Si­do­vin­dar­na är far­li­ga­re än ber­gen

Primoz Rog­lic, Ta­dej Po­gacar och Egan Ber­nal är de som gör upp om se­gern i Tour de Fran­ce.

Hufvudstadsbladet - - Debatt - MAR­CUS LIN­DQVIST re­por­ter

Nack­hå­ren res­te sig när Marc Hir­schi svep­te ut­för Col de Ma­rie Blan­que. Krävs ner­ver av stål att kö­ra 80 km/h ge­nom ser­pen­tin­kur­vor­na.

Se­kun­der­na tic­ka­de iväg och det såg för en stund ut som att schwei­za­ren tar hem sin förs­ta etapp­se­ger i Tour de Fran­ce. Ef­ter att ha va­rit en­sam i tä­ten i 90 km i Py­rené­er­na.

Var­i­från har Col de Ma­rie Blan­que fått sitt olycks­bå­dan­de namn? Osä­kert. En­ligt en te­o­ri är bergs­top­pen upp­kal­lad ef­ter det be­ar­ne­sis­ka nam­net för smuts­gam. Be­ar­ne­sis­ka var en lo­kal di­a­lekt i frans­ka Py­rené­er­na. En­ligt and­ra käl­lor har bergs­top­pen bli­vit upp­kal­lad ef­ter Ma­rie As­ser­quet, en kvin­na som lev­de un­der 1765–1849, och som var känd som en fram­stå­en­de au­ros­teré, en po­et som fram­för­de dik­ter un­der be­grav­ning­ar.

Men Hir­schis dröm­mar gick i kras med ba­ra någ­ra kilo­me­ter kvar. Tät­kvar­tet­ten med Primoz Rog­lic, Ta­dej Po­gacar, Mi­kel Lan­da och Egan Ber­nal kom ikapp – och i slut­spur­ten var Po­gacar snab­bast. Hir­schi: trea. Hjärt­skä­ran­de. Po­gacar: över­lyck­lig. Yngs­ta etapp­vin­na­ren i Le Tour se­dan Lan­ce Armstrong 1993. Men det är den här ty­pen av dra­ma­tik som gör Tour de Fran­ce till Tour de Fran­ce. En etapp­se­ger, el­ler en dag i en av de oli­ka ledar­trö­jor­naa, el­ler ba­ra en djärv in­sats, kan gö­ra en odöd­lig i cy­kel­histo­ri­en.

Slo­ve­nen Primoz Rog­lic, Jum­bo-Vis­ma i den gu­la ledar­trö­jan, mail­lot jau­ne. Men det är de­fi­ni­tivt lands­man­nen Po­gacar, UAE Team Emi­ra­tes, som sut­tit bakom spa­kar­na un­der de nio förs­ta etap­per­na. Lör­da­gens etapp var en upp­vis­ning. Un­der sön­da­gen var det igen Po­gacar som tog fram stor­släg­gan un­der Col de Ma­rie Blan­que och pulv­ri­se­ra­de Adam Ya­tes hopp om att få till­bringa yt­ter­li­ga­re en natt med den gu­la ledar­trö­jan bred­vid säng­en.

Men ett svart ögon­blick kan ha kostat Po­gacar se­gern. Han, Lan­da och någ­ra and­ra av fa­vo­ri­ter­na tap­pa­de bå­da 81 se­kun­der när de ham­na­de i fel grupp i si­do­vin­dar­na un­der den sjun­de etap­pen. Gäl­ler att ha hu­vu­det på skaft he­la ti­den.

För till­fäl­let är Po­gacar 44 se­kun­der bakom Rog­lic i sam­man­dra­get. Lan­da 102 se­kun­der.

Det är in­te förs­ta gång­en un­der de se­nas­te åren som Tour de Fran­ce kan ha av­gjorts un­der en på för­hand sett helt ofar­lig etapp. I ber­gen är det svårt att ska­pa sto­ra luc­kor nu­för­ti­den. Det var ock­så en av or­sa­ker­na till att Tou­rar­ran­gö­rer­na åter­in­för­de bonus­se­kun­der för etapp­vins­ter­na för nå­got år se­dan. Rog­lic och Po­gacar tac­kar för det. Bå­da har ett vasst av­slut.

