41 var­ning­ar om ex­po­ne­ring via Co­ro­nablin­kern

Hufvudstadsbladet - - Nyheter - SPT

Den som får ett med­de­lan­de om ex­po­ne­ring via Co­ro­nablin­kern ska no­ga föl­ja med sitt all­män­till­stånd och vid be­hov gö­ra ett co­ro­na­test.

En per­son som kon­sta­te­ras bä­ra på co­ro­na­vi­ru­set och som an­vän­der mo­bi­lap­pli­ka­tio­nen Co­ro­nablin­ker får en kod av häl­so- och sjuk­vårds­per­so­na­len, med vil­ken hen ano­nymt kan var­na and­ra per­so­ner att de kan ha ut­satts för smit­ta.

Den som får med­de­lan­det ska ha be­fun­nit sig cir­ka 15 mi­nu­ter på högst två me­ters av­stånd från den smit­ta­de per­so­nen. För att få ett med­de­lan­de mås­te man ock­så själv ha ap­pen in­stal­le­rad på sin mo­bil­te­le­fon.

På mån­da­gen med­de­la­de In­sti­tu­tet för häl­sa och väl­färd att man gett ut ko­der för ex­po­ne­ring till 41 smit­ta­de.

Drygt 700 per­so­ner in­om häl­so­och sjuk­vår­den har be­fo­gen­het att ge ut en kod. An­ta­let ökar i takt med att per­so­nal fort­bil­das för upp­gif­ten.

Sam­ti­digt med­de­lar in­sti­tu­tet att lands­be­gräns­ning­ar­na kopp­la­de till ned­ladd­ning av ap­pli­ka­tio­nen har ta­gits bort.

Det be­ty­der att an­vän­da­re kan lad­da ner ap­pen till sin te­le­fon oav­sett vil­ken app­bu­tik de an­vän­der. Det här med tan­ke på till ex­em­pel ut­länds­ka per­so­ner som vis­tas en läng­re tid i Fin­land.

På grund av för­se­ning­ar i upp­da­te­ring­en av oli­ka app­bu­ti­ker kan det ta en tid in­nan Co­ro­nablin­ke­rap­pli­ka­tio­nen syns.

Co­ro­nablin­kern lan­se­ra­des den 31 au­gusti och har hit­tills lad­dats ner näs­tan 1,8 mil­jo­ner gång­er.

Med hjälp av ap­pen kan med­bor­gar­na bi­dra till att stop­pa sprid­ning­en av co­ro­na­vi­ru­set ge­nom att in­for­me­ra and­ra om att de kan ha ut­satts för smit­ta.

Ap­pen har ut­veck­lats av In­sti­tu­tet för häl­sa och väl­färd, So­ci­a­loch häl­so­vårds­mi­ni­s­te­ri­et, Folk­pen­sions­an­stal­ten och So­te­di­gi och är byggd av So­li­ta.

FO­TO: ARI SUND­BERG/SPT

Med hjälp av Co­ro­nablin­ke­rap­pen kan med­bor­gar­na bi­dra till att stop­pa sprid­ning­en av co­ro­na­vi­ru­set.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Finland

© PressReader. All rights reserved.