Hufvudstadsbladet

Skyt­ten i Wi­en vil­le kri­ga i Sy­ri­en

- Crime · Incidents · Vienna · Syria · Austria · Switzerland · Sebastian Kurz · Macedonia · Instagram · James Michael · Max Wien · Winterthur · Bermuda Triangle

Två män och två kvin­nor dö­da­des un­der mån­dags­kväl­len i sam­band med ett skott­dra­ma i Wi­en. En per­son som ut­pe­kats som gär­nings­man­nen sköts ock­så ihjäl.

Myn­dig­he­ter­na har in­tres­se­rat sig för skyt­ten re­dan ti­di­ga­re ef­tersom han ve­lat re­sa till kri­get i Sy­ri­en, upp­ger Ös­ter­ri­kes in­ri­kesmi­nis­ter.

Den ned­skjut­ne gär­nings­man­nen ha­de röt­ter på Bal­kan, och ha­de ve­lat re­sa till kri­get i Sy­ri­en. Det finns inga tec­ken på fler gär­nings­män vid själ­va skjut­ning­en. Det sä­ger Ös­ter­ri­kes in­ri­kesmi­nis­ter ef­ter då­det med minst fy­ra döds­of­fer i cen­tra­la Wi­en. Minst 14 per­so­ner har gri­pits.

– Det har ge­nom­förts 18 hus­rann­sak­ning­ar i Wi­en och i pro­vin­sen Ned­re Ös­ter­ri­ke och 14 per­so­ner har fri­hets­be­rö­vats, sä­ger in­ri­kesmi­nis­ter Karl Ne­ham­mer.

En­ligt po­li­sen i Schweiz har två per­so­ner gri­pits i Win­ter­t­hur nord­ost om Zürich. Det rör sig om en 18-årig och en 24-årig man, bå­da schwei­zis­ka med­bor­ga­re.

Det är oklart om de räk­nas in bland de 14 grip­na Ne­ham­mer näm­ner, men gri­pan­de­na har gjorts i sam­råd med ös­ter­ri­kis­ka myn­dig­he­ter på tis­dags­ef­ter­mid­da­gen.

Två män och två kvin­nor, varav en var tysk med­bor­ga­re, dö­da­des på mån­dags­kväl­len i då­det, som av för­bunds­kans­ler Se­basti­an Kurz kal­las ”en up­pen­bar isla­mist­at­tack”.

För­u­tom de fy­ra döds­off­ren sköts ock­så en ut­pe­kad gär­nings­man ihjäl. Han be­skrivs som en 20-årig ös­ter­ri­ka­re med röt­ter i Nord­ma­ke­do­ni­en. Ti­di­ga­re har han väckt myn­dig­he­ters in­tres­se då han ve­lat re­sa till kri­get i Sy­ri­en, sä­ger Ne­ham­mer till ny­hets­by­rån APA.

I sam­band med at­tac­ken po­se­ra­de han en­ligt mi­nistern på Instagram med skjut­va­pen, och ut­tryck­te stöd för ter­ror­rö­rel­sen IS.

Än­nu finns, bland an­nat ut­i­från vitt­nens fil­mupp­tag­ning­ar med mo­bil­te­le­fo­ner, inga tec­ken som ty­der på att fle­ra gär­nings­män del­tog vid skjut­ning­en, en­ligt Ne­ham­mer.

Tre i kri­tiskt till­stånd

Mi­nistern sä­ger att 20-åring­en blev skju­ten av po­li­sen inom nio mi­nu­ter ef­ter att förs­ta lar­met kom.

To­talt för­des 24 ska­da­de till sjuk­hus i sam­band med då­det, varav 13 fort­fa­ran­de är in­lag­da, sä­ger Mi­chael Lud­wig, Wi­ens borg­mäs­ta­re. Tre ska­da­de är i kri­tiskt till­stånd.

