Ki­ne­siskt kli­mat­löf­te ing­er hopp

Ki­na har för förs­ta gång­en ut­tryckt må­let att bli kol­di­ox­id­ne­utralt. Löf­tet be­teck­nas som det störs­ta i glo­bal kli­mat­po­li­tik se­dan Pa­ris­av­ta­let. Det är pre­cis vad Eu­ro­pa be­hö­ver när USA in­te hö­jer si­na kli­ma­tam­bi­tio­ner, sä­ger en ana­ly­ti­ker.

Hufvudstadsbladet - - News - PETER BUCHERT peter.buchert@ksf­me­dia.fi

Det kom li­te som en blixt från klar him­mel när pre­si­dent Xi Jin­ping un­der FN:s ge­ne­ral­för­sam­ling i vec­kan till­kän­na­gav att Ki­na hö­jer si­na am­bi­tio­ner i kli­mat­po­li­ti­ken. Ki­na ska bli kol­di­ox­id­ne­utralt fö­re 2060, och ut­släppskur­van ska kul­mi­ne­ra fö­re 2030.

Över­rask­ning­en lig­ger i bå­de am­bi­tions­och kon­kre­tions­ni­vån. Ti­di­ga­re har Ki­na lo­vat att ut­släppskur­van ska kul­mi­ne­ra ”om­kring 2030”. Ald­rig för­ut har Ki­na rakt ut sagt att man sik­tar på kol­di­ox­id­ne­ut­ra­li­tet.

Fle­ra be­dö­ma­re har be­teck­nat det nya löf­tet som det störs­ta i sitt slag se­dan Pa­ris­av­ta­let mejsla­des fram för fem år se­dan, in­te minst för att Ki­na en­samt står för en fjär­de­del av de mänsk­li­ga kli­ma­t­ut­släp­pen. Hål­ler löf­tet kan den be­räk­na­de steg­ring­en av den glo­ba­la me­del­tem­pe­ra­tu­ren sän­kas med 0,2–0,3 gra­der till slu­tet av sek­let, en­ligt Cli­ma­te Ac­tion Trac­ker.

– Det här är pre­cis vad vi be­hö­ver, ett be­sked som hö­jer am­bi­tio­ner­na när USA in­te gör det. EU be­hö­ver en part­ner. Ki­na tar ock­så en stör­re le­dar­roll glo­balt, sä­ger Ru­ben Hen­riks­son, kli­mat­po­li­tisk ana­ly­ti­ker vid den grö­na och li­be­ra­la tan­kes­med­jan Fo­res i Stock­holm.

Men Ki­nas mål­sätt­ning är än­då in­te rik­tigt li­ka am­bi­tiös som den är hi­sto­risk? – Nej, 2060 lig­ger li­te läng­re fram än öns­kat, och ut­släp­pen skul­le gär­na få sjun­ka se­nast 2025, men om det­ta är vad de kan er­bju­da ska vi gö­ra det bäs­ta av det.

Hen­riks­son sä­ger att löf­tet mås­te föl­jas upp med en tro­vär­dig färd­plan för hur man ska nå må­let.

– Det skul­le ska­pa op­ti­mism och en gläd­je över att kli­ma­tut­ma­ning­en fak­tiskt kan ros i hamn.

Där USA lo­va­de högt un­der Ba­rack Oba­mas tid, men Do­nald Trump svek kli­mat­löf­te­na har Ki­na en ten­dens att bju­da lågt för att trum­fa över. Till ex­em­pel 2020 års kli­mat­löf­te nåd­de man re­dan för tre år se­dan.

– Ki­nas led­ning be­hö­ver in­te för­hål­la sig till en väl­jarkår som man mås­te gö­ra i USA, och det ger andra möj­lig­he­ter. Jag tror att Ki­na drar den en­da slut­sat­sen att det in­te går att byg­ga väl­färd på sikt ut­an att be­ak­ta kli­mat­frå­gan, sä­ger Hen­riks­son.

