Nytt åtal be­hövs i Borgårät­te­gång

Den förs­ta rät­te­gångs­da­gen i fal­let med po­lis­skjut­ning­ar­na i Borgå mås­te av­slu­tas i för­tid på grund av åkla­ga­rens miss. Fö­re det ha­de rät­tens ord­fö­ran­de tömt sa­len, och den ena av brö­der­na förts ut led­sa­gad av po­lis.

Hufvudstadsbladet - - Nyheter - an­na.svart­strom@ksf­me­dia.fi AN­NA SVARTSTRöM

Ett år ef­ter de dra­ma­tis­ka po­lis­skjut­ning­ar­na i Borgå in­led­des rät­te­gång­en mot de åta­la­de brö­der­na i går. Den ena bro­dern för­des än­då ut ur sa­len ef­ter ba­ra nå­gon tim­me. Åkla­ga­ren i sin tur fick bak­läxa av rät­tens ord­fö­ran­de.

Åkla­ga­ren yr­kar på 13 års fäng­el­se var för Ri­chard och Ray­mond Gran­holm som står åta­la­de för bland an­nat 13 mord­för­sök – rik­ta­de mot po­lis – grovt rån, skjut­va­pen­brott och ta­gan­de av giss­lan un­der ett dra­ma­tiskt dygn i Borgå och Bir­ka­land i au­gusti i fjol.

När rät­te­gång­en in­led­des i Öst­ra Ny­lands tings­rätt på mån­da­gen steg två skägg­pryd­da män in i sa­len.

Sett till häkt­nings­för­hand­ling­ar­na för ett år se­dan ver­ka­de den yng­re av dem, 26-åri­ga Ray­mond Gran­holm, ha magrat. Han följ­de nog­grant med i sin för­svars­ad­vo­kats hand­ling­ar då åkla­ga­ren läs­te upp åta­len.

Den äld­re, 31-åri­ga Ri­chard Gran­holm, tit­ta­de i sin tur rakt fram­åt, sträck­te på sig och gäs­pa­de emel­lanåt.

Vid den yng­re bro­derns si­da fanns ock­så en tolk som vid be­hov över­sat­te från fins­ka till svens­ka. Rät­te­gång­en går till störs­ta de­len på svens­ka men med en del in­slag på fins­ka.

Bå­da brö­der­na har in­nan de kom till Borgå i fjol vå­ras va­rit bo­sat­ta i Stock­holms­om­rå­det Jo­han­nes­hov. De är i hu­vud­sak upp­vux­na i Sve­ri­ge, men har bott i Borgå i sin barn­dom. Ri­chard Gran­holm har dub­belt med­bor­gar­skap, svenskt och finskt, me­dan Ray­mond Gran­holm har en­bart svenskt.

Vil­le va­ra på plats

Se­dan hän­del­ser­na för ett drygt ett år se­dan har frå­gan som många ställt va­rit var­för brö­der­na be­gick de grova hand­ling­ar­na.

Sva­ret kom­mer vi som det ver­kar va­ra in­te att få hö­ra ur de­ras mun­nar. Re­dan un­der det för­be­re­dan­de sam­man­trä­det för­ra vec­kan åbe­ro­pa­de brö­der­na sin rätt att in­te hö­ras un­der rät­te­gång­en.

Rät­tens ord­fö­ran­de med­de­la­de dem, ef­ter att åta­let lästs upp, att de där­för in­te be­hö­ver va­ra när­va­ran­de un­der den fort­sat­ta be­hand­ling­en. Ri­chard Gran­holm sva­ra­de via sin för­svars­ad­vo­kat att han stan­nar kvar åt­minsto­ne res­ten av da­gen, me­dan Ray­mond Gran­holm med­de­la­de att må­let är att va­ra på plats al­la rät­te­gångs­da­gar.

Strax fö­re lunch för­des han än­då ut ur sa­len, led­sa­gad av po­lis. Fö­re det ha­de en per­son kom­mit in i sa­len som ord­fö­ran­den se­dan töm­de för en pa­us.

Vid det la­get stäng­des mik­ro­fo­ner­na av och ord­fö­ran­de, lag­man­nen An­ders Ce­der­berg, med­de­la­de se­na­re att det be­rod­de på att käns­li­ga häl­so­upp­gif­ter ha­de be­hand­lats.

Rät­te­gång­en hålls i Borgå, men jour­na­lis­ter och me­di­er föl­jer med via vi­de­o­länk i tings­rät­tens sam­man­trä­des­plats i Hy­vinge. Det här ar­range­mang­et mo­ti­ve­ras med co­ro­na­re­strik­tio­ner och plats­brist.

Rät­ten gav bak­läxa

Ray­mond Gran­holm följ­de med res­ten av da­gen från fäng­el­set i Jo­ke­la, men yt­ter­li­ga­re en vänd­ning gjor­de att den blev klart kor­ta­re än pla­ne­rat.

Åkla­gar­nas stäm­nings­an­sö­kan be­står av 11 punk­ter. I bör­jan av handlingen står det att bå­da brö­der­na åta­las på al­la punk­ter, men när gär­nings­be­skriv­ning­en gås ige­nom punkt för punkt sak­nas Ray­mond Gran­holms namn på en av dem.

Det gäl­ler åtals­punk­ten för­sök till mord i Borgå rik­tat mot den över­kon­sta­pel som ingick i patrul­len som lar­mats till plat­sen.

En­ligt åkla­ga­ren sköt den äld­re bro­dern åt­minsto­ne tre skott mot ho­nom och ett träf­fa­de ho­nom i ar­men. Sam­ti­digt hölls den and­ra po­li­sen, äld­re kon­sta­pel, i vad som åkla­ga­ren ser som en giss­lan­si­tu­a­tion.

