AND­RAS RÖS­TER

Hufvudstadsbladet - - Opinion & Debatt -

Re­ge­ring­ens vik­ti­gas­te mål­sätt­ning är att för­bätt­ra sys­sel­sätt­ning­en.

Il­ta-Sa­no­mat

om att re­ge­ring­en med sin verk­sam­het är en and­lig fyr vad gäl­ler sys­sel­sätt­ning även om al­la för­står att coronaviru­set dra­ma­tiskt för­säm­ra­de möj­lig­he­ter­na att nå sys­sel­sätt­nings­må­len.

Fin­land dan­sar runt co­ro­nan på sam­ma sätt som en ele­fant­flock dan­sar i en pors­lins­af­fär.

Il­ta­leh­ti

Pert­tu Kauppi­nen om att Fin­land mås­te hål­la grän­ser­na öpp­na till Sve­ri­ge och Fin­land.

Lah­tis är in­te läng­re Fin­lands Chi­ca­go.

Helsingin Sa­no­mat

om att Lah­tis som ti­di­ga­re var känd som en våld­sam plats nu hör till de lug­nas­te om­rå­de­na i lan­det, me­dan över tre per­so­ner på 100 000 fort­fa­ran­de dö­das i Lapp­land var­je år.

Blott Sve­ri­ge svens­ka krus­bär och svensk sko­la har. Vårt skol­sy­stem är unikt in­ter­na­tio­nellt sett. Ing­et land i värl­den har ett tre­bent seg­re­ge­ran­de sy­stem med skol­val, fri eta­ble­ring av frisko­lor och ore­gle­rat vinstut­tag på skat­te­be­ta­lar­nas be­kost­nad. Det är en ex­tre­mis­tisk skol­po­li­tik som har ta­gits över av eko­no­mis­ka in­tres­sen. Var är dis­kus­sio­nen om vad vi vill att sam­häl­lets al­la barn ska få för skol­gång? Det hand­lar trots allt om den svens­ka de­mo­kra­tins ut­veck­ling och lan­dets fram­ti­da kon­kur­rens­kraft.

Af­ton­bla­det

Jon­na Si­ma om att skol­segre­ga­tio­nen i Sve­ri­ge åter­i­gen har ökat. På tio år har an­de­len ele­ver som går i tyd­ligt eko­no­miskt och et­niskt seg­re­ge­ra­de sko­lor ökat från drygt var fem­te till drygt var fjär­de elev i lan­det.

Vel­faerds­sta­ten ofrer de sva­ges­te: Fle­re vil ha­ve mere.

Jyl­lands-Pos­ten

om att den star­ka dans­ka me­del­klas­sen vill ha me­ra väl­färd, vil­ket kos­tar för de sva­gas­te.

MOSTPHOTOS

Newspapers in Swedish

Newspapers from Finland

© PressReader. All rights reserved.