Mil­jard­sats­ning på åländsk vind­kraft

Åland vill bli själv­för­sör­jan­de på el. Ålands land­skaps­re­ge­ring pla­ne­rar havs­ba­se­ra­de vind­kraftspar­ker på ett sam­man­lagt cir­ka tu­sen kvadrat­kilo­me­ter stort om­rå­de.

Hufvudstadsbladet - - Nyheter - CA­RIN KARLSSON/NYA ÅLAND/SPT

Ålands land­skaps­re­ge­ring sö­ker pri­va­ta in­ve­ste­ra­re till en mil­jard­sats­ning på havs­ba­se­ra­de vind­kraftspar­ker. 500 tur­bi­ner ska få plats på cir­ka tu­sen kvadrat­kilo­me­ter.

– Det finns någ­ra se­ri­ö­sa in­tres­sen­ter re­dan, sä­ger Ålands ut­veck­lings­mi­nis­ter Al­fons Rö­blom (Håll­bart Ini­ti­a­tiv).

De 500 tur­bi­ner­na mot­sva­rar fy­ra kärn­kraft­verk el­ler 45 pro­cent av he­la Fin­lands el­pro­duk­tion. Land­skaps­re­ge­ring­en är ar­ren­da­tor av om­rå­de­na och an­sva­rar för att gö­ra sats­ning­en möj­lig. Än så länge har man inga pla­ner på att in­ve­ste­ra skat­te­peng­ar i själ­va vind­krafts­pro­jek­tet.

– Det är in­te möj­ligt för oss att gö­ra det, det hand­lar om så pass myc­ket peng­ar. Det Åland har att vin­na på pro­jek­tet är en ny ex­port­in­du­stri med nya ar­bets­till­fäl­len och att vi blir ett sam­häl­le som är själv­för­sör­jan­de på el, sä­ger Rö­blom.

Hin­der har iden­ti­fi­e­rats

En­ligt kar­tan ska tur­bi­ner­na pla­ce­ras främst nord­ost om Åland – 750 kvadrat­kilo­me­ter, men även väs­terut och sö­derut.

Vad in­ne­bär det här för den ma­ri­na mil­jön och vad är kon­se­kven­ser­na för li­vet i Ös­ter­sjön? – En del hin­der har iden­ti­fie­ras re­dan un­der havs­pla­ne­ar­be­tet, till ex­em­pel hur man ska ta hän­syn till de oli­ka far­le­der­na. När det gäl­ler na­tur­vär­de­na är det na­tur­ligt­vis nå­got som man mås­te ta hän­syn till i för­verk­li­gan­det. Det finns all­tid möj­lig­het att ju­ste­ra ett pro­jekt, till ex­em­pel ge­nom pla­ce­ring­en av vind­möl­lor­na. Men det är ett se­na­re pro­jekt.

Mark­nads­för po­ten­ti­a­len

Tur­bi­ner­na pla­ne­ras i när­he­ten av bå­de Sve­ri­ge- och Fin­lands­ka­beln. Nå­gon be­stämd tids­plan för när pro­jek­tet ska va­ra klart finns än­nu in­te. Nu på­går främst det po­li­tis­ka ar­be­tet med att mark­nads­fö­ra po­ten­ti­a­len till andra län­der och att lö­sa upp de by­rå­kra­tis­ka knu­tar­na.

Rö­blom sä­ger att han har haft två mö­ten med nä­rings­mi­nis­ter Mi­ka Lin­ti­lä (C) om sa­ken och att man nu för­sö­ker få till ett sam­tal med Sve­ri­ges nä­rings­mi­nis­ter An­ders Yge­man (S). Land­skaps­re­ge­ring­en sam­ar­be­tar ock­så med Vill­man­strand-Lah­tis tek­nis­ka uni­ver­si­tet där man be­dri­ver forsk­ning in­om bland an­nat mil­jö­tek­nik.

– Det hän­der jät­te­myc­ket på den här fron­ten run­tom i Eu­ro­pa. Be­döm­ning­en vi gör är att det finns en vil­ja att in­ve­ste­ra i det här.

Hur ska ni mark­nads­fö­ra det här för att få ut­länds­ka in­ve­ste­ra­re att nap­pa? – Det är en jät­te­vik­tig frå­ga, men vi har in­te kom­mit så långt i pro­ces­sen att vi kan sä­ga hur vi ska mark­nads­fö­ra pro­jek­tet. Det finns myc­ket in­tres­sen­ter i Eu­ro­pa, men ex­akt hur vi går vi­da­re är för ti­digt att sä­ga.

FOTO: HEIKKI SAUKKOMAA/LEHTIKUVA

Det geo­gra­fis­ka lä­get är i prin­cip det en­da som skil­jer havs­ba­se­rad vind­kraft från tra­di­tio­nell vind­kraft.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Finland

© PressReader. All rights reserved.