EU un­der­kän­ner Lu­ka­sjen­ko som pre­si­dent i Be­la­rus

Be­la­ru­sisk po­lis slog med kraft till mot de pro­tes­ter som ut­bröt se­dan Alek­sandr Lu­ka­sjen­ko svu­rit pre­si­den­te­den. EU slår fast att Lu­ka­sjen­ko in­te är lan­dets le­gi­ti­me le­da­re.

Hufvudstadsbladet - - Nyheter - MAR­TIN ME­DE­RYD HÅRDH/TT

Fle­ra tu­sen per­so­ner bil­da­de mänsk­li­ga ked­jor på ga­tor­na i cen­tra­la Minsk på ons­da­gen, på op­po­si­tio­nens upp­ma­ning om att pro­te­ste­ra ge­nom ci­vil olyd­nad.

Kra­vall­po­li­ser och mi­li­tär­po­li­ser be­möt­te dem med tår­gas, vat­ten­ka­no­ner och våld­sam­ma in­gri­pan­den där fle­ra män­ni­skor slogs blo­di­ga och många för­des bort i skåp­bi­lar.

Pro­tes­ter­na ge­nom­för­des i sam­band med att dik­ta­torn Alek­sandr Lu­ka­sjen­ko un­der hem­lig­hets­ma­ke­ri svors in för en ny man­dat­pe­ri­od som pre­si­dent i Be­la­rus. Han an­län­de till Själv­stän­dig­hets­pa­lat­set i Minsk i en hårt po­lis­be­va­kad kor­te­ge, ut­an ti­di­ga­re var­sel. Tjäns­te­män och mi­li­tä­rer bus­sa­des in på tom­ma och av­spär­ra­de ga­tor för att del­ta.

Hund­ra­tals greps

To­talt greps 364 per­so­ner i he­la lan­det, varav 252 i hu­vud­sta­den, en­ligt in­ri­kesmi­ni­s­te­ri­ets of­fi­ci­el­la re­do­gö­rel­se. De all­ra fles­ta av dem upp­gavs i går fort­fa­ran­de va­ra fri­hets­be­rö­va­de. Även män­ni­sko­rätts­or­ga­ni­sa­tio­nen Vjas­na be­räk­nar an­ta­let grip­na till över 300 – i fler än sju oli­ka stä­der i lan­det – och no­te­rar att en del grip­na var så ska­da­de att de fick fö­ras till sjuk­hus i stäl­let för till häk­tet.

Re­sul­ta­tet i pre­si­dent­va­let i au­gusti har un­der­känts av sto­ra de­lar av om­värl­den och lett till ihål­lan­de pro­tes­ter på hem­ma­plan.

Val­re­sul­ta­tet var fab­ri­ce­rat och Alek­sandr Lu­ka­sjen­ko är in­te Be­la­rus le­gi­ti­me le­da­re, ut­ro­par EU. EU-par­la­men­tet har ti­di­ga­re be­slu­tat att un­der­kän­na Lu­ka­sjen­kos man­dat från och med no­vem­ber, då hans in­ne­va­ran­de man­dat­pe­ri­od tar slut. Men ons­da­gens ce­re­mo­ni fick pla­ner­na att ti­di­ga­re­läg­gas.

”Den­na ’in­stal­la­tion’ går helt på tvärs med sto­ra de­lar av den be­la­ru­sis­ka be­folk­ning­ens vil­ja, vil­ket har ut­tryckts i åt­skil­li­ga fred­li­ga och ald­rig ti­di­ga­re skå­da­de pro­tes­ter se­dan va­let, och det tjä­nar en­bart till att yt­ter­li­ga­re för­dju­pa den po­li­tis­ka kri­sen i Be­la­rus”, med­de­lar uni­o­nen.

EU krä­ver slut på vål­det

EU krä­ver ock­så att de be­la­ru­sis­ka myn­dig­he­ter­na upphör med det ”för­tryck och våld som rik­tas mot det be­la­ru­sis­ka fol­ket” och fri­ger al­la män­ni­skor som fängs­lats i sam­band med pro­tes­ter­na, in­klu­si­ve de po­li­tis­ka fång­ar­na.

Op­po­si­tions­le­da­ren Svet­la­na Ti­cha­nov­ska­ja väd­ja­de ti­di­ga­re i vec­kan om stöd in­för EU:s ut­ri­kesmi­nist­rar. Det kan bland an­nat hand­la om att rik­ta om det eko­no­mis­ka stö­det från Lu­ka­sjen­ko-re­gi­men och mot ic­ke-stat­li­ga or­ga­ni­sa­tio­ner och sjuk­hus i förs­ta hand.

De sank­tio­ner som EU för­be­rett drö­jer dock, då Cy­pern hål­ler till­ba­ka sitt god­kän­nan­de med an­led­ning av att man vill få ge­hör för sin sak i en havs­dis­pyt med Tur­ki­et. Fin­land och Sve­ri­ge sät­ter sig ock­så emot att rik­ta sank­tio­ner di­rekt till Lu­ka­sjen­ko – för att främ­ja med­lings­för­sök ge­nom Or­ga­ni­sa­tio­nen för sä­ker­het och sam­ar­be­te i Eu­ro­pa (OSSE).

USA, Stor­bri­tan­ni­en och Ka­na­da för­be­re­der ge­men­samt sank­tio­ner mot per­so­ner i Be­la­rus. Pla­ner­na gäl­ler bland an­nat frys­ta bank­till­gång­ar, att re­sor till län­der­na stop­pas och att det blir för­bju­det att gö­ra af­fä­rer med personen i frå­ga.

FOTO: TUT.BY/TT-AP

Po­li­ser från den ökän­da Omon-styr­kan in­gri­per mot op­po­si­tio­nel­la miss­nö­je­sytt­ring­ar i Minsk.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Finland

© PressReader. All rights reserved.