Hufvudstadsbladet

Skriv en ro­ma­nin­led­ning!

Fre­da­gen den 4 de­cem­ber av­görs de öpp­na fin­lands­svens­ka mäs­ter­ska­pen i ro­ma­nin­led­ning. Del­ta i HBL:s täv­ling och skic­ka in ditt bi­drag se­nast den 20 no­vem­ber.

- FRED­RIK SONCK fred­rik.sonck@hbl.fi Writing · Arts · Literature · One Hundred Years of Solitude · Son Sen · Selma Lagerlöf · Gabriel García Márquez

Vem skri­ver den ro­li­gas­te, mest drab­ban­de el­ler mest över­ras­kan­de in­led­nings­me­ning­en till en ro­man? I dag ut­ly­ser HBL de öpp­na fin­lands­svens­ka mäs­ter­ska­pen i ro­ma­nin­led­ning.

Ro­ma­ner kan in­le­das på oli­ka sätt, och det är in­te ovik­tigt hur. Många för­fat­ta­re bru­kar ta­la om att de läg­ger ner myc­ket ener­gi på ro­ma­nens all­ra förs­ta me­ning. Det är ju den som anger to­nen för he­la boken.

Sen kan en in­led­nings­me­ning se ut på gans­ka oli­ka sätt.

Änt­li­gen stod präs­ten i pre­dik­sto­len – så kort och kärn­fullt öpp­na­de Sel­ma La­ger­löf sin ro­man Gös­ta Ber­lings sa­ga. Här finns en un­der­lig­gan­de frå­ga, el­ler cliff­hang­er om man så vill: var­för har för­sam­ling­en fått vän­ta på sin präst?

Många år se­na­re, in­för ex­e­ku­tions­plu­to­nen, skul­le övers­te Au­re­li­a­no Bu­en­dia på­min­na sig den av­lägs­na ef­ter­mid­dag då hans far tog ho­nom med för att vi­sa ho­nom isen –i Gabri­el Gar­cía Már­quez ro­man Hund­ra år av en­sam­het, finns kon­tu­rer­na av ett helt liv an­tytt ge­nast i bör­jan. Ro­ma­nin­led­ning­en är i sig själv en li­ten be­rät­tel­se.

Skriv en ro­ma­nin­led­ning!

Bäs­ta lä­sa­re, hur skul­le du vil­ja in­le­da en ro­man?

HBL ut­ly­ser här­med de öpp­na fin­lands­svens­ka mäs­ter­ska­pen i ro­ma­nin­led­ning. Här gäl­ler det allt­så in­te att skri­va ett hund­ra­si­digt ma­nu­skript ut­an en­bart den förs­ta me­ning­en i det som kun­de bli en ro­man.

Det gäl­ler att kon­stru­e­ra en in­led­nings­me­ning som är drab­ban­de, ro­lig, över­ras­kan­de el­ler ut­vid­gan­de. Gär­na ska den väc­ka lä­sa­rens ny­fi­ken­het och vil­ja att lä­sa vi­da­re.

Skic­ka in ditt bi­drag se­nast den 20 no­vem­ber kloc­kan 13.

Där­ef­ter kom­mer HBL:s ur­valsju­ry att ut­se 5–10 fi­na­lis­ter och se­dan är det upp till lä­sar­na på HBL.fi att rös­ta fram en vin­na­re. Vin­na­ren till­kän­na­ges på det vir­tu­el­la lit­te­ra­tu­re­ve­ne­mang­et Bok­ström fre­da­gen den 4 de­cem­ber.

Ur­valsju­ryn be­står av för­fat­ta­ren Han­ne­le Mi­kae­la Ta­i­vas­sa­lo samt HBL:s lit­te­ra­tur­re­dak­tör Pia Ing­ström och kul­tur­chef Fred­rik Sonck.

– Den förs­ta me­ning­en ska ge­nast fånga lä­sa­ren. Of­ta är det vik­tigt att den ger per­son och miljö di­rekt, att man är med nå­gon och att man är nå­gon­stans, sä­ger Ta­i­vas­sa­lo men tilläg­ger att ro­ma­nin­led­ning­ar för­stås kan se ut på väl­digt oli­ka sätt.

 ??  ??
 ?? ILLUSTRATI­ON: MAIJA HURME ??
ILLUSTRATI­ON: MAIJA HURME
 ??  ??

Newspapers in Swedish

Newspapers from Finland