Co­ro­na­vi­ru­set tving­ar för­e­ning­ar att tän­ka om

Nö­den är al­la upp­fin­ning­ars mo­der. För att mi­ni­me­ra ris­ker­na för smit­ta ser för­e­ning­ar­na över sin verk­sam­het: Det be­ty­der mind­re snaps­sång, ut­om­hus­gym­nas­tik i regn och rusk och namn­lis­tor över fest­del­ta­ga­re för att un­der­lät­ta smitt­spår­ning.

Hufvudstadsbladet - - Nyheter - MA­RIA GESTRIN-HAGNER ma­ria.gestrin-hagner@ksf­me­dia.fi

För­e­ning­ar vars verk­sam­het byg­ger på att fö­ra sam­man män­ni­skor har va­rit tvung­na att se över sin verk­sam­het för att med­lems­träf­far­na in­te ska bli smit­to­här­dar. I klar­text be­ty­der det här köröv­ning­ar un­der bar him­mel, ute­gym­pa i ur och skur och nog­grann bok­fö­ring av mid­dags­gäs­ter för att ef­teråt kun­na smitt­spå­ra del­ta­ga­re.

Den för­änd­ra­de co­ro­na­till­va­ron får sto­ra följ­der för or­ga­ni­sa­tio­ner och för­e­ning­ar vars ex­istens byg­ger på att män­ni­skor träf­fas. HBL gjor­de en rund­ring­ning till en rad or­ga­ni­sa­tio­ner för att hö­ra hur de har kom­mit i gång med hös­tens verk­sam­het. Al­la har vid­ta­git mi­nu­ti­ö­sa åt­gär­der för att för­hind­ra smitt­sprid­ning.

Kör­sång be­trak­tas som en sär­skilt ris­ka­bel fri­tids­sys­sel­sätt­ning i co­ro­na­ti­der. Då vis­sa ama­tör­kö­rer har valt att helt ta pa­us, fort­sät­ter and­ra si­na öv­ning­ar men un­der för­änd­ra­de for­mer.

– Visst på­ver­kas vår verk­sam­het. Vi föl­jer na­tur­ligt­vis he­la ti­den med lä­get och har flyt­tat vå­ra öv­ning­ar till fest­sa­len på Gam­la stu­dent­hu­set för att kun­na hål­la stör­re av­stånd till varand­ra, sä­ger Aka­de­mis­ka Sång­för­e­ning­ens ord­fö­ran­de Jo­han Ny­man.

Ny­man sä­ger att det just nu in­te känns rätt att ord­na sto­ra publik­kon­ser­ter in­om­hus. Där­för pla­ne­rar Aka­de­men i stäl­let en webb­sänd stream­kon­sert i må­nads­skif­tet sep­tem­ber–ok­to­ber.

– I det här ske­det har vi inga kon­ser­ter in­pla­ne­ra­de in­nan jul. Det är för ti­digt att sä­ga hur det blir, men just nu ver­kar det in­te san­no­likt med full­prop­pa­de kyr­ko­kon­ser­ter. I nå­gon form ska vi nog spri­da jul­stäm­ning, men hur har vi än­nu in­te be­stämt, sä­ger Jo­han Ny­man.

Kö­ren Ly­ran har ock­så an­pas­sat verk­sam­he­ten. Hit­tills har öv­ning­ar­na hål­lits på te­a­ter Vi­i­rus ut­om­hus­scen på Bus­hol­men, men då väd­ret blir ky­li­ga­re och reg­ni­ga­re flyt­tar Ly­rans öv­ning­ar in­om­hus, dock så att ba­ra hal­va kö­ren är på plats. Res­ten av ly­ror­na sjung­er hem­i­från via Zoom.

