400

Hufvudstadsbladet - - Nyheter -

kilo­me­ter kan ett el­flyg­plan fly­ga med da­gens tek­nik. Då har pla­net li­ka många bat­te­ri­er i sig som åt­ta Tesla­bi­lar. Pla­net kan fly­ga en tim­me el­ler sna­ra­re 45 mi­nu­ter för att man ska ha till­räck­li­ga sä­ker­hets­mar­gi­na­ler.

Mo­torn som nu ska tes­tas på mar­ken på Sä­ve flyg­plats. Den har en ef­fekt på 400 kW och ef­fek­ten ska hö­jas grad­vis till max.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Finland

© PressReader. All rights reserved.