Som­mar­vär­me sent i sep­tem­ber

Det för års­ti­den ovan­ligt var­ma väd­ret fort­sät­ter.

Hufvudstadsbladet - - News - JO­HAN­NA HÄGGBLOM jo­han­na.hagg­blom@ksf­me­dia.fi

I Kaj­sa­ni­e­mi i cen­tra­la Helsing­fors var det var­mast mel­lan tre och halv fy­ra på ef­ter­mid­da­gen, då upp­mät­tes en tem­pe­ra­tur på 20 gra­der. Nå­got var­ma­re var det i Gum­täkt, där den högs­ta upp­mät­ta tem­pe­ra­tu­ren var 20,7 gra­der på ef­ter­mid­da­gen. På mät­sta­tio­nen vid Helsing­fors-Van­da flyg­plats upp­mät­tes en tem­pe­ra­tur på he­la 21,1 gra­der.

En­ligt Me­te­ro­lo­gis­ka in­sti­tu­tet är det in­te frå­gan om nå­got hi­sto­riskt re­kord. En­ligt in­sti­tu­tets be­räk­ning­ar är det dock myc­ket ovan­ligt. Den här ty­pen av no­te­ring sker med un­ge­fär 30 års in­ter­vall.

– Vi be­fin­ner oss mitt emel­lan ett kraf­tigt hög­tryck i öst och ett låg­tryck i Eu­ro­pa, där­för är det ex­cep­tio­nellt varmt för års­ti­den just nu. Vi har be­tyd­ligt var­ma­re här än i öv­ri­ga Eu­ro­pa, sä­ger jour­ha­van­de me­te­o­ro­lo­gen Han­nu Val­ta vid Me­te­o­ro­lo­gis­ka in­sti­tu­tet och stu­de­rar si­na kar­tor och pro­gno­ser.

Är det ovan­ligt för sep­tem­ber?

– Ab­so­lut, vi lig­ger kring 5–6 gra­der över me­del­ta­let. Så här sent i sep­tem­ber bru­kar det va­ra ba­ra kring 9–13 gra­der här i sö­der, så nog har vi varmt nu.

Hur länge ska det fort­sät­ta?

– Vi ska kol­la, sä­ger Val­ta och tit­tar på tio­dygns­pro­gno­sen.

– Så långt pro­gno­sen sträc­ker sig blir det varmt, som det nu ser ut. Li­te moln­täc­ken och regn­moln drar över lan­det och kan till­fäl­ligt or­sa­ka svac­kor i tem­pe­ra­tu­ren, men åt­minsto­ne över hel­gen ser det väl­digt varmt ut.

Häng­er det ihop med dim­man i mor­se?

– Jo, nät­ter­na är ju väl­digt långa nu och dagg­punk­ten är hög, när­ma­re 10 gra­der. Fuk­ten från mar­ken sti­ger upp och det tar tid in­nan so­len bör­jar vär­ma så myc­ket att den trängs un­dan. Hög­re norrut och se­na­re un­der hös­ten kan dim­man en­vist lig­ga kvar he­la da­gen om so­len in­te or­kar tränga ige­nom. Mäng­den strål­ning är be­tyd­ligt mind­re nu än un­der som­ma­ren.

Hur är det med rö­ken från brän­der­na i Ka­li­for­ni­en, syns den än­nu här?

– Ett stör­re moln drog över oss i bör­jan av vec­kan, vis­sa par­tik­lar kan än­nu fö­re­kom­ma i at­mo­sfä­ren och sy­nas i form av rök­moln som leder till att him­len fär­gas smut­sigt röd mot kväl­len.

Kan vi allt­så vän­ta oss fler fi­na sol­ned­gång­ar?

– Det tror jag, om vär­men fort­sät­ter kan det bli sam­ma ef­fekt som un­der hög­som­ma­ren. Då vi har fler par­tik­lar i luf­ten upp­står en röd­ak­tig ny­ans. På lör­da­gen ser det ut att bli en så­dan kväll.

Hur är det med havs­vat­ten­tem­pe­ra­tu­rer­na?

– De lig­ger ock­så hög­re än det nor­ma­la. I Fins­ka vi­ken är det kring 14 gra­der i vatt­net just nu, en­dast i Bot­ten­vi­ken lig­ger tem­pe­ra­tu­ren på en mer nor­mal ska­la, kring 10 gra­der.

Vär­me­re­kor­det för sep­tem­ber upp­mät­tes i Rau­mo den 6 sep­tem­ber 1968 och lig­ger på 28,8 gra­der.

FOTO: AN­NA BACK

foto: Markku ulanDer/lehtikuva

Myc­ket par­tik­lar i luf­ten kan le­da till fi­na sol­ned­gång­ar. Så här såg det ut i Helsing­fors på mån­dags­kväl­len.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Finland

© PressReader. All rights reserved.