Vi grans­kar i för­väg att ut­rym­me­na för lu­ci­as be­sök är så­da­na att det går att und­vi­ka träng­sel, men vi har ock­så fun­de­rat på att ord­na vir­tu­el­la lu­ci­a­besök. Fred­rik von Koskull kom­mu­ni­ka­tör vid Folk­häl­san

Fär­re än van­ligt får se lu­cia

Folk­häl­san som fun­ge­rar som pa­ra­ply­or­ga­ni­sa­tion för åt­skil­li­ga för­e­ning­ar har ock­så fått tän­ka om och an­pas­sa verk­sam­he­ten. Ett stort frå­ge­tec­ken är hur det blir med Folk­häl­sans år­li­ga drag­plås­ter lu­cia som bru­kar sam­la sto­ra ska­ror i ju­le­tid. Än har inga be­slut ta­gits, men det lu­tar mot att årets lu­ci­a­kor­te­ge ställs in. Lu­cia kom­mer att krö­nas i Dom­kyr­kan, pre­cis som van­ligt, men an­ta­let åskå­da­re kom­mer att be­grän­sas, be­rät­tar Fred­rik von Koskull, kom­mu­ni­ka­tör vid Folk­häl­san.

Hur det blir med lu­ci­as be­sök i äldre­bo­en­den och sjuk­hus är ock­så oklart.

– Vi grans­kar i för­väg att ut­rym­me­na för lu­ci­as be­sök är så­da­na att det går att und­vi­ka träng­sel, men vi har ock­så fun­de­rat på att ord­na vir­tu­el­la lu­ci­a­besök, sä­ger von Koskull.

”Det finns ing­et då­ligt vä­der”

Helsing­fors Ar­bis har va­rit tvung­et att skä­ra i grupp­stor­le­kar­na och sän­der si­na po­pu­lä­ra ons­dags­före­läs­ning­ar vir­tu­ellt över nä­tet.

– Just nu blic­kar jag ut ge­nom fönst­ret och ser en grupp se­ni­o­rer som har ut­om­hus­gym­pa. Vi föl­jer de­vi­sen ”det finns ing­et då­ligt vä­der, ba­ra då­li­ga klä­der”. Det är en följd av co­ro­nan, sä­ger rek­tor Moa Thors.

And­ra smitt­skydds­åt­gär­der som Ar­bis har vid­ta­git för­u­tom att man upp­ma­nar till hand­tvätt, sä­ker­hets­av­stånd och har ställt fram hand­sprit, är att man har lå­tit in­stal­le­ra plex­iglas vid lä­rar­nas bord. En del av Ar­bis lä­ra­re har ock­så valt att bä­ra munskydd un­der lek­tio­ner­na.

För­ra vec­kan stod det klart att förs­ta årets me­di­ci­na­re vid Helsing­fors uni­ver­si­tet ha­de smit­tats av co­ro­na vid en in­le­dan­de fest för nya stu­den­ter. I sam­band med fes­ten ex­po­ne­ra­des 300 per­so­ner av vi­ru­set och me­di­ci­nar­na blev tem­po­rärt tvung­na att över­gå till stu­di­er på di­stans.

I fre­dags in­for­me­ra­de ock­så Aal­to-uni­ver­si­te­tet om att en di­plo­min­gen­jörs­stu­de­ran­de för en vec­ka se­dan ha­de del­ta­git i ett eve­ne­mang som ord­na­des ut­om­hus vid cam­pu­set i Ot­näs. Per­so­nen ha­de se­na­re tes­tat po­si­tivt för covid-19 och någ­ra ex­po­ne­ra­de sat­tes i ka­ran­tän.

Festar­ran­gö­rer bär stort an­svar

Vid stu­dent­för­e­ning­ar tyc­ker man synd om de drab­ba­de.

– Vi har satt myc­ket tid på att grubb­la på hur vi ska kun­na ga­ran­te­ra sä­ker­he­ten. Det var enkla­re i vå­ras då folk­sam­ling­ar på över 50 per­so­ner var för­bjud­na. De lud­di­ga rikt­lin­jer­na för till­fäl­let gör att vi som för­e­ning bär ett stort an­svar och mås­te stäl­la oss frå­gan: Är det etiskt rätt att ord­na eve­ne­mang, sä­ger Tek­no­log­för­e­ning­ens ord­fö­ran­de Al­bert Rehn­berg.