Den yng­re bro­derns an­del fram­går än­då in­te tyd­ligt av åta­let vilket hans för­svars­ad­vo­kat Ma­ria Lund­ström tog upp i rät­ten, och ord­fö­ran­de gav hen­ne rätt.

– Tings­rät­ten an­ser att åtal in­te på lag­ligt sätt väckts mot Ray­mond Gran­holm, kon­sta­te­ra­de Ce­der­berg och be­to­na­de att det hand­lar om grova brotts­miss­tan­kar.

Han po­äng­te­ra­de att det­sam­ma ock­så gäl­ler en an­nan åtals­punkt, där det i stäl­let är den äld­re bro­derns namn som sak­nas, li­kaså en be­skriv­ning av hans an­del i grovt även­ty­ran­de av tra­fik­sä­ker­he­ten, det­ta i Tam­mer­fors. Un­der biljak­ten var det den yng­re bro­dern som kör­de bi­len.

Un­der ef­ter­mid­da­gen de­la­des en ny stäm­nings­an­sö­kan ut i sa­len, men rät­te­gång­en skjuts än­då upp med en dag till ons­dag för att för­sva­ret ska ha tid att sva­ra på åta­len och fort­sät­ter i stäl­let en dag läng­re näs­ta vec­ka.

Ne­kar mord­för­sök

För­sva­ret hål­ler till sto­ra de­lar med om åkla­ga­rens be­skriv­ning av hän­del­se­för­lop­pet, men bå­da brö­der­na för­ne­kar att de skul­le ha gjort sig skyl­di­ga till mord­för­sök.

Av­sik­ten var in­te att träf­fa po­li­ser­na i Borgå, me­nar Ri­chard Gran­holm. Vad gäl­ler biljak­ten me­nar han att det hand­la­de om att få po­li­ser­na att ge upp.

Han er­kän­ner in­te hel­ler att han skju­tit så många skott som åkla­ga­ren häv­dar, där­e­mot att han gjort sig skyl­dig till grovt rån.

Ray­mond Gran­holm me­nar ock­så han att av­sik­ten in­te va­rit att dö­da. Vad gäl­ler åtals­punk­ten, som åkla­ga­ren fick skri­va om, upp­ger han att po­li­sen in­te fanns i hans skott­lin­je och att det för hans del hand­lar om fram­kal­lan­de av fa­ra. Ser rät­ten ho­nom som med­gär­nings­man till bro­dern er­kän­ner han grov miss­han­del men in­te mord­för­sök.

Vad gäl­ler biljak­ten har syf­tet va­rit att ska­da po­lis­bi­lar­na, och det har in­te va­rit över­vä­gan­de san­no­likt att nå­gon per­son skul­le ska­das, me­nar han.

Åkla­ga­ren vill se ett kom­bi­na­tions­straff som brö­der­na skul­le va­ra tvung­na att sit­ta av i sin hel­het, ut­an att fri­ges vill­kor­ligt i för­tid. För det be­hövs en rätts­psy­ki­a­trisk un­der­sök­ning. En så­dan vill brö­der­na än­då in­te ge­nom­gå.

Po­li­ser li­der än­nu av ska­dor­na

Ska­de­ståndskra­ven rik­ta­de mot de två brö­der­na upp­går till ti­o­tu­sen­tals eu­ro.

Den äld­re kon­sta­pel som åkla­ga­ren an­ser att togs som giss­lan, och be­sköts tio gång­er, krä­ver sam­man­lagt drygt 16 000 eu­ro för sve­da och värk och till­fäl­lig in­va­li­di­tet, för psy­kiskt li­dan­de och kos­me­tisk ska­da.

Den and­ra po­li­sen yr­kar på sam­man­lagt 33 000 eu­ro.

Bå­da li­der fort­fa­ran­de av det sked­da, me­nar de­ras mål­sä­gan­de­bi­trä­de. Den äld­re kon­sta­pelns hör­sel ska­da­des av skott­loss­ning in­vid hans öra, och han har tin­ni­tus. Över­kon­sta­peln ska­da­des av skott i ar­men och är fort­fa­ran­de in­te i ar­bets­fört skick.

Re­dan nu har Stats­kon­to­ret er­satt po­li­ser­na med över 60 000 eu­ro, som Stats­kon­to­ret vill att brö­der­na so­li­da­riskt ska stå för. Ock­så and­ra per­so­ner, som bland an­nat ut­sat­tes un­der biljak­ten, vill ha ska­de­stånd.

Även öv­ri­ga kost­na­der har upp­stått: Att re­pa­re­ra tre po­lis­bi­lar som tog ska­da har gått på när­ma­re 25 000 eu­ro.

FO­TO: JUS­SI NUKARI/LEHTIKUVA

En fo­to­graf tilläts ta bil­der på brö­der­na Ri­chard (t.v.) och Ray­mond Gran­holm då rät­te­gång­en in­led­des i Borgå på ■ mån­da­gen. De täck­te in­te, som många and­ra, för si­na an­sik­ten. Den yng­re bro­dern för­des se­na­re ut ur sa­len och fick föl­ja med rät­te­gång­en från fäng­el­set i Jo­ke­la i Van­da.

FO­TO: JUS­SI NUKARI/LEHTIKUVA

Rät­te­gång­en hålls i Borgå men ■ publik och jour­na­lis­ter får föl­ja med på vi­de­o­länk till and­ra sam­man­trä­des­plat­ser, på grund av co­ro­nae­pi­de­min och plats­brist.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Finland

© PressReader. All rights reserved.