Som­ma­ren 2026 ska svens­ka el­fly­get kla­ra de kor­ta rut­ter­na

Som­ma­ren 2026 ska det förs­ta svens­ka el­flyg­pla­net fly­ga i re­gul­jär­tra­fik. Det tror An­ders Forslund som är vd och en av grun­dar­na av fö­re­ta­get He­art Ae­rospa­ce. Än­nu åter­står mäng­der av tes­tan­de in­nan fly­get med 19 plat­ser kan ta pas­sa­ge­ra­re med.

Hufvudstadsbladet - - Nyheter - TEXT & FOTO RI­CHARD NORDGREN

Vind­stru­ten på Sä­ve flyg­plats or­kar knappt fyl­la sig i den lab­ra syd­li­ga sep­tem­ber­bri­sen.

För 80 år se­dan var det ett an­nat liv, då an­la­des flyg­plat­sen som en mi­li­tär flyg­flot­tilj. När flot­til­jen la­des ner un­ge­fär 30 år se­na­re blev Sä­ve en ci­vil flyg­plats. Un­der årens lopp har bland an­nat låg­pris­bo­lag flu­git från flyg­plat­sen som mest till 25 des­ti­na­tio­ner i 14 oli­ka län­der.

Då pas­se­ra­de när­ma­re 800 000 pas­sa­ge­ra­re per år ge­nom den. Den har hun­nit he­ta Gö­te­borg ci­ty air­port men för fem år se­dan blev all tung jet­tra­fik omdi­ri­ge­rad och nu är det gans­ka tyst och stil­la på land­nings­ba­nor­na.

I dag på­går än­då feb­ril verk­sam­het i en av han­ga­rer­na på Freds­flot­til­jens väg, in­te ba­ra för att prins Da­ni­el är på be­sök. Här ska flyg­skam­men över­vin­nas och som­ma­ren 2026 ska re­gi­o­nal flyg­tra­fik skö­tas delvis med små el­flyg­plan med plats för 19 pas­sa­ge­ra­re.

Pla­net he­ter ES-19 och när prins Da­ni­el be­sö­ker fö­re­ta­get den­na ons­dag är det för att den nya driv­li­nan pre­sen­te­ras av fö­re­ta­gets ena grun­da­re och vd An­ders Forslund. Han grun­da­de fö­re­ta­get till­sam­mans med Kla­ra Andre­as­son.

Prins Da­ni­el får be­kan­ta sig med en mo­tor med pro­pel­ler i na­tur­lig stor­lek och får test­sit­ta den lil­la ka­bi­nen som är upp­byggd i han­ga­ren.

– Det är väl­digt kul med de här unga ent­re­pre­nö­rer­na som har sto­ra vi­sio­ner och dröm­mer om ett mil­jö­vän­ligt flyg, sä­ger prin­sen när han stäl­ler upp för kor­ta in­ter­vju­er.

Han fly­ger en hel del i job­bet och hop­pas kun­na fly­ga el­dri­vet så att han in­te på­ver­kar mil­jön ne­ga­tivt.

Men det är in­te ba­ra kung­a­hu­set som får be­kan­ta sig med de fun­ge­ran­de de­lar­na som ska bli ES-19.

Integ­ra­tions­mi­nis­ter To­mas Ene­roth (So­ci­al­de­mo­kra­ter­na) är stolt som en tupp när han på­pe­kar att den svens­ka sta­ten i näs­ta års bud­get har ett an­slag på 10 mil­jo­ner eu­ro som ska an­vän­das för att på­skyn­da fly­gets elekt­ri­fi­e­ring.

Re­ge­ring­en har dess­utom gett i upp­drag åt Tra­fi­ka­na­lys, som är en stat­lig en­het för att ana­ly­se­ra och ut­vär­de­ra tra­fik­po­li­tis­ka mål, att re­da ut vil­ken in­fra­struk­tur som skul­le krä­vas på flyg­plat­ser. I fram­ti­den kom­mer det in­te ba­ra att be­hö­vas land­nings­ba­nor ut­an ock­så ladd­nings­plat­ser.

– Det är svårt att sä­ga hur myc­ket re­sur­ser flyg­plat­ser­nas om­struk­tu­re­ring kom­mer att krä­va, på­pe­kar mi­nistern.

Kor­ta rut­ter

An­ders Forslund sä­ger att pla­net med da­gens tek­nik kan fly­ga en tim­me, el­ler egent­li­gen 45 mi­nu­ter, för att man ska ha till­räck­li­ga sä­ker­hets­mar­gi­na­ler. Då har pla­net li­ka många bat­te­ri­er i sig som åt­ta Tesla­bi­lar. Det ger en sträc­ka på un­ge­fär 400 kilo­me­ter.

Som re­fe­rens är sträc­kan mel­lan Gö­te­borg och Stock­holm drygt 500 kilo­me­ter. Forslund sä­ger att den sträc­kan än­då in­te är så in­tres­sant ef­tersom det går tåg mel­lan Gö­te­borg och Stock­holm.