Skott­loss­ning­en in­träf­fa­de ba­ra tim­mar in­nan Ös­ter­ri­ke åter­in­för­de vi­rus­re­strik­tio­ner, vil­ket gjor­de att många var ute och pas­sa­de på att nju­ta av en sista ute­kväll.

At­tac­ken in­träf­fa­de vid 20-ti­den på mån­dags­kväl­len på sex plat­ser i cen­tra­la Wi­en, vid bland an­nat Schwe­den­platz, nä­ra en sy­na­go­ga, och den sto­ra gå­ga­tan Gra­ben.

Ös­ter­ri­kis­ka myn­dig­he­ter sig­na­le­rar att 20-åring­en kan ha haft med­brotts­ling­ar, men det är oklart vil­ka brott de 14 grip­na even­tu­ellt miss­tänks för.

Sök­te ska­da­de

Rab­bin Schlo­mo Hof­meis­ter be­rät­tar att män­ni­skor blev be­skjut­na vid ba­r­om­rå­det Bermuda­dreieck (Bermu­dat­ri­ang­eln).

– Det var åt­minsto­ne en an­gri­pa­re – det är väl­digt svårt att sä­ga hur många det var – som sköt på fol­ket som satt vid ba­rer­na och pu­bar­na, sä­ger han till ORF.

Män­ni­skor fick pa­nik och sprang in i lo­ka­ler­na för att sö­ka skydd.

– Plöts­ligt var (po­li­sens) spe­ci­a­len­he­ter vid al­la hu­sens por­tar. Po­li­sen frå­ga­de ef­ter ska­da­de och jag hör­de skrik från ba­rer­na: ”Ja, det finns två ska­da­de här! Och här är en ock­så”, sä­ger Hof­meis­ter.

Sol­da­ter skyd­dar

Män­ni­skor upp­ma­nas att fort­satt hål­la sig bor­ta från cen­tra­la Wi­en un­der tis­da­gen, gräns­kon­trol­ler stärks och barn be­hö­ver in­te gå till sko­lan.

En­ligt Ne­ham­mer ska sol­da­ter skyd­da vis­sa plat­ser i hu­vud­sta­den så att po­li­sen kan kon­cen­tre­ra sig på vad som be­skrivs som an­ti­ter­rorin­sat­ser.

När 20-åring­en för­sökt åka till Sy­ri­en döm­des han i april i fjol till ett år och tio må­na­ders fäng­el­se. Han fri­gavs vill­kor­ligt i de­cem­ber se­dan han gått med i ett pro­gram för av­ra­di­ka­li­se­ring.

– Förö­va­ren lyc­ka­des lu­ra rätts­sy­ste­mets av­ra­di­ka­li­se­rings­pro­gram, att lu­ra män­ni­skor­na i det, och få en ti­di­ga­re fri­giv­ning ge­nom det, sä­ger Ne­ham­mer.

GUSTAV SJÖHOLM/TT SU­SAN­NA PERS­SON ÖSTE/TT HEN­RIK SAMU­ELS­SON/TT

 ??  ??
 ?? FO­TO: JOE KLAMAR/LEHTIKUVA-AFP ?? Po­li­sens spe­ci­al­styr­kor pat­rul­le­ra­de på Wi­ens ga­tor un­der tis­da­gen.
FO­TO: JOE KLAMAR/LEHTIKUVA-AFP Po­li­sens spe­ci­al­styr­kor pat­rul­le­ra­de på Wi­ens ga­tor un­der tis­da­gen.
 ?? FO­TO: JOE KLAMAR/LEHTIKUVA-AFP ?? Ös­ter­ri­kes för­bunds­kans­ler Se­basti­an Kurz la­de ned ett ljus vid stäl­let där terror­då­det äg­de rum på mån­dags­kväl­len.
FO­TO: JOE KLAMAR/LEHTIKUVA-AFP Ös­ter­ri­kes för­bunds­kans­ler Se­basti­an Kurz la­de ned ett ljus vid stäl­let där terror­då­det äg­de rum på mån­dags­kväl­len.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Finland