Hufvudstadsbladet

Kul­tur­bran­schens kort­hus ho­tar att ra­sa

När re­ge­ring­en ut­lys­te un­dan­tags­till­stånd i vå­ras blev många kul­tur­ar­be­ta­re ut­an jobb över en natt. Kon­ser­ter och fö­re­ställ­ning­ar ställ­des in, vil­ket kom­mer att ha långt­gå­en­de följ­der.

- SPT Entertainment · Music · Finland · Teosto

Det är omöj­ligt att sä­ga ex­akt hur myc­ket co­ro­nae­pi­de­min och dess följ­der har på­ver­kat kul­tur- och me­diebran­schen. Inom skrå­et finns det män­ni­skor som för­sör­jer sig på vitt skil­da sätt; en del är an­ställ­da, en del fri­lan­sar och en del har ett nollav­tal. Ge­men­samt