Han­nu Kar­po kont­ra små­på­var­na

Dokumentär­en om den fins­ka jour­na­list­le­gen­den Han­nu Kar­po, som lyf­te fram miss­för­hål­lan­den som drab­ba­de ”van­li­ga män­ni­skor”, är i snäl­las­te la­get. Den en­da som har nå­got ne­ga­tivt att sä­ga om den populära tv-kän­di­sen är hans egen son.

Hufvudstadsbladet - - News - Kris­ter Ug­gel­dahl om dokumentär­en Kar­po

”Rätt­vi­san var av allt att dö­ma hans rät­te­snö­re, nå­got som gjor­de att H. Kar­po kom att fram­stå som en in­of­fi­ci­ell ’ju­sti­ti­e­kans­ler’, en folk­domstol ex­tra­or­di­när.”

DO­KU­MEN­TÄR

Kar­po

★ ★ ★ ☆☆

Re­gi och ma­nus: Ari Ma­ti­ka­i­nen. Foto: Jark­ko M. Vir­ta­nen. 84 min. F7

Han­nu Kar­po, tv-re­dak­tör och skjut­järn­s­jour­na­list, är en fin­ländsk in­sti­tu­tion, var­ken mer el­ler mind­re. För den nu 78-åri­ge ny­hets­ve­te­ra­nen var ing­et mänsk­ligt öde och ing­en oför­rätt för obe­tyd­ligt för att be­ly­sas – om det så in­ne­bar att ”her­rar­na i Helsing­fors” och andra makt­full­kom­li­ga gö­kar gick upp i lim­ning­en.

I fi­en­de­läg­ret ta­la­de man gär­na om so­ci­al­por­no­gra­fi och i dag skul­le ett be­grepp som ”po­pu­lism” an­tag­li­gen ha luf­tats. Dock ska det sä­gas att Kar­po till skill­nad från en Ve­ik­ko Ven­na­mo el­ler Ti­mo So­i­ni in­te ha­de nå­gon egent­lig po­li­tisk agen­da.

Rätt­vi­san var av allt att dö­ma hans rät­te­snö­re, nå­got som gjor­de att H. Kar­po kom att fram­stå som en in­of­fi­ci­ell ”ju­sti­ti­e­kans­ler”, en folk­domstol ex­tra­or­di­när. Det här var trots allt ti­den in­nan Fin­land ha­de skri­vit på Eu­ro­pa­kon­ven­tio­nen.

Allt det här och li­te till fram­går av Ari Ma­ti­ka­i­nens färs­ka Kar­po-do­ku­men­tär, en bit­ter­ljuv kär­leks­för­kla­ring till en på sin tid kon­tro­ver­si­ell fi­gur.

En man av fol­ket

In­tres­sant nog var Han­nu Kar­po allt an­nat än själv­skri­ven i rol­len som en man av fol­ket – hans kanske främs­ta ka­rak­tärs­drag. I egen­skap av ”sta­din kun­di” ha­de Kro­no­ha­gen­so­nen Kar­po till en bör­jan in­te myc­ket till övers för al­la de bonn­läp­par som knac­ka­de på stads­por­ten.

Det oak­tat in­såg Kar­po snart att det som män­ni­skor utanför Ring­väg III sak­na­de i ter­mer av tra­di­tio­nell bild­ning tog man igen i form av sunt för­nuft och ett gott hjär­ta: ”si­tä sydä­men si­vis­ty­stä”.

I egen­skap av Rund­ra­di­o­re­dak­tör gjor­de Han­nu Kar­po det mesta, in­klu­si­ve stats­be­söks­re­por­tage. Men det var som un­der­sö­kan­de jour­na­list med ett so­ci­alt en­ga­ge­mang som han skör­da­de si­na främs­ta lag­rar.

Till sa­ken hör att Kar­po in­te har myc­ket gott att sä­ga om sin gam­la ar­bets­gi­va­re, den mest ”fru­stre­ran­de” av ar­bets­plat­ser, en stel­bent or­ga­ni­sa­tion där man hell­re äg­na­de sig åt att dric­ka kaf­fe och slå dank än att äg­na jour­na­li­sti­ken en tan­ke.

Ef­ter en se­jour på vec­ko­tid­ning­en Seu­ra bar det där­för av till MTV3 där Kar­po triv­des i näs­tan 25 år, fram till sin pen­sion år 2007.

Ett Fin­land av i går

Fast nu är ju Kar­po, dokumentär­en, in­te blott ett per­son­por­trätt. Fram trä­der ock­så en Fin­lands­bild av i går, in­te helt olik den som Jörn Don­ner & co pre­sen­te­ra­de i dokumentär­en Per­ke­le! Bil­der från Fin­land (1971) – för­vis­so mi­nus den nya skö­na ung­domskul­tu­ren som ju ald­rig var Kar­pos grej.

I det in­spräng­da ar­kiv­ma­te­ri­a­let möter vi ock­så ett Fin­land där en­hetskul­tu­ren fort­fa­ran­de står sig stark och där tv-pro­gram­men i bäs­ta fall sam­lar en mil­jon­publik.

Som do­ku­men­tär är Kar­po i snäl­las­te la­get och in­te säl­lan stryks vår hjäl­te med­hårs. I den mån det hörs kri­tis­ka rös­ter kom­mer de fak­tiskt från de eg­na le­den. Det är so­nen Sam­po som i många år fun­ge­ra­de som Han­nus ar­bets­kam­rat som ka­rak­te­ri­se­rar sin far som en nar­cis­sist med en al­tru­is­tisk slagsi­da.

Un­der­för­stått: där gub­bar­na och gum­mor­na i stu­gor­na nog fick si­na jul­klap­par kun­de de eg­na bar­nen ibland bli ut­an. Snac­ka om sko­ma­ka­rens barn.

I egen­skap av ’sta­din kun­di’ ha­de Kro­no­ha­gen­so­nen Kar­po till en bör­jan in­te myc­ket till övers för al­la de bonn­läp­par som knac­ka­de på stads­por­ten.

FOTO: OKäND

■ Den fins­ka jour­na­list­le­gen­den Han­nu Kar­pos väg till folk­kär skild­ras i en do­ku­men­tär.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Finland

© PressReader. All rights reserved.