Så gick det till en­ligt åkla­ga­ren

Hufvudstadsbladet - - Nyheter -

●●Brö­der­na har ställts in­för rät­ta för 13 mord­för­sök, grovt rån, för­be­re­del­se till grovt rån, ta­gan­de av giss­lan, våld­samt mot­stånd mot tjäns­te­man, åt­ta fall av för­or­sa­kan­de av fa­ra, skjut­va­pen­brott och grovt även­ty­ran­de av tra­fik­sä­ker­he­ten.

●●Gär­ning­ar­na har skett i Borgå, Tam­mer­fors och Ta­vast­ky­ro.

●●Re­dan nå­gon gång mel­lan april, då brö­der­na kom till Borgå, och slu­tet av maj ska de en­ligt åta­let ha för­sökt kom­ma över va­pen.

●●Lör­da­gen den 24 au­gusti för­sök­te de en­ligt åkla­gar­na loc­ka en po­lis­pa­trull till sand­gro­pen i Pir­lax i Borgå men lyc­ka­des in­te, och någ­ra tim­mar se­na­re till Ölstens in­du­stri­om­rå­de i Borgå där skott­loss­ning­en sked­de. De greps ef­ter en bil­jakt i Bir­ka­land på söndag kväll.

●●Brö­der­na er­kän­ner grovt rån men in­te mord­för­sök på nå­gon av punk­ter­na. Av­sik­ten har en­ligt dem in­te va­rit att dö­da. De har hel­ler in­te skju­tit så många skott som åkla­ga­ren på­står.

●●Po­lis av­fy­ra­de inga skott un­der hän­del­se­för­lop­pet.

●●Rät­te­gång­en har skju­tits upp med en dag och fort­sät­ter på ons­dag.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Finland

© PressReader. All rights reserved.