Är Yle Ve­gas pro­gram­ut­bud grund­lags­vid­rigt?

Hufvudstadsbladet - - Opinion & Debatt - MAG­NUS CEDERLöF Es­bo/Eke­näs

YLE VEGA Tryg­ve Sö­der­ling slår hu­vu­det på spi­ken i sin de­battar­ti­kel om Yle Ve­gas pro­gram­ut­bud (HBL 22.9). Lä­ges­be­skriv­ning­en och -be­döm­ning­en Sö­der­ling bjuder på över­ens­stäm­mer i allt vä­sent­ligt med mi­na eg­na er­fa­ren­he­ter av Ve­gas torf­ti­ga och un­der­håll­nings­cen­tre­ra­de an­rätt­ning­ar på kul­tu­rens om­rå­de.

Det är, som Sö­der­ling skick­ligt ex­emp­li­fi­e­rar, lätt att ra­da upp en lång rad pro­gram och rös­ter på i syn­ner­het Ra­dio Yk­kö­nens pro­gram­tablå som in­te har nå­gon mot­sva­rig­het på svenskt håll. På musikens om­rå­de är det vid sidan av Mais­te­ri Lind­grens för­träff­li­ga fö­re­läs­ning­ar frå­gan om pro­gram som Klas­sik­ko­pa­ra­ti­i­si, Nar­rin aamulau­lu, Riston valin­ta, Maail­man­mu­si­ik­ki, Mu­isto­jen bu­le­var­di et­ce­te­ra. Ve­gas svar på det­ta ri­ka och njut­ba­ra mu­sik­ut­bud mot­sva­ras av ett i och för sig am­bi­tiöst pro­gram på svens­ka, det vill sä­ga Den klas­sis­ka kväl­len. Men är det me­ning­en att fin­lands­svens­ken ska kla­ra sig med ett hygg­ligt mu­sik­pro­gram i vec­kan när hans fins­ka lands­man dagligen ser­ve­ras mot­sva­ran­de me­ny?

I stort sett sam­ma si­tu­a­tion gäl­ler på kul­tu­rens andra om­rå­den. Var hit­tar fin­lands­svens­ken mot­sva­rig­he­ter till Ra­dio Yk­kö­nens Lu­ku­pi­i­ri (bok­dis­kus­sion med lyss­na­re), Ro­man Schatz’ Maam­me kir­ja-pro­gram, Kal­le Haa­tai­nens histo­ri­e­in­rik­ta­de pro­gram och så vi­da­re. Den slå­en­de oba­lan­sen i ut­bu­det fram­trä­der över he­la kul­tur­fäl­tet.

Över­fört till ett me­ra all­mänt plan dis­ku­te­rar vi vår fin­lands­svens­ka mi­no­ri­tets kul­tu­rel­la rät­tig­he­ter. En­ligt pa­ra­graf 17 i grund­la­gen ska det all­män­na till­go­do­se den finsk­språ­ki­ga och svensk­språ­ki­ga be­folk­ning­ens kul­tu­rel­la och sam­häl­le­li­ga be­hov på li­ka grun­der. Sam­ma stad­gan­de in­går i me­ra tilläm­pad form i pa­ra­graf 7 i rund­ra­di­o­la­gen. Man mås­te allt­så stäl­la sig frå­gan om den nu­va­ran­de si­tu­a­tio­nen är la­gen­lig.

Kul­tu­rel­la be­hov kan rim­li­gen in­te lik­stäl­las med un­der­håll­ning mo­dell lätt såsom Yle Vega fö­re­fal­ler ha tol­kat sitt upp­drag. Om en väx­an­de an­del av den svensk­språ­ki­ga be­folk­ning­en mås­te ty sig till de fins­ka ra­di­o­ka­na­ler­nas ut­bud på kul­tu­rens om­rå­de bor­de var­nings­kloc­kor­na ringa på Rund­ra­di­ons svens­ka en­het. Och kanske ock­så nå­gon an­nan­stans.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Finland

© PressReader. All rights reserved.