Tek­no­log­för­e­ning­en an­ser att stu­dent­fes­ter­na fyl­ler en vik­tig so­ci­al funk­tion, i syn­ner­het för de nya stu­de­ran­de­na. Där­för vill man ogär­na stäl­la in al­la so­ci­a­la till­ställ­ning­ar.

– I mot­sats till natt­klub­bar gör vi in­te det här för den eko­no­mis­ka vin­ning­ens skull, ut­an för att främ­ja det men­ta­la väl­be­fin­nan­det och ge­men­ska­pen.

Tek­no­lo­ger­na höll sin in­le­dan­de sits i lör­dags. För att mi­ni­me­ra ris­ker­na ha­de man sku­rit ner del­ta­garan­ta­let och gjort en ex­tra gles bords­pla­ce­ring.

Rehn­berg sä­ger att Tek­no­log­för­e­ning­en upp­ma­nar med­lem­mar­na att lad­da ner smitt­spår­nings­ap­pen Co­ro­nablin­kern och re­kom­men­de­rar munskydd då det är möj­ligt. Me­dan folk äter och dric­ker går det för­stås in­te att bä­ra an­sikts­mask.

Nå­got total­för­bud mot snapsvi­sor, som kan tän­kas bi­dra till smitt­sprid­ning, har det in­te va­rit tal om. Men sång­le­dar­na kom­mer att hål­la en li­te mer åter­håll­sam lin­je.

Mått­lig al­ko­hol­kon­sum­tion är ock­så ett sätt att mins­ka ris­ker­na för smit­ta. Där­för kom­mer Tek­no­log­för­e­ning­en att be dem som job­bar i ba­ren va­ra på sin vakt och in­te säl­ja till per­so­ner som re­dan har druc­kit till­räck­ligt.

Ock­så Ny­lands Na­tion har en plan för hur hös­tens fester ska ord­nas så sä­kert som möj­ligt. Na­tio­nen har in­fört en be­gräns­ning på max 50 del­ta­ga­re per fest och släp­per in­te in ut­om­stå­en­de på si­na ef­ter­fes­ter. Na­tio­nen kom­mer ock­så att fö­ra bok över samt­li­ga fest­del­ta­ga­re för att un­der­lät­ta even­tu­ell smitt­spår­ning.

– Vi har ock­så en plan B, ifall det skul­le gå rik­tigt il­la. Den går ut på att all verk­sam­het sker på di­stans. Men för nya stu­den­ter är det vik­tigt att få en so­ci­al ge­men­skap och sam­hö­rig­het. Det lyc­kas in­te rik­tigt om man ba­ra träf­fas via da­torn, sä­ger na­tio­nens ord­fö­ran­de Jes­si­ca Kuhle­felt.

Kö­ren Ly­ran har hål­lit si­na öv­ning­ar på Te­a­ter Vi­i­rus ut­om­hus­scen. Bil­den är ta­gen av ly­ran So­fia Ström­gård un­der ■ öv­ning­en för­ra vec­kan.

FO­TO: NIKLAS TALLQVIST

Co­ro­nan le­der till för­änd­ra­de pla­ner. Årets lu­ci­a­kor­te­ge ser ut att stäl­las in ef­tersom man vill för­hind­ra ris­ken för smitt­sprid­ning.

LEHTIKUVA FO­TO: JUS­SI NUKARI/

Fle­ra av Ar­bis gym­nas­tik­kur­ser ord­nas ut­om­hus i stäl­let för in­om­hus. Här en an­nan grupp som mo­tio­ne­ra­de på Drum­sö i vå­ras.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Finland

© PressReader. All rights reserved.