De nya reg­ler­na för skor

Hufvudstadsbladet - - Sport -

●●World athle­tics spe­ci­fi­ce­ra­de reg­ler­na för löps­kor un­der som­ma­ren.

●●På ban­sträc­kor­na un­der 800 m får su­lan va­ra högst 20 mm tjock.

●●På ban­sträc­kor­na 800 m och upp­åt får su­lan va­ra högst 25 mm tjock. Det gäl­ler ock­så i ter­räng­lopp.

●●i lands­väg och gång får su­lan va­ra högst 40 mm tjock.

●●Skon får ha högst en kol­fi­ber­plat­ta i su­lan.

●●en ny sko­mo­dell mås­te va­ra till­gäng­lig för al­la id­rotts­ut­ö­va­re fy­ra må­na­der in­nan den får an­vän­das i in­ter­na­tio­nel­la lopp. Pro­to­ty­per får in­te an­vän­das.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Finland

© PressReader. All rights reserved.