En äls­ka­rin­na av börd sak­nar mot­stånd

Mat­le­e­na Ku­us­ni­e­mi ly­ser som La­dy Chat­ter­ley i Te­at­te­ri Jurk­kas iscen­sätt­ning av D. H. Law­rences klas­si­ker. Ro­ma­nens kungs­tan­ke att för­nuft och käns­la in­te all­tid stäm­mer över­ens ham­nar i bak­grun­den i Pa­si Lam­pe­las in­ti­ma och un­der­fun­di­ga dra­ma­ti­se­ring.

Hufvudstadsbladet - - Kultur - BARBRO ENCKELL-GRIMM

te­a­teR D. H. Law­rence: La­dy Chat­ter­leyn ra­kas­ta­ja (La­dy Chat­ter­leys

äls­ka­re). över­sätt­ning, dra­ma­ti­se­ring och re­gi: Pa­si Lam­pe­la. Sce­no­gra­fi: Mar­kus tsok­ki­nen. Dräk­ter: Hei­di tsok­ki­nen. Mu­sik­kom­po­si­tion, ljus- och ljud­pla­ne­ring: Sa­ku Kau­ki­ai­nen. På sce­nen: Mat­le­e­na Ku­us­ni­e­mi och Ja­ri Vir­man. Pre­miär på te­at­te­ri Jurk­ka 5.9.

Med Pa­si Lam­pe­las dra­ma­ti­se­ring och re­gi av D. H. Law­rences La­dy Chat­ter­leys äls­ka­re (1928) fort­sät­ter Te­at­te­ri Jurk­ka un­der­sö­ka kvin­nors käns­lor och re­la­tio­nen mel­lan män och kvin­nor. Te­a­terns upp­sätt­ning Ma­ri­an sydän om Ma­ria Jo­tu­ni be­hand­la­de sam­ma äm­ne.

D. H. Law­rences ro­man var länge bann­lyst och man har dis­ku­te­rat om det be­rod­de på de vå­ga­de ero­tis­ka sce­ner­na el­ler på kri­ti­ken mot den brit­tis­ka över­klas­sen. La­dy Chat­ter­ley för­äls­kar sig i och in­le­der en re­la­tion med en man, Oli­ver Mel­lors, som är skog­vak­ta­re på Mr Chat­ter­leys mar­ker. Mr Chat­ter­ley så­ra­des i förs­ta världs­kri­get och blev för­la­mad. Det äls­kan­de pa­ret La­dyn-Skog­vak­ta­ren re­pre­sen­te­rar så­le­des oli­ka sam­hälls­klas­ser och makt­ba­lan­sen mel­lan dem är skev av många or­sa­ker.

På saj­ten lit­te­ra­tur­ma­ga­zi­net.se ka­rak­te­ri­se­rar Se­basti­an Lönn­löv La­dy Chat­ter­leys äls­ka­re som en kors­ning mel­lan Stolt­het och för­dom och en Har­lequin­ro­man. Lönn­löv har in­te helt fel, klasskill­na­der­na och spän­ning­ar­na mel­lan kö­nen har be­ty­del­se som i Ja­ne Aus­tens ro­man, och de ero­tis­ka sce­ner­na är li­ka ena­han­da som i ki­osk­ro­ma­ner­na.

Käns­lig roll­pre­sta­tion

På Te­at­te­ri Jurk­ka är fo­kus rik­tat på La­dy Chat­ter­ley, rakt och sam­ti­digt käns­ligt ge­stal­tad av Mat­le­e­na Ku­us­ni­e­mi. Con­nie Chat­ter­ley ber till ex­em­pel ge­nast i den in­le­dan­de sce­nen om nyc­keln till skog­vak­ta­rens ko­ja, en kom­pri­me­ring av handlingen som på ett ge­ni­alt sätt sig­na­le­rar hen­nes över­tag. (Hon be­hö­ver dess­utom strängt ta­get in­te ha nyc­keln, ef­tersom ma­ken ju har re­serv­nyc­kel). Ja­ri Vir­mans skog­vak­ta­re är in­te rik­tigt li­ka mångskik­tat be­skri­ven, man­nens ils­ka mot La­dy Chat­ter­ley (som blan­das med at­trak­tion och öm­ma käns­lor) är i Pa­si Lam­pe­las re­gi in­te li­ka ut­ta­lad som den är i D. H. Law­rence ro­man. Det gör dy­na­mi­ken i pjä­sen li­te tam.

Handlingen kret­sar ute­slu­tan­de kring kär­lekspa­ret, al­la i de­ras närkrets är av­lägs­na­de ur ma­nu­skrip­tet.

Hei­di Tsok­ki­nens dräk­ter sig­na­le­rar tyd­ligt bå­de en­het­lig­het och skill­na­der mel­lan La­dy Chat­ter­ley och skog­vak­ta­ren. I bör­jan är dräk­ter­na grädd­vi­ta, La­dyns i si­den och Skog­vak­ta­rens i grov, lap­pad bo­mull. I and­ra ak­ten djup­nar färg­sätt­ning­en men pa­ret klär sig ge­nom­gå­en­de ton i ton.

Ud­den sak­nas

Ti­dens gång har be­ty­del­se för hur vi i dag upp­fat­tar frå­gor kring klass­skill­na­der och mak­to­ba­lans mel­lan kö­nen. Det in­tres­san­ta i ro­ma­nen är hur käns­la och för­nuft in­te all­tid stäm­mer över­ens. Hur svårt det är att ve­ta mot vem man ska va­ra lo­jal går i nå­gon mån för­lo­rad i Te­at­te­ri Jurk­kas dra­ma­ti­se­ring i och med att skog­vak­ta­rens vas­sa, mas­ku­li­na fram­to­ning in­te kom­mer fram så tyd­ligt. Den för­änd­ra­de mans­rol­len må va­ra bra i verk­lig­he­ten, på te­a­ter sak­nar jag ud­den.

Den för­änd­ra­de mans­rol­len må va­ra bra i verk­lig­he­ten, på te­a­ter sak­nar jag ud­den.

Fo­to: MARKo MÄKinEn

Ja­ri Vir­man och Mat­le­e­na Ku­us­ni­e­mi som La­dy Chat­ter­ley och hen­nes skog­vak­ta­räls­ka­re i den förs­ta fins­ka te­a­terupp­sätt­ning­en av D. H. Law­rences La­dy Chat­ter­leys äls­ka­re.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Finland

© PressReader. All rights reserved.