Kon­tro­ver­si­el­la pla­ner

Ut­ma­ning­ar­na finns på andra håll. Ki­na mås­te slu­ta byg­ga nya kol­kraft­verk och ta fram en rim­lig plan för he­la sin ener­gi­sek­tor med tyd­li­ga­re al­ter­na­tiv till den fos­si­la pro­duk­tio­nen, an­ser Ru­ben Hen­riks­son. Han sä­ger att det in­te räc­ker om Ki­na slutar byg­ga nya kol­kraft­verk 2030.

– De mås­te slu­ta i dag om de ska nå sitt mål in­om tio år. Där­för är det en stor frå­ga att Ki­na fort­satt in­ve­ste­rar myc­ket i kol­kraft som om det in­te vo­re kopp­lat till kli­mat­må­let.

Hälf­ten av he­la världens kol­kraft­ska­pa­ci­tet finns i Ki­na, yt­ter­li­ga­re 100 gi­ga­watt är un­der bygg­nad och än­nu mer pla­ne­ras. Fle­ra ana­ly­ti­ker me­nar att Ki­na bor­de till­kän­nage en tids­plan för att av­veck­la kol­kraf­ten för att kli­mat­löf­tet ska va­ra tro­vär­digt. En an­nan stor frå­ga är hur Ki­na kun­de ban­ta ned sin pro­duk­tions­sek­tor för att sat­sa mer på cir­ku­lär eko­no­mi och tjäns­te­sek­torn i stäl­let.

– De mås­te åt­minsto­ne bör­ja pra­ta om så­dant, men det känns ex­tra svårt i Ki­na, sä­ger Hen­riks­son.

Ter­mer för­vil­lar

Oli­ver Ge­den på den tys­ka tan­kes­med­jan SWP har na­gel­fa­rit Ki­nas löf­te och på­pe­kar i en tweet att Xi Jin­ping ta­lar om kol­di­ox­id­ne­ut­ra­li­tet, in­te kli­mat­ne­ut­ra­li­tet. Löf­tet gäl­ler där­med ba­ra kol­di­ox­id­ut­släp­pen, in­te me­tan el­ler andra växt­hus­ga­ser. Till ex­em­pel EU sik­tar på kli­mat­ne­ut­ra­li­tet till 2050, vil­ket be­ty­der att skog och mark som kol­sän­ka ska kom­pen­se­ra för al­la res­te­ran­de ut­släpp av växt­hus­ga­ser.

EU-kom­mis­sio­nens ord­fö­ran­de Ur­su­la von der Ley­en väl­kom­nar Ki­nas be­sked men twitt­rar att myc­ket jobb än­då åter­står. Det stäm­mer ock­så för EU. Kom­mis­sio­nen fö­reslog ny­li­gen att EU ska skär­pa sitt ut­släpps­mål till 2030 från 40 pro­cent till 55 pro­cent, men än är det in­te be­slu­tat.

Todd Stern, USA:s chefs­för­hand­la­re i kli­mat­kon­ven­tio­nen un­der Oba­mas era, twitt­rar att det ki­ne­sis­ka löf­tet om kol­di­ox­id­ne­ut­ra­li­tet fö­re 2060 är en stor ny­het.

”Ju när­ma­re 2050 desto bätt­re. Ut­släppskul­men fö­re 2030 är in­te bra nog, och nya kol­kraft­verk är in­te alls bra. Det här år­tion­det är av­gö­ran­de för [att Ki­na ska nå] noll i net­to­ut­släpp 2050–60”, skri­ver han och tilläg­ger att löf­tet mås­te åt­föl­jas av hand­ling.

FOTO: SAM MCNEIL/TT–AP

Ga­ser och vat­ten­ånga pyr ur en an­lägg­ning som re­nar ki­ne­siskt sten­kol ef­ter ut­vin­ning. Ki­na lo­var kol­di­ox­id­ne­ut­ra­li­tet in­om 40 år.

FOTO: FO­RES

Ru­ben Hen­riks­son på tan­kes­med­jan Fo­res sä­ger att Ki­nas nya kli­mat­löf­te kan ska­pa op­ti­mism om att kli­ma­tut­ma­ning­en kan ros i hamn.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Finland

© PressReader. All rights reserved.