Vi­king Li­ne lo­var stå för sä­ker­he­ter

Hufvudstadsbladet - - Nyheter -

Bärg­nings­bo­la­get Al­fons Hå­kans krä­ver eko­no­mis­ka sä­ker­he­ter på ti­o­tu­sen­tals eu­ro för att last­bils­chauf­fö­rer ska få till­gång till si­na for­don ef­ter Amo­rel­las grund­stöt­ning. Ef­ter att frå­gan fått upp­märk­sam­het går nu Vi­king Li­ne in och står för sä­ker­he­ter­na.

Det fin­länds­ka bärg­nings­bo­la­get Al­fons Hå­kans krä­ver eko­no­mis­ka sä­ker­he­ter på ti­o­tu­sen­tals eu­ro för att last­bils­chauf­fö­rer ska få till­gång till si­na for­don ef­ter Amo­rel­las grund­stöt­ning och den på­föl­jan­de rädd­nings­o­pe­ra­tio­nen, upp­ger den est­nis­ka dags­tid­ning­en Pos­ti­me­es.

Al­fons Hå­kans ha­de en nyc­kel­roll i den rädd­nings­o­pe­ra­tion som tryg­ga­de bog­se­ring­en av Amo­rel­la till Lång­näs på Åland ti­di­ga­re i vec­kan. En stor del av lång­tra­dar­na och frak­ten vän­tar nu i Lång­näs på si­na rätt­mä­ti­ga äga­re.

– I praktiken går det till så att de be­rör­da åke­ri­er­na och spe­di­tions­fö­re­ta­gen ber si­na för­säk­rings­bo­lag skic­ka ga­ran­ti­brev som in­ty­gar att de står för kost­na­der­na av bärg­ning­en, sä­ger vd Jo­a­kim Hå­kans på Al­fons Hå­kans.

En­ligt Pos­ti­me­es tving­as ett est­niskt åke­ri be­ta­la 9 000 eu­ro för att åter­få sin lång­tra­da­re och 45 000 eu­ro för att lö­sa ut sin frakt som var om­bord på Amo­rel­la.

– Om åke­ri­er­na el­ler spe­di­tions­bo­la­gen har si­na för­säk­ring­ar i skick så står de ju in­te själ­va för des­sa kost­na­der, sä­ger Hå­kans.

Finns det oför­säk­ra­de for­don och con­tain­rar som vän­tar på att bli ut­lös­ta i Lång­näs? – In­te vad jag vet. Jag fick all­de­les nyss be­ske­det att ga­ran­ti­bre­ven har rass­lat in un­der da­gen, vil­ket be­ty­der att vi kan över­lå­ta frak­ter­na till si­na äga­re re­la­tivt snabbt.

Cir­ka 30 per­so­ner från Al­fons Hå­kans har job­bat den­na vec­ka med att in­ven­te­ra ska­dor­na och bär­ga Vi­king Li­nes far­tyg Amo­rel­la ef­ter sön­da­gens grund­stöt­ning vid Jul­grun­det.

Hur sto­ra be­lopp fak­tu­re­rar ni sam­man­lagt för bärg­ning­en? – Det kan jag in­te sä­ga ef­tersom jag in­te har en sam­lad ana­lys av hel­hets­bil­den och vär­det på de frakt­vo­ly­mer som det hand­lar om. Kost­na­der­na för bog­se­ring­en till Nå­den­dal hö­jer än­nu på pri­set.

En­ligt sjö­la­gen de­lar det grund­stöt­ta far­ty­get och spe­di­tions­bo­la­gen på kost­na­der­na för bärg­ning­en och rädd­nings­o­pe­ra­tio­nen.

På tors­dags­ef­ter­mid­da­gen med­de­la­de Vi­king Li­ne att bo­la­get tar an­svar för de sä­ker­he­ter som bärg­nings­bo­la­get Al­fons Hå­kans krä­ver av trans­por­tö­rer­na.

”Vi­king Li­ne för­vän­tar sig där­med att Al­fons Hå­kans ome­del­bart lå­ter chauf­fö­rer­na få till­gång till si­na for­don i Lång­näs” skri­ver Vi­king Li­ne i ett press­med­de­lan­de.

MI­KAEL SJö­VALL/SPT

NORDLUND/LEHTIKUVA FOTO: NICLAS

■ Bärg­ning­en av lång­tra­dar­na och frakt­god­set om­bord på Vi­king Li­nes far­tyg Amo­rel­la står många åke­ri­er och spe­di­tions­bo­lag dyrt.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Finland

© PressReader. All rights reserved.