Rog­lic har hit­tills ta­git 21 bonus­se­kun­der. Hän­del­se­vis är han pre­cis 21 se­kun­der fö­re Egan Ber­nal, Ine­os Gre­na­di­ers, vinnare i sam­man­dra­get för­ra året. Po­gacar har 18 bonus­se­kun­der.

Svårt att tro att det skul­le va­ra nå­gon an­nan än den ovan­nämn­da tri­on som an­län­der till Champs Élysée i mail­lot jau­ne. Kan för­stås hän­da vad som helst un­der de tolv etap­per som kvar­står.

Guillau­me Mar­tin, Co­fi­dis, har över­ty­gat stort. Tänk att det frans­ka stal­let in­te vun­nit en en­das­te etapp i Tour de Fran­ce se­dan 2008. Sal­dot i år är en and­ra plats och en tred­je plats. Ro­main Bar­det, AG2R Mon­di­al, Nai­ro Qu­in­ta­na, Team Ar­ke­aSam­sic, och Ri­go­ber­to Uran, EF Pro Cycling kan fort­fa­ran­de blan­da sig i. Qu­in­ta­na bru­kar va­ra som bäst un­der tred­je vec­kan i ett stort etapp­lopp. Tror dock in­te nå­gon av dem kan vin­na. Näst sista etap­pen är in­di­vi­du­ellt tem­po upp­för La Plan­che des Bel­les Fil­les. Det är Rog­lics kung­a­dö­me.

Lät­ta­re att räk­na upp namn som re­dan är ute. Fa­bio Aru klev av. Kört är det nog ock­så för Ri­chard Ca­ra­paz, som Ine­os ha­de räk­nat med att skul­le va­ra en re­serv­plan för Ber­nal. Tom Du­mou­lin gav själv upp och be­slöt att kö­ra för stall­kam­ra­ten Rog­lic. Thi­baut Pi­not, Grou­pa­ma-FDJ, ha­de som of­ta för­ut en sans jour i ber­gen. Ju­li­an Alap­hilip­pe, De­ceu­ninck-Quick­step, är ute ur sam­man­dra­get.

En som verk­li­gen vi­sat stor­form är Rog­lics stall­kam­rat Wout Van Aert. Två etapp­seg­rar in­ne­bär att han re­dan har fem World Tour-seg­rar i år. Och in­te vil­ka lopp som helst. St­ra­de Bi­an­che, Mi­la­no-San­re­mo, en etapp i Cri­téri­um du Daup­hiné samt två etap­per i Tour de Fran­ce. Un­der Tour de Fran­ce har han dock för det mesta kon­cen­tre­rat sig på att hjäl­pa Rog­lic. Har re­dan va­rit guld värd.

Tis­da­gens etapp ser in­te alls far­lig ut på papp­ret, men det kan bli ka­os om det är blå­sigt längs med At­lant­kus­ten, hu­vud­klung­an kan splitt­ras, och tids­skill­na­der­na kan bli enor­ma. Det är un­der etap­per av den här ty­pen som hjälp­ryt­ta­re som Van Aert är ovär­der­li­ga. An­nars van­kas san­no­likt den svå­ras­te etap­pen i he­la Tour de Fran­ce på fredag, med he­la sju bergs­pass, och mål­gång på Pas de Pey­rol ne­dan­för den ut­slock­na­de vul­ka­nen Puy Ma­ry i Central­mas­si­vet. På sön­da­gen blir det Grand Colom­bi­er i Al­per­na. Lö­nar sig att spa­na in ba­ra för vy­er­nas skull.

FO­TO: CHRISTOP­HE ENA/AP/TT

FO­TO: CHRISTOP­HE ENA/AP/TT

Marc Hir­schi stod för en bragd i sön­da­gens etapp i Tour de Fran­ce.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Finland

© PressReader. All rights reserved.