Hufvudstadsbladet

Spel­bran­schen do­mi­ne­rar lis­ta över högin­komst­ta­ga­re

Årets skat­te­lis­tor präglas av ovan­ligt sto­ra luc­kor – tu­sen­tals har dolt si­na in­komst­upp­gif­ter

- SPT Taxes · Income Tax · Business · Finland

Näs­tan 5 000 per­so­ner har bett om att få si­na namn ra­de­ra­de från de skat­te- och in­komst­lis­tor som Skat­te­ver­ket of­fent­lig­gjor­de i går.

Bland de högin­komst­ta­ga­re som lå­tit si­na skat­te­upp­gif­ter ges ut är dock spel­bran­schen starkt re­pre­sen­te­rad i den ab­so­lu­ta top­pen. Högst up­pe hit­tas per­so­ner med bak­grund i spel­bo­la­gen Su­per­cell och Se­ri­ously.

Fe­no­me­net syns tyd­ligt bå­de om man ser på to­talin­koms­ter och om man fo­ku­se­rar ute­slu­tan­de på för­värv­sin­komst. Spel­bo­lags­grun­dar­na har på se­na­re tid kört om börs­bo­lagspam­par­na i lö­ne­lis­tor­na.

Bland de fin­lands­svens­ka fond­top­par­na ger sty­rel­se­upp­drag i bo­lags­sty­rel­ser be­ty­dan­de tilläggs­in­koms­ter. Gyl­len­bergvd:n Jan­ni­ca Fa­ger­holm le­der in­komst­li­gan bland fond­di­rek­tö­rer­na.

De som ha­de de högs­ta be­skatt­nings­ba­ra in­koms­ter­na 2019 har näs­tan ute­slu­tan­de mest ka­pi­talin­koms­ter. Det­ta in­ne­bär att de ock­så har en läg­re skat­te­pro­cent ef­tersom den max­i­ma­la skat­ten på ka­pi­talin­koms­ter är 34 pro­cent.

Det vi­sar in­for­ma­tion om in­komst­be­skatt­ning­en 2019 som Skat­te­ver­ket del­gav me­di­er­na på tis­da­gen.

Spel­mag­na­ten Pe­tri Jär­vi­lehto top­par lis­tan med över 30 mil­jo­ner i be­skatt­nings­ba­ra in­koms­ter. Han sål­de för­ra året sitt spel­fö­re­tag Se­ri­ously. Han be­ta­la­de 34 pro­cent i skatt ef­tersom näs­tan al­la in­täk­ter kom från ka­pi­talin­koms­ter. Sam­ma gäl­ler för två­an Jor­ma Ta­ka­nen som sål­de lås­fö­re­ta­get Iloq för­ra året.

Grun­dar­na av spel­fö­re­ta­get Su­per­cell står ut bland de som lig­ger högt på skat­te­lis­tan. Ilk­ka Paa­na­nen be­ta­la­de 48 pro­cent i skatt och Mik­ko Ko­di­so­ja 47 pro­cent, ef­tersom bå­da i hu­vud­sak ha­de för­värv­sin­koms­ter. Paa­na­nen är vd för Su­per­cell och ha­de knappt

12 mil­jo­ner eu­ro i för­värv­sin­koms­ter och drygt 3 mil­jo­ner eu­ro i ka­pi­talin­koms­ter 2019.

Bland de tret­tio per­so­ner med de högs­ta be­skatt­nings­ba­ra in­koms­ter­na finns ba­ra yt­ter­li­ga­re en, Jan­ne Snell­man, vars hu­vud­sak­li­ga in­koms­ter be­stod av för­värv­sin­koms­ter och han be­ta­la­de 50 pro­cent i skatt. Han ar­be­tar i Su­per­cells led­ning. Al­la and­ra ha­de främst ka­pi­talin­koms­ter och be­ta­la­de 33–36 pro­cent i skatt.

Av de fem­tio per­so­ner som ha­de de högs­ta be­skatt­nings­ba­ra in­koms­ter­na var det ba­ra 14 per­so­ner som be­ta­la­de mer än 35 pro­cent i skatt.

Många vil­le döl­ja in­komst­upp­gif­ter

Siff­ror­na över be­skatt­ning­en ut­går från den lis­ta som Skat­te­ver­ket ger ut över al­la som tjä­nat mer än 100 000 eu­ro 2019.

I år är det and­ra gång­en som högin­komst­ta­ga­re kan väl­ja att in­te sy­nas på lis­tan som ver­ket skic­kar ut till me­di­er­na och drygt 4 700 per­so­ner har med­de­lat att de in­te vill sy­nas på lis­tan. En­skil­da per­so­ners in­komst­upp­gif­ter är än­då of­fent­li­ga upp­gif­ter som me­di­er­na kan få ut på be­gä­ran.

Be­skatt­ning­en av för­värv­sin­koms­ter, som lön och pen­sio­ner, är pro­gres­siv i Fin­land. Men ka­pi­talskat­ten är mer el­ler mind­re en platt­skatt med två ni­vå­er. Skat­te­sat­sen på ka­pi­talin­koms­ter på upp till 30 000 eu­ro är 30 pro­cent. För den del av ka­pi­talin­koms­ter­na som över­skri­der 30 000 eu­ro är skat­te­sat­sen 34 pro­cent.

 ?? FO­TO: LEHTIKUVA/JARI LAM ?? Spel­mag­na­ten Pe­tri Jär­vi­lehto be­ta­la­de över 10 mil­jo­ner i skatt i fjol.
FO­TO: LEHTIKUVA/JARI LAM Spel­mag­na­ten Pe­tri Jär­vi­lehto be­ta­la­de över 10 mil­jo­ner i skatt i fjol.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Finland