Na­val­nyj mår bätt­re – väcks ur ko­ma

Hufvudstadsbladet - - Nyheter - TT-AFP-REU­TERS

Den rys­ke re­gim­kri­ti­kern Alek­sej Na­val­nyjs till­stånd har för­bätt­ras, upp­ger det sjuk­hus i Ber­lin där han vår­das. Han har väckts ur den konst­gjor­da ko­ma han be­fun­nit sig i och för­be­reds för att kopp­las loss från re­spi­ra­torn.

Sjuk­hu­set Cha­ri­té upp­ger ock­så att Alek­sej Na­val­nyj re­a­ge­rar på till­tal, men tilläg­ger att det är för ti­digt att av­gö­ra vil­ka even­tu­el­la lång­va­ri­ga ska­dor för­gift­ning­en kan ha or­sa­kat.

Tysklands för­bunds­kans­ler Ang­e­la Mer­kel hål­ler dör­ren öp­pen för straffåt­gär­der kopp­la­de till det omstrid­da gas­led­nings­pro­jek­tet Nordstream 2, om Ryssland in­te or­dent­ligt ut­re­der för­gif­tan­det Na­val­nyj.

– För­bunds­kans­lern an­ser att det är fel att ute­slu­ta någon­ting i det här ske­det, sva­rar ta­les­per­so­nen Stef­fen Sei­bert på frå­gan om Mer­kel kom­mer att skyd­da mil­jard­pro­jek­tet om Tyskland går vi­da­re med sank­tio­ner mot Ryssland med an­led­ning av Na­val­nyj­fal­let.

Gas­led­ning­en Nordstream 2, som är nä­ra att fär­dig­stäl­las, är tänkt att för­dubb­la le­ve­ran­ser­na av rysk na­tur­gas till Tyskland. Pro­jek­tet har länge kri­ti­se­rats av bland and­ra USA, som be­fa­rar att det ska le­da till ett allt­för stort be­ro­en­de av rysk ener­gi.

Na­val­nyj in­sjuk­na­de i slu­tet av au­gusti un­der en flyg­ning och be­hand­la­des på ett si­bi­riskt sjuk­hus in­nan han eva­ku­e­ra­des till Ber­lin. Tyskland med­de­la­de i för­ra vec­kan att man fun­nit be­vis på att han för­gif­tats med no­vitjok. An­vän­dan­det av nerv­gif­tet in­ne­bär att den rys­ka sta­ten mås­te ha va­rit in­blan­dad på nå­got sätt, en­ligt Na­val­nyjs al­li­e­ra­de.

Kreml ne­kar dock be­stämt till all in­bland­ning.

– För­sö­ken att på nå­got sätt kopp­la sam­man Ryssland med det som hänt är oac­cep­ta­belt, det är ab­surt, sä­ger ta­les­per­so­nen Dmitrij Peskov.

FO­TO: MLADEN ANTONOV/LEHTIKUVA-AFP

Alek­sej Na­val­nyj upp­ges nu ■ re­a­ge­ra på till­tal.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Finland

© PressReader. All rights reserved.