Hufvudstadsbladet

Ta­louse­lämä: Mång­mil­jo­nä­ren Ilk­ka Brot­he­rus dol­de si­na in­koms­ter

- SPT

Mång­mil­jo­nä­ren Ilk­ka Brot­he­rus tjä­na­de mer än dub­belt så myc­ket som Pe­tri Jär­vi­lehto.

Brot­he­rus är en av de fin­länds­ka högin­komst­ta­ga­re som har valt att hem­lig­hål­la si­na för­värvs- och ka­pi­talin­koms­ter i år. Brot­he­rus hå­va­de in 65 827 797 eu­ro ge­nom att säl­ja sitt fö­re­tag Amer Sports till Ki­na i fjol, upp­ger tid­ning­en Ta­louse­lämä.

Det här in­ne­bär att Brot­he­rus tjä­na­de över dub­belt så myc­ket mer än Pe­tri Jär­vi­lehto, som top­par Skat­te­ver­kets lis­ta med en in­komst på 30 548 000 eu­ro. Jär­vi­lehto är grun­da­re av spel­bo­la­get Se­ri­ously En­ter­tain­ment.

Brot­he­rus äger fö­re­ta­get Si­ni­tu­o­te, som till­ver­kar städ­red­skap. Han kan allt­så ha and­ra ka­pi­talin­koms­ter som in­te syns i sta­tisti­ken.

I fjol var det förs­ta året som fin­län­da­re med sam­man­lag­da för­värvs- och ka­pi­talin­koms­ter på över 100 000 eu­ro kun­de hind­ra att de­ras upp­gif­ter syns i lis­tan som ges ut till me­di­er­na. Drygt 200 per­so­ner vil­le då att de­ras upp­gif­ter skul­le döl­jas.

I år har drygt 4 600 av de cir­ka 70 000 fin­län­da­re som har in­koms­ter över 100 000 eu­ro bett att de­ras upp­gif­ter ska döl­jas.

 ?? FO­TO: ANTTI AIMOKOIVIS­TO/LEHTIKUVA ?? Mång­mil­jo­nä­ren Ilk­ka
■ Brot­he­rus.
FO­TO: ANTTI AIMOKOIVIS­TO/LEHTIKUVA Mång­mil­jo­nä­ren Ilk­ka ■ Brot­he­rus.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Finland