Mat­ti och Mar­ja, pen­sio­nä­rer

Hufvudstadsbladet - - Nyheter -

– Den nya om­fat­tar bå­de kol­lek­tiv­tra­fik, men ock­så of­fent­li­ga lo­ka­ler som sim­hal­lar, bib­li­o­tek och ba­stur. Det är en re­kom­men­da­tion men det krävs så myc­ket för­nuft att man för­står att vi be­hö­ver an­vän­da mun­skydd, sä­ger Mar­ja.

– Det har va­rit tyd­ligt och klart. Fast vad be­ty­der det här med att re­kom­men­da­tio­nen är bin­dan­de? Hur då bin­dan­de, man får väl ing­et straff? Jag gis­sar att ex­per­ter­na ba­ra vill att folk ska ta det på all­var, sä­ger Mar­ja.

– Oli­ka skydds­åt­gär­der be­hövs verk­li­gen. Själv har jag de se­nas­te da­gar­na all­tid haft på mig mun­skydd i bus­sen. Det här vi­ru­set är all­var­ligt än­då, vi kan in­te so­pa det un­der mat­tan.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Finland

© PressReader. All rights reserved.