Vitt­ne: Po­li­ti­ker för­des bort av okän­da per­so­ner

Över 600 per­so­ner greps un­der sön­da­gens pro­tes­ter runt om i Be­la­rus, upp­ger myn­dig­he­ter­na. Sam­ti­digt kom­mer upp­gif­ter om att Ma­ria Ko­lesni­ko­va, en fram­trä­dan­de op­po­si­tions­po­li­ti­ker tilli­ka de­mo­kra­ti­ak­ti­vist, förts bort av okän­da gär­nings­män.

Hufvudstadsbladet - - Nyheter - PON­TUS AHL­KVIST/TT MIA HOLM­BERG KARLS­SON/TT

En­ligt en ta­les­per­son för Be­la­rus ut­ri­kesmi­ni­ste­ri­um greps 633 per­so­ner un­der sön­da­gen för brott mot la­gar gäl­lan­de folk­sam­ling­ar, rap­por­te­rar AFP. Runt hälf­ten av dem upp­ges hål­las kvar i häk­te i vän­tan på för­hör.

Det är svårt att be­dö­ma om de of­fi­ci­el­la siff­ror­na är kor­rek­ta, sä­ger Alex­an­der Sjö­din, pro­gram­hand­läg­ga­re för Eu­ra­si­en hos män­ni­sko­rätts­or­ga­ni­sa­tio­nen Ci­vil Rights De­fen­ders. Obe­ro­en­de or­ga­ni­sa­tio­ner ser dock över sta­tisti­ken och pub­li­ce­rar namn på al­la som grips och släpps.

– I bör­jan trod­de vi att de of­fi­ci­el­la siff­ror­na var över­driv­na, att det var ett sätt för myn­dig­he­ter­na att vi­sa att de har kon­troll. Men de vi­sa­de sig stäm­ma, sä­ger Sjö­din.

De som gri­pits och släppts ti­di­ga­re – och som nu kans­ke grips igen – ris­ke­rar all­var­li­ga kon­se­kven­ser.

– Of­ta grips de för att för­hind­ras att del­ta i pro­tes­ter­na och släpps mer el­ler mind­re om­gå­en­de, ut­an nå­gon ju­ri­disk pro­cess. Men de som nu grips för and­ra gång­en släpps in­te di­rekt. Det kom­mer an­tag­li­gen att ske sto­ra för­hand­ling­ar de kom­man­de da­gar­na, sä­ger Sjö­din.

Det kom­mer även obe­kräf­ta­de upp­gif­ter om att Ma­ria Ko­lesni­ko­va, en av de två kvin­nor som stod vid op­po­si­tions­le­da­ren Svet­la­na Ti­cha­nov­ska­jas si­da un­der som­ma­rens val­kam­panj, bli­vit bort­förd av okän­da per­so­ner kläd­da i svart. Ett vitt­ne sä­ger till den obe­ro­en­de be­la­ru­sis­ka ny­hets­saj­ten tut.by att hon körts iväg i en mi­ni­buss märkt ”kom­mu­ni­ka­tion”. Po­li­sen i Minsk upp­ger dock att de in­te gri­pit hen­ne.

Fle­ra i ex­il

Ko­lesni­ko­va sit­ter med i det över­gångs­råd som bil­dats av op­po­si­tio­nen i syf­te att på fred­lig väg nå ett makt­skif­te. Hen­nes te­le­fon har va­rit av­stängd se­dan bort­fö­ran­det, en­ligt hen­nes kam­panj­team.

Om Ko­lesni­ko­va nu förts bort av myn­dig­he­ter­na är det tro­li­gen i syf­te att öka tryc­ket mot rå­det, sä­ger Alex­an­der Sjö­din.

– Fle­ra med­lem­mar har gri­pits av myn­dig­he­ter­na de se­nas­te vec­kor­na, i syf­te att vi­sa att de in­te är re­do att er­kän­na rå­det och in­le­da för­hand­ling­ar.

