Sjuk­vårds­di­strikt med en upp­trapp­ning av fall

Hufvudstadsbladet - - Nyheter -

●●In­sti­tu­tet för häl­sa och väl­färd räk­nar med en upp­trapp­ning av fall då in­ci­den­sen är över 10 de 14 se­nas­te dyg­nen. In­ci­dens är an­tal fall per 100 000 in­vå­na­re.

●●Söd­ra Sa­vo­lax, in­ci­dens 51,6

●●Mel­lers­ta Fin­land, 45,5

●●Pä­ijät-Hä­me, 29,5

●●HUS, 22,2

●●Cen­tra­la ta­vast­land, 17,6

●●Bir­ka­land 16,8

●●Kym­mene­da­len 13,4

●●Mel­lers­ta Ös­ter­bot­ten, 12,9

●●Egent­li­ga Fin­land 10,2

●●Kri­te­ri­er för fas två är: Att man kän­ner till var man fått vi­ru­set ifrån i mind­re än hälf­ten av fal­len. An­de­len po­si­ti­va tes­ter är över 1 pro­cent av den to­ta­la test­mäng­den. Det finns till­räck­ligt många plat­ser för att vår­da al­la co­vid­pa­ti­en­ter. Om så in­te är fal­let, är ett om­rå­de i fas tre.

Käl­la: In­sti­tu­tet för häl­sa och väl­färd

Newspapers in Swedish

Newspapers from Finland

© PressReader. All rights reserved.