För­slag: ”För­se re­se­kort med bild för att mins­ka fusk”

Hufvudstadsbladet - - Nyheter - HBL

Helsing­fors­re­gi­o­nens tra­fik (HRT) ut­re­der möj­lig­he­ten att änd­ra re­se­kor­ten så att de i fram­ti­den skul­le va­ra för­sed­da med ett fo­to av äga­ren.

På de nu­va­ran­de kor­ten finns ing­en bild. Ett kort med fo­to skul­le för­snab­ba kon­trol­len av bil­jet­ter. Upp­gif­ter­na kom­mer fram i en full­mäk­ti­ge­mo­tion som är in­läm­nad av full­mäk­ti­ge­le­da­mot Ka­ti Ju­va (Grö­na) i Helsing­fors, som vill att kort i fram­ti­den ska va­ra könsne­utra­la.

HRT sä­ger att bil­jett­kon­trol­lö­rer­na dag­li­gen stö­ter på si­tu­a­tio­ner där det per­son­li­ga re­se­kor­tet an­vänds av nå­gon an­nan än äga­ren.

– Ef­tersom re­sur­ser­na för bil­jett­kon­trol­ler är be­grän­sa­de är det vik­tigt att snabbt kun­na gö­ra en upp­skatt­ning om äga­ren an­vän­der kor­tet. Om man miss­tän­ker att det in­te är äga­ren ber man om iden­ti­tets­be­vis.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Finland

© PressReader. All rights reserved.