– In­tres­san­ta­re för oss är till ex­em­pel Vis­by–Stock­holm el­ler tra­fik mel­lan mind­re re­gi­o­na­la flyg­plat­ser i nor­ra Sve­ri­ge som mel­lan Pa­ja­la och Pi­teå.

Ett an­nat ex­em­pel är rut­ten över Kvar­ken mel­lan Umeå och Va­sa. Till Va­sa är det un­ge­fär 120 kilo­me­ter från Umeå. Tan­ken är att det ska va­ra många kor­ta sträc­kor. Fo­kus lig­ger på mel­lan 200 och 250 kilo­me­ter. Då är sä­ker­hets­mar­gi­na­len är god.

Nor­diskt sam­ar­be­te

El­flyg­plan har bli­vit nå­got av en täv­ling mel­lan Nor­ge och Sve­ri­ge. Norr­män­nen vill att al­la in­ri­kes­flyg ska va­ra elekt­ris­ka se­nast 2040, fem­ton år ef­ter att He­art Ae­rospa­ce ska ha sitt förs­ta lil­la plan klart. Lil­la där­för att föl­jan­de pro­jekt som finns på rit­bor­det är för 48 pas­sa­ge­ra­re, förklarar An­ders Forslund.

Integ­ra­tions­mi­nis­tern sä­ger att det finns ett ge­nu­int nor­diskt sam­ar­be­te när det gäl­ler el­flyg­plan. Kon­takt med kol­le­gan i Fin­land, kom­mu­ni­ka­tions­mi­nis­ter Ti­mo Harak­ka (SDP) har han fle­ra gång­er i må­na­den. Just nu på grund av pan­de­min men ock­så med sik­te på att för­sö­ka få trans­port­bran­schen, i Fin­land och Sve­ri­ges fall flyg och far­tyg, på en håll­bar ni­vå.

– Vi för­sö­ker få en grön återstart av fly­get, sä­ger To­mas Ene­roth och kon­sta­te­rar att si­tu­a­tio­nen för al­la de stör­re nor­dis­ka flyg­bo­la­gen är krisar­tad på grund av co­ro­na.

– Al­la nor­dis­ka län­der har för­bun­dit sig till håll­bar ut­veck­ling ock­så när det gäl­ler trans­por­ter. Det be­ty­der att vårt sam­ar­be­te mås­te bli än­nu mer in­ten­sivt.

Ene­roth har sagt att han vill fly­ga på det förs­ta re­gul­jä­ra el­driv­na fly­get.

När kom­mer det att ske tror du? – Sä­kert in­om tio år, jag hop­pas att

det blir ti­di­ga­re, sä­ger han och skyn­dar vi­da­re ef­tersom prins Da­ni­el och han ska tes­ta den full­ska­li­ga mo­del­len av ka­bi­nen som finns upp­byggd i han­ga­ren. Det ser li­te trångt ut och när prin­sen sträc­ker på sig slår han näs­tan hu­vu­det i ka­bin­ta­ket.

An­ders Forslund sä­ger att al­la bi­tar i praktiken är kla­ra. Upp­sätt­ning­en be­står av bat­te­ri­pack, mo­tor­kon­trol­ler, mo­tor samt pro­pel­ler som nu ska test­kö­ras på mar­ken. Suc­ces­sivt ska ef­fek­ten ökas tills den uppnår 400 kW.

– Det kom­mer att blå­sa på bra, sä­ger Forslund och ler brett.

Upp­sätt­ning­en ska i luf­ten med en kol­fi­ber­mo­dell, en så kal­lad sub­ska­le­mo­dell.

– Det ro­li­ga med el­mo­to­rer är att det är sam­ma tek­nik obe­ro­en­de av om det är en li­ten drö­na­re el­ler ett stort el­flyg­plan.

Krop­pen in­te in­tres­sant

Själ­va flyg­plans­krop­pen är en­ligt An­ders Forslund in­te spe­ci­ellt in­tres­sant.

Pla­net är le­go, sä­ger han. Sto­ra flyg­plans­till­ver­ka­re an­vän­der sig ock­så av mäng­der av un­der­le­ve­ran­tö­rer, se­dan puss­las de­lar­na ihop till en fun­ge­ran­de hel­het. En del finns ock­så i Sve­ri­ge. Han kon­sta­te­rar att He­art Ae­rospa­ce är mer in­tres­se­rat av att fort­sät­ta ut­veck­la driv­li­nan än att ”bö­ja alu­mi­ni­um”.

Nu ska allt tes­tas, ock­så det ”okän­da av det okän­da”, allt som kan gå fel, för att ES-19 ska kun­na cer­ti­fie­ras och då skri­ver vi 2026.

He­art Ae­rospa­ce är gi­vet­vis in­te en­samt när det gäl­ler den här ut­veck­ling­en och till ex­em­pel Air­bus job­bar med stör­re flyg som är vät­gas­driv­na.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Finland

© PressReader. All rights reserved.