Svet­la­na Ti­cha­nov­ska­ja be­fin­ner sig se­dan va­let den 9 au­gusti i ex­il i grann­lan­det Li­tau­en. Även yt­ter­li­ga­re två fram­trä­dan­de kvin­nor in­om op­po­si­tio­nen, Ve­ro­ni­ka Tsep­ka­lo och Ol­ga Ko­val­ko­va, har valt att läm­na Be­la­rus ef­ter va­let, skri­ver Reu­ters.

Tor­ty­ran­kla­gel­ser

EU-kom­mis­sio­nen är starkt oro­ad över de se­nas­te rap­por­ter­na och krä­ver att al­la som gri­pits god­tyck­ligt och av po­li­tis­ka skäl ome­del­bart ska släp­pas.

– Vad vi be­vitt­nar i Be­la­rus är ett fort­satt för­tryck från myn­dig­he­ter­nas si­da mot ci­vil­be­folk­ning­en. Det här är full­stän­digt oac­cep­ta­belt, sä­ger ta­les­man­nen Pe­ter Sta­no på en press­bri­e­fing i Brys­sel.

Fle­ra av de som gri­pits den se­nas­te må­na­den, och se­na­re släppts, har re­dogjort för rättsvid­ri­ga för­hål­lan­den i de be­la­ru­sis­ka häk­te­na. Män­ni­sko­rätts­or­ga­ni­sa­tio­nen Vjasnas grun­da­re Alek­sandr Bjal­jat­ski upp­ger att sam­man­lagt om­kring 10 000 per­so­ner har fri­hets­be­rö­vats se­dan va­let.

– Män­ni­sko­rätts­or­ga­ni­sa­tio­ner har re­gi­stre­rat fler än 500 fall av tor­ty­ran­kla­gel­ser. Det finns mäng­der av vitt­nes­mål från per­so­ner som bli­vit miss­hand­la­de och tor­te­ra­de av po­li­sen och även vitt­nes­mål om sex­u­ellt våld, sä­ger Alex­an­der Sjö­din.

Öka­de sank­tio­ner

Trots att myn­dig­he­ter­na upp­re­pa­de gång­er sla­git ned mot de­mon­stran­ter­na så fort­sät­ter pro­tes­ter­na i Be­la­rus, som bröt ut ef­ter det av om­värl­den ut­döm­da pre­si­dent­va­let den 9 au­gusti. På sön­da­gen gav sig ti­o­tu­sen­tals män­ni­skor ut på Minsks ga­tor för att krä­va den auk­to­ri­tä­re le­da­ren Alek­sandr Lu­ka­sjen­kos av­gång.

– Ge­nom att se så myc­ket bil­der av folk som tor­te­rats har väl­digt många bli­vit ar­ga­re, hit­tat mer ener­gi för att gå ut och pro­te­ste­ra, sä­ger Sjö­din.

EU ar­be­tar på att kraf­tigt ut­ö­ka sin sank­tions­lis­ta mot Be­la­rus och vän­tas in­om kort läg­ga till yt­ter­li­ga­re 31 per­so­ner på lis­tan, bland and­ra in­ri­kesmi­nis­ter Ju­rij Ka­ra­jev, upp­ger en EU-di­plo­mat för ny­hets­by­rån Reu­ters.

FO­TO: EVGENIJ MALOLETKA/AP/TT

Ma­ria Ko­lesni­ko­va vid en de­mon­stra­tion i Minsk den 22 au­gusti.

FO­TO: WIKTOR NUMMELIN/TT-ARKIV

Den be­la­ru­sis­ke män­ni­sko­rätts­ak­ti­vis­ten ■ Alek­sandr Bjal­jat­ski upp­ger att to­talt om­kring 10 000 per­so­ner fri­hets­be­rö­vats se­dan det ifrå­ga­sat­ta va­let den 9 au­gusti.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Finland

© PressReader. All rights reserved.