Di María av­stängd ef­ter spott­at­tack

Hufvudstadsbladet - - Sport - Tt

Det skan­dalom­su­sa­de mö­tet mel­lan Pa­ris Saint-Ger­main och Mar­seil­le i den frans­ka fot­bolls­li­gan Li­gue1 fort­sät­ter att ren­de­ra av­stäng­ning­ar.

Näst på tur är PSG:s Áng­el Di María, som får en av­stäng­ning på fy­ra mat­cher ef­ter att ha spot­tat på en mot­stån­da­re.

Ar­gen­ti­na­ren ska ha spot­tat på Mar­seil­les Ál­va­ro Gon­zá­lez i an­slut­ning till brå­ket som upp­stod i slu­tet av mat­chen där fem rö­da kort de­la­des ut.

Sam­ma Gon­zá­lez har bli­vit an­kla­gad av PSG:s Ney­mar för ra­sis­tis­ka skälls­ord.

Av­stäng­ning­ar­na har hag­lat över fle­ra spe­la­re. PSG:s Ney­mar, Lay­vin Kur­za­wa och Le­andro Pa­re­des samt Mar­seil­les Darío Bene­det­to och Jor­dan Ama­vi har al­la fått fle­ra mat­chers av­stäng­ning.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Finland

© PressReader. All rights reserved.