Yle fi­rar pri­de med Sto­ne­wall­do­ku­men­tär

Hufvudstadsbladet - - Kultur - MA­LIN SLOTTE

DO­KU­MEN­TÄR

Ar­vet ef­ter Sto­ne­wall

Yle Are­nan och Te­e­ma tis­dag 8.9 kl. 21.00 och ons­dag 9.9 kl. 14.00. Svensk text. Som så myc­ket an­nat är även pri­de i sin gängse form in­ställd i år. Yle fi­rar där­e­mot pri­de som van­ligt ge­nom att vi­sa fil­mer och do­ku­men­tä­rer på te­mat den 6–14 sep­tem­ber.

Yles pri­de­pa­ket be­står av många re­pri­ser, men på pro­gram­met står ock­så en del ny­in­köp. Ett är do­ku­men­tä­ren Sto­ne­wall – Pa­ving the Way to Gay Pri­de, om det le­gen­da­ris­ka Sto­ne­wallupp­ro­ret 1969 då sex­u­el­la och köns­mi­no­ri­te­ter fick nog av po­li­sens tra­kas­se­ri­er i stads­de­len Gre­enwich Vil­lage i New York och slog till­ba­ka. Upp­lop­pen ses som start­skot­tet för gay­rö­rel­sen som åren ef­teråt bör­ja­de or­ga­ni­se­ra sig och hö­ja rös­ten för si­na mänsk­li­ga rät­tig­he­ter.

I do­ku­men­tä­ren med­ver­kar per­so­ner som var med då det be­gav sig, en del till och med på den kal­la och dra­gi­ga Sto­ne­wall Inn där det reg­na­de in då upp­lop­pen star­ta­de. Det är ett styc­ke främst gay­histo­ria som ser­ve­ras, om än nå­got knapp­hän­digt. I slu­tet av sex­tio­ta­let var ho­mo­sex­u­a­li­tet ett stort ta­bu i samhälle och sågs som ett hot mot fa­mil­jen och he­la sam­häl­let.

Po­li­sen tra­kas­se­ra­de

Att ha sex med per­so­ner av sam­ma kön var kri­mi­na­li­se­rat och kun­de ge långa fäng­el­se­straff. De med­ver­kan­de be­rät­tar om po­lis­raz­zi­or mot de olag­li­ga gay­ba­rer­na, som än­då ex­i­ste­ra­de med be­skydd från kri­mi­nel­la kret­sar. Un­der raz­zi­or­na kun­de högst in­tegri­tets­krän­kan­de kon­troll av per­so­ners könstill­hö­rig­het gö­ras, lik­som kvin­nor in­te fick bä­ra herr­klä­der.

När gay­rö­rel­sen se­dan or­ga­ni­se­ra­de sig sked­de det in­te ut­an barn­sjuk­do­mar och stri­dig­he­ter i bör­jan. Det var hel­ler in­te nå­gon själv­klar­het att al­li­e­ra sig med köns­mi­no­ri­te­ter, som vis­sa an­såg gav ho­mo­sex­u­el­la då­ligt ryk­te.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Finland

© PressReader. All rights reserved.