Bygg fäng­el­ser ut­om­lands för ut­länds­ka fång­ar

Krist­de­mo­kra­ter­na i Sve­ri­ge vill an­vän­da peng­ar från bi­stånds­bud­ge­ten för att hjäl­pa till med att byg­ga fäng­el­ser i and­ra län­der, dit ut­länds­ka med­bor­ga­re döm­da i Sve­ri­ge ska kun­na skic­kas för att av­tjä­na si­na straff. Det rap­por­te­rar Sve­ri­ges Ra­dio Ekot.

Hufvudstadsbladet - - Nyheter - TT, HBL

Kri­mi­nal­vår­den har lar­mat om hög be­lägg­ning på lan­dets häk­ten och an­stal­ter. För att lö­sa pro­ble­met vill KD byg­ga fäng­el­ser i and­ra län­der.

– Svens­ka fäng­el­ser är i prin­cip ful­la i dag. En an­led­ning är att näs­tan 30 pro­cent av fång­ar­na är ut­länds­ka med­bor­ga­re, som bor­de av­tjä­na straf­fen i si­na hem­län­der, sä­ger par­ti­le­da­ren Eb­ba Busch till Sve­ri­ges Ra­dio.

En­ligt hen­ne skul­le till att bör­ja med mel­lan 400 och 500 fång­ar kun­na pla­ce­ras i ut­länds­ka fäng­el­ser. En fånge ska in­te ha möj­lig­het att sä­ga nej till en pla­ce­ring ut­om­lands.

– Det kom­mer själv­klart in­te att kun­na va­ra full­god svensk stan­dard. Men det här skul­le kun­na gö­ra att vi kan, med hjälp av de här med­len, sä­ker­stäl­la en god fång­vård, och då an­vän­da peng­ar­na till att gö­ra det möj­ligt att byg­ga vet­ti­ga fäng­el­ser, sä­ger Busch.

Peng­ar­na det hand­lar om är en­ligt för­sla­get 1,8 mil­jar­der kro­nor, el­ler un­ge­fär 174 mil­jo­ner eu­ro, som un­der en fy­ra­års­pe­ri­od skul­le om­för­de­las från bi­stånds­bud­ge­ten för att re­no­ve­ra och byg­ga fäng­el­ser ut­om­lands. Dess­utom skul­le kri­mi­nal­vår­den få ett ex­tra an­slag på 400 mil­jo­ner kro­nor, el­ler un­ge­fär 39 mil­jo­ner eu­ro, näs­ta år.

Den svens­ka bi­stånds­mi­nis­tern Pe­ter Eriks­son (Mil­jö­par­ti­et) är för­vå­nad och starkt kri­tisk till för­sla­get, rap­por­te­rar SVT.

Pe­ter Eriks­son tror att även många krist­de­mo­kra­ter är för­vå­na­de, ef­tersom svens­ka KD ge­nom histo­ri­en of­ta för­sva­rat bi­stån­det som har gått till bi­stånds- och mis­sions­or­ga­ni­sa­tio­ner.

Eriks­son av­fär­dar för­sla­get som ose­ri­öst. Han sä­ger att det finns till­räck­ligt med pro­blem i värl­den och att peng­ar­na för bi­stån­det in­te ska gå till att lö­sa svens­ka pro­blem.

FO­TO: JES­SI­CA GOW/TT

De svens­ka Krist­de­mo­kra­ter­nas par­ti­le­da­re Eb­ba Busch vill skic­ka 400 till 500 svens­ka fång­ar med ut­ländskt med­bor­gar­skap till fäng­el­ser som i and­ra län­der skul­le fi­nan­sie­ras med svens­ka bi­stånds­peng­ar.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Finland

© PressReader. All rights reserved.