In­ne­ban­dy-VM skjuts upp

Hufvudstadsbladet - - Sport - HBL-TT

In­ne­ban­dy-VM skjuts upp ett år, med­de­lar In­ter­na­tio­nel­la in­ne­ban­dy­för­bun­det, IFF.

Det fin­länds­ka in­ne­ban­dy­för­bun­det har bett om att få flyt­ta fram VM för her­rar, som skul­le ha av­gjorts i Helsing­fors 4–12 de­cem­ber, ett år på grund av rå­dan­de co­ro­na­pan­de­mi. Fin­land har, pre­cis som and­ra med­ver­kan­de län­der, re­strik­tio­ner gäl­lan­de in- och ut­re­sor i lan­det.

Nu har in­ter­na­tio­nel­la in­ne­ban­dy­för­bun­det, IFF, med­de­lat att mäs­ter­ska­pet skjuts upp.

”IFF be­slu­ta­de att skju­ta upp WFC för her­rar 2020 ba­se­rat på an­sö­kan från Fin­lands in­ne­ban­dy­för­bund. Fin­lands för­bund kom­mer att un­der­sö­ka lämp­lig tid­punkt för mäs­ter­ska­pet 2021. Det slut­gil­ti­ga be­slu­tet för täv­lingska­len­dern 2021 kom­mer att fat­tas vid hu­vud­sty­rel­se­mö­tet den 29 sep­tem­ber, när vi har haft tid att över­vä­ga al­la in­tres­sen­ters öns­ke­mål”, sä­ger IFF:s ge­ne­ral­sek­re­te­ra­re John Lil­jelund i ett ut­ta­lan­de.

Hem­ma­na­tio­nen är re­ge­ran­de världs­mäs­ta­re ef­ter att i 2018 be­seg­rat Sve­ri­ge med 6–2 i fi­na­len i Tjec­ki­en.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Finland

© PressReader. All rights reserved.