon till den lätt­nad en fin­lands­svensk kan kän­na i Sve­ri­ge när all kom­mu­ni­ka­tion plöts­ligt tar en i be­ak­tan­de.

Regn­bågs­ak­ti­vis­men kan in­te hel­ler an­kla­gas för att va­ra ett själ­vän­da­mål ef­tersom den fort­sätt­nings­vis le­der till hi­sto­ris­ka re­sul­tat, som när de förs­ta ex­ter­na ad­op­tio­ner­na för sam­kö­na­de par be­kräf­ta­des av fins­ka rätts­vä­sen­det i april i år, en verk­lig mil­stol­pe tre år ef­ter att den nya äk­ten­skaps­la­gen träd­de i kraft.

En le­van­de pri­de­rö­rel­se präg­lar ock­så sta­dens image, och har bli­vit en av de tyd­li­ga­re sym­bo­lis­ka skil­je­lin­jer­na mel­lan öst och väst, nå­got som ger Helsing­fors en an­nan prä­gel än till ex­em­pel Tal­linn, för att in­te ta­la om Sankt Pe­ters­burg. En stad ut­an pri­de­rö­rel­sens mång­fald känns ur ett väs­ter­ländskt per­spek­tiv helt en­kelt omo­dern och de­mo­kra­tiskt sun­kig.

Kon­ser­va­ti­va och cy­nis­ka be­dö­ma­re kan åt­minsto­ne gläd­jas över att pri­de­fi­ran­det är en mil­jo­nin­du­stri och bör min­nas vil­ken köp­stark be­folk­nings­grupp regn­bågs­fol­ket of­ta är. Här skul­le Fin­land, med sin ba­stu­kul­tur och det världs­be­röm­da vi­su­el­la ar­vet från Tom of Fin­land, ha al­la möj­lig­he­ter att bli ett at­trak­tivt res­mål för gaytu­rism. Att Helsing­fors och Fin­land fort­fa­ran­de sak­nar en rik­tigt bra och cen­tral gaysau­na är en för­lo­rad chans li­ka obe­grip­lig som om Ro­vani­e­mi sak­na­de sin tom­te­by.

Sen ska vi för­stås fi­ra pri­de för att ha ro­ligt, och för att vi kan. In­te långt ös­terut för­bju­der la­gen alltjämt in­for­ma­tions­sprid­ning om ho­mo­sex­u­a­li­tet, och för Ryss­lands regn­bågs­folk är pri­de­fes­ti­va­ler alltjämt en uto­pi. Det finns skäl att min­nas att lik­nan­de an­ti-pro­pa­gan­da­lag­stift­ning var i bruk i Fin­land så sent som 1999*, och att det in­nan dess ock­så i Helsing­fors var för­bju­det att upp­ma­na nå­gon till vän­skap, om­sorg, öm­het och kär­lek mel­lan två män el­ler två kvin­nor. Bland an­nat tack va­re pri­de­rö­rel­sen är Fin­land ett bätt­re land än så i dag. För att prak­ti­se­ra den­na vik­ti­ga, ic­kesjälv­kla­ra rät­tig­het vill jag här­med stolt upp­ma­na al­la som lä­ser det­ta att be­ja­ka och ex­pe­ri­men­te­ra med sex­u­el­la och ro­man­tis­ka im­pul­ser, strun­ta i könsnor­mer och skå­la för al­las li­ka vär­de på lördag. Hap­py pri­de!

är för­fat­ta­re och bor i Helsing­fors

*I Fin­land råd­de ett så kal­lat upp­ma­nings­för­bud mot ho­mo­sex­u­a­li­tet 1971–1999.

Trots att pri­de­vec­kan in­te kan fi­ras på sam­ma sätt som ti­di­ga­re år, finns det många go­da skäl att in­te lå­ta pan­de­min sät­ta just det­ta eve­ne­mang på pa­us

FO­TO: TI­MO KA­RI

Newspapers in Swedish

Newspapers from Finland

© PressReader. All rights reserved.