Hufvudstadsbladet

Spel­bran­schen ger de högs­ta lö­ner­na

Di­rek­tö­rer­na för Fin­lands störs­ta fö­re­tag räk­nar si­na års­lö­ner i mil­jo­ner. Börs­bo­la­gen lig­ger nu­me­ra i lä jäm­fört med upp­stic­kar­na inom spel­bran­schen.

- FRED­RIK HÄGGMAN Business · Taxes · Finland · UPM-Kymmene · Rovio Mobile · Metsä Group · Nokia · Mika · Fiskars Corporation · Finnair · Nordea Bank · M-real

Spel­bran­schen do­mi­ne­rar in­komst­top­pen ock­så om man räk­nar bort ka­pi­talin­koms­ter­na. HBL har grans­kat lis­tan över vil­ka fö­re­tag som be­ta­lar de all­ra högs­ta lö­ner­na i Fin­land – med för­be­håll för att en stor del av den ab­so­lu­ta top­pen har be­gärt att de­ras upp­gif­ter döljs i skat­te­lis­tor­na.

På tio-i-topp-lis­tan över de all­ra högst av­lö­na­de får he­la sju per­so­ner sin in­komst ge­nom den väx­an­de spel­bran­schen.

All­ra högst upp finns två namn som är be­kan­ta i skat­te­sam­man­hang se­dan fle­ra år till­ba­ka: mul­ti­mil­jo­nä­rer­na Ilk­ka Paa­na­nen och Mik­ko Ko­di­so­ja som tjä­na­de 11,796 re­spek­ti­ve 10,225 mil­jo­ner eu­ro. De­ras fö­re­tag Su­per­cell gjor­de en vinst på drygt en halv mil­jard i fjol.

De följs av kol­le­gan Jan­ne Snell­man, eko­no­mi­di­rek­tör på Su­per­cell, som skat­ta­de för en lö­ne­in­komst på 7,009 mil­jo­ner.

Yt­ter­li­ga­re en per­son inom spel­bran­schen hit­tas på sjät­te plats: Ser­dar So­gan­ci, som är en av grun­dar­na till spel­ut­veck­lings­bo­la­get Se­ri­ously. Han skat­tar för en lön på 4,208 mil­jo­ner eu­ro.

De and­ra spe­lent­re­pre­nö­rer­na som får rum på lis­tan är Vi­sa Forsten på Su­per­cell och Re­ko Uk­ko, ock­så han med­grun­da­re till Se­ri­ously.

De lan­dar på ni­on­de re­spek­ti­ve ti­on­de plats.

Börs­höj­dar­na hal­kar ef­ter

Den all­ra bäst be­tal­da börs­bo­lags­di­rek­tö­ren är skogs­in­du­stri­kon­cer­nen UPM:s Jus­si Pe­so­nen, som är fjär­de på lis­tan med en för­värv­sin­komst på 5,28 mil­jo­ner. Pe­so­nens namn var dolt på den ur­sprung­li­ga lis­tan. UPM gjor­de en mil­jard­vinst i fjol och är Fin­lands fem­te störs­ta bo­lag en­ligt om­sätt­ning.

På sjät­te plats hit­tas Sam­pos vd Ka­ri Sta­digh, som tjä­na­de 3,927 mil­jo­ner eu­ro i fjol. Sam­po gjor­de en vinst på drygt 1,5 mil­jar­der i fjol, vil­ket var ung­e­fär 500 mil­jo­ner mind­re än året in­nan. Sam­po gjor­de näst mest vinst av al­la fins­ka fö­re­tag i fjol.

Strax ef­ter Sta­digh kom­mer Ko­nes Hen­rik Ehrn­rooth med lö­ne­in­koms­ter på 3,835 mil­jo­ner eu­ro. Ko­ne re­do­vi­sa­de ett starkt 2019 med ökan­de be­ställ­ning­ar, hög­re om­sätt­ning och bätt­re re­sul­tat.

Sta­digh och Ehrn­rooth följs på ti­oi-topp-lis­tan av Metsä Groups vd och Skogs­in­du­strins sty­rel­se­ord­fö­ran­de Ilk­ka Hämälä, som tjä­na­de 3,205 mil­jo­ner. Metsä Group är in­te börsno­te­rat, även om fö­re­ta­get Metsä Board som är en del av kon­cer­nen är det.

Den bäst av­lö­na­de som in­te får sin in­komst av ett spel­ut­veck­ling­sel­ler börs­bo­lag är Pent­ti Ran­ta­nen från Ri­i­hi­mä­ki, som pla­ce­rar sig på elf­te plats. Han är lång­va­rig sty­rel­se­ord­fö­ran­de och ti­di­ga­re vd för verk­tygs­fö­re­ta­get Würth Oy, tys­ka Würth groups dot­ter­bo­lag i Fin­land.

Strax ef­ter ho­nom kom­mer två börs­höj­da­re med för­värv­sin­koms­ter en bra bit över två mil­jo­ner: Keskos vd Mik­ko He­lan­der (2,588 mil­jo­ner) och Eli­sas vd Ve­li-Mat­ti Mat­ti­la (2 370 mil­jo­ner).

