Fle­ra tra­fi­kin­ve­ste­ring­ar i fa­ro­zo­nen i Helsing­fors

Co­ro­na­pan­de­min och det an­sträng­da eko­no­mis­ka lä­get som föl­jer på den, ris­ke­rar att ho­ta fle­ra pro­jekt in­om kol­lek­tiv­tra­fi­ken i Helsing­fors de när­mas­te åren.

Hufvudstadsbladet - - Nyheter - NICLAS LÖNNQVIST iclas.lon­nqvist@ksf­me­dia.fi

Co­ro­na­pan­de­min på­ver­kar de fram­ti­da tra­fi­kin­ve­ste­ring­ar­na i Helsing­fors. I vå­ras fanns ett in­ve­ste­rings­pro­gram på 2,1 mil­jar­der eu­ro som skul­le sträc­ka sig fram till och med 2030. Men nu har an­sla­gen för tra­fi­kin­ve­ste­ring­ar sku­rits ner med 500 mil­jo­ner eu­ro. Be­räk­ning­ar vi­sar att co­ro­na­pan­de­min kos­tar Helsing­fors stad över 750 mil­jo­ner eu­ro i år och näs­ta år.

Ef­tersom Helsing­fors stads tra­fik­verks störs­ta in­ve­ste­ring­ar, Spår­jo­kern och Kron­bro­ar­na är i pla­ne­rings­ske­det el­ler byggs just nu, be­ty­der den åtstra­ma­de bud­ge­ten att fle­ra mind­re pro­jekt skjuts upp. Ifall HST ba­ra full­föl­jer de mest nöd­vän­di­ga in­ve­ste­ring­ar­na så är san­no­lik­he­ten stor att bygg­star­ten för spår­vä­gen mel­lan Fis­ke­ham­nen och Bö­le skjuts upp till 2024. En­ligt de ur­sprung­li­ga pla­ner­na skul­le tra­fi­ke­ring­en in­le­das 2024.

– I pla­ne­ring­en av spår­vä­gen har man re­dan kom­mit till den andra fa­sen. Om vi av­bry­ter all pla­ne­ring blir kost­na­der­na be­tyd­ligt hög­re om tre år, sä­ger HST:s vd Vil­le Lehmus­ko­ski till hs.fi.

Den åtstra­ma­de bud­ge­ten skul­le ock­så ha ef­fekt på re­no­ve­ring­ar av tåg- och met­rosta­tio­ner och för byg­gan­det av pen­del­par­ke­ring­ar in­vid sta­tio­ner­na.

Foto: Ma­su Plan­ning

Den nya spår­vagnsrut­ten skul­le sträc­ka sig från Fis­ke­ham­nen till Bö­le. Så här kan det i se ut i Vall­gård i fram­ti­den.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Finland

© PressReader. All rights reserved.