Myc­ket vä­sen för väl­digt li­te

Wen­dy fo­ku­se­rar på flic­kan som stått i skug­gan av Peter Pan. Stund­vis är det vi­su­ellt slå­en­de, men för det mesta sak­nas över­rask­ning­en och ex­plo­si­vi­te­ten i det sa­go­li­ka världs­byg­get.

Hufvudstadsbladet - - Kultur - kul­tur@hbl.fi MARTINA MOLIIS-MELLBERG

DRA­MA

Wen­dy

★★☆☆☆

Re­gi: Benh Zeit­lin. Ma­nus: Benh Zeit­lin, Eli­za Zeit­lin. Foto: Stur­la Brand­th Grøv­len. I rol­ler­na: De­vin Fran­ce, Yashua Mack, Gage Naquin, Ga­vin Naquin, Shay Wal­ker.

Benh Zeit­lin gjor­de ett över­ras­kan­de stort av­tryck med sin am­bi­tiö­sa de­but­film Be­asts of the Sout­hern Wild (2012), en spra­kan­de be­rät­tel­se om en sex­å­rig flic­kas även­tyr i ett apo­ka­lyp­tiskt Lou­i­si­a­na. I Wen­dy åter­vän­der re­gis­sö­ren på många sätt till sam­ma fan­ta­si­land­skap – en plats av ma­gisk re­a­lism be­fol­kad av barn, be­rät­tad ur en ung flic­kas per­spek­tiv.

I myc­ket bre­da drag är Wen­dy ett åter­be­rät­tan­de av J.M. Bar­ri­es klas­sis­ka Peter Pan, men med fo­kus på Wen­dy, flic­kan som of­ta fått stå i skug­gan av poj­kar­nas även­tyr. Be­rät­tel­sen tar sin bör­jan på ett järn­vägs­hak i den amerikansk­a sö­dern där Ang­e­la Dar­ling (Shay Wal­ker) job­bar och bor till­sam­mans med si­na tre barn, Wen­dy (De­vin Fran­ce) och tvil­ling­poj­kar­na Ja­mes och Douglas (Ga­vin och Gage Naquin).

Wen­dy har in­te lyc­kats glöm­ma en fi­gur hon såg springa up­pe på ett för­bi­pas­se­ran­de tåg när hon var rik­tigt li­ten, och när fi­gu­ren up­pen­ba­rar sig igen en natt fle­ra år se­na­re väc­ker Wen­dy si­na brö­der och hop­par på tå­get. Fi­gu­ren är såklart Peter Pan, här en li­ten poj­ke i sli­ten ka­vaj och dre­ads spe­lad av Yashua Mack. Peter tar bar­nen till Ne­ver­land, en vul­ka­nisk ö där barn ald­rig blir vux­na så länge de hål­ler sor­gen bor­ta.

Ma­gisk plats med svar­ta

Det är in­te myc­ket av Bar­ri­es ori­gi­nal­be­rät­tel­se som hit­tat in i den­na ny­ver­sion – vis­ser­li­gen up­pen­ba­rar sig Kap­ten Krok från ovän­tat håll, men Zeit­lin av­va­rar bå­de Tinge­ling och kro­ko­di­len. I stäl­let finns här en enorm fisk, ge­nom­skin­lig och själv­ly­san­de, som bar­nen kal­lar Mo­dern och som ver­kar va­ra käl­lan till den evi­ga ung­dom bar­nen på ön så de­spe­rat för­sö­ker hål­la fast vid.

Det är ett bra ex­em­pel på Zeit­lins för­må­ga att byg­ga värl­dar där ma­gis­ka ele­ment ter sig na­tur­li­ga och vid­un­der­li­ga på sam­ma gång. I Wen­dy för­sö­ker han he­la ti­den hit­ta till den plat­sen, var­je scen fylls med rek­vi­si­ta för att va­ra en Stor och Ma­gisk Stund, men be­rät­tel­sen går på tom­gång och det är svårt att än en gång blun­da helt för det fak­tum att Zeit­lin, en vit man, gör film om hur ma­giskt det är med plat­ser be­fol­ka­de av svar­ta.

Vi­su­ellt slå­en­de

Pre­cis som i Be­asts har Zeit­lin valt att job­ba med barn ut­an skå­de­spelar­bak­grund och De­vin Fran­ce i ti­tel­rol­len är ett fynd. Men klung­an av barn, med Peter i spet­sen, för­blir en klunga, svå­ra att skil­ja åt ef­tersom de sak­nar ut­mär­kan­de drag. De­ras re­bel­lis­ka ut­brott för främst tan­kar­na till Whe­re the wild things are och får en att sak­na bå­de Spi­ke Jon­zes mör­ker och Ka­ren Os ly­hör­da sound­track.

Zeit­lin läg­ger all ener­gi på sitt sa­go­li­ka världs­byg­ge och ver­kar hop­pas att hans egen över­ty­gel­se om be­rät­tel­sens ma­gi ska va­ra till­räck­ligt för att fånga även åskå­da­ren, en för­hopp­ning som ty­värr in­te ger ut­del­ning. Stund­vis är Wen­dy vi­su­ellt slå­en­de, men för det mesta är den ett skal, fyllt av sam­ma in­gre­di­en­ser som Be­asts men ut­an käns­lan av över­rask­ning och ex­plo­si­vi­tet. Trots att det gått åt­ta år se­dan de­bu­ten får en käns­lan av att Zeit­lin knappt rört sig fram­åt alls.

FOTO: JESS PINKHAM

■ Yashua Mack, De­vin Fran­ce, Gage Naquin, Ga­vin Naquin, Romy­ri Ross, Ah­mad Cage och Krzysztof Meyn på en ma­gisk ö där ti­den och åld­ran­det är upp­hävt.

FOTO: FILMIKAMAR­I

■ De­vin Fran­ce är lik­som fil­mens öv­ri­ga barn­skå­de­spe­la­re ama­tör.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Finland

© PressReader. All rights reserved.