For­tums ti­di­ga­re och No­ki­as nu­va­ran­de vd Pek­ka Lund­mark skat­ta­de för 2,068 mil­jo­ner i fjol. Hans fö­re­trä­da­re Ra­je­ev Su­ri, som satt i No­ki­as vd-stol än­da till i som­ras, skat­ta­de för en långt mind­re lö­ne­in­komst: 809 071 eu­ro.

No­kia är Fin­lands störs­ta fö­re­tag mätt i om­sätt­ning, men 2019 var ett svå­ra­re år för bo­la­get. Un­der hös­ten ra­sa­de ak­ti­e­kur­sen då lön­sam­he­ten vi­sa­de sig va­ra på en säm­re ni­vå än vän­tat.

Bland de and­ra di­rek­tö­rer­na för sto­ra börs­bo­lag, som in­te har dolt si­na skat­te­upp­gif­ter, finns bland and­ra Metsä Boards Mi­ka Jou­kio (1,887 mil­jo­ner) Val­mets Pa­si Lai­ne (1,775 mil­jo­ner), Car­go­tecs Mi­ka Ve­hvi­lä­i­nen (1,457 mil­jo­ner), Ou­to­kum­pus Ro­e­land Baan (1,36 mil­jo­ner), Ko­necra­nes Pa­nu Rou­ti­la (1,14 mil­jo­ner), Wärt­si­läs Jaak­ko Esko­la (844 595), och Fis­kars Jaa­na Tu­o­mi­nen (872 839).

To­pi Man­ner, vd för Fin­nair, skat­ta­de för 992 793 un­der fjol­å­ret. Fins­ka sta­ten är ma­jo­ri­tets­ä­ga­re i Fin­nair med en an­del på 55,9 pro­cent.

Utö­ver UPM:s Jus­si Pe­so­nen har åt­minsto­ne Ti­mo Lap­pa­lai­nen (Ori­on), Casper von Koskull (Nor­dea), Pek­ka Vau­ra­mo (Metso) och Kim­mo Al­kio (Ti­e­to­ev­ry) be­gärt att de­ras upp­gif­ter ska döl­jas i re­gist­ret.

40 till 50 pro­cent i skatt

Med lö­ne­in­koms­ter i klass med börs­bo­lags­di­rek­tö­rer­nas går mel­lan 40 och 50 pro­cent av in­koms­ten i skatt. Det finns ett un­dan­tag på lis­tan över börs­bo­lags­di­rek­tö­rer­nas skat­te­upp­gif­ter: Ou­to­kum­pus ne­der­länds­ke vd Ro­e­land Baan.

Baan har en­ligt upp­gif­ter­na be­ta­lat 7,93 eu­ro i skatt un­der 2019. Den lå­ga skat­te­sum­man ba­se­rar sig på reg­ler­na för be­skatt­ning av ut­länds­ka nyc­kel­per­so­ner, skri­ver Ou­to­kum­pu. Baan slu­ta­de som vd för Ou­to­kum­pu i bör­jan av året och är nu­me­ra chef för ett danskt ka­ta­lys­fö­re­tag.

Mans­do­mi­ne­rad lis­ta

Lö­ne­lis­tor­na präglas i van­lig ord­ning av man­li­ga namn. Den högst av­lö­na­de kvin­nan på lö­ne­lis­tan är Ka­ti Le­vo­ran­ta, som tjä­na­de 1,649 mil­jo­ner i för­värv­sin­komst vil­ket gör hen­ne till den 32:a bäst av­lö­na­de per­so­nen på lis­tan.

Le­vo­ran­ta är vd för spel­fö­re­ta­get Ro­vio fram till års­skif­tet.

Näst bäst av­lö­nad av kvin­nor­na är Su­san­ne Skip­pa­ri, per­so­nal­di­rek­tör på Ko­ne, som tjä­na­de 1,399 mil­jo­ner.

På tred­je plats hit­tas An­na Gran­skog, part­ner på kon­sult­bo­la­get McKin­sey, med en för­värv­sin­komst på 1,379 mil­jo­ner.

 ?? FO­TO:
MARKKU ULANDER/LEHTIKUVA ?? Sam­po-ba­sen Ka­ri Sta­digh var den högst av­lö­na­de börs­bo­lags­di­rek­tö­ren – med för­be­håll för att en del av de högs­ta lö­ner­na är dol­da.
FO­TO: MARKKU ULANDER/LEHTIKUVA Sam­po-ba­sen Ka­ri Sta­digh var den högst av­lö­na­de börs­bo­lags­di­rek­tö­ren – med för­be­håll för att en del av de högs­ta lö­ner­na är dol­da.
 ??  ?? Su­per­cell-grun­dar­na Ilk­ka Paa­na­nen och Mik­ko Ko­di­so­ja lig­ger i topp i skat­te­lis­tor­na ock­så i år.
Su­per­cell-grun­dar­na Ilk­ka Paa­na­nen och Mik­ko Ko­di­so­ja lig­ger i topp i skat­te­lis­tor­na ock­så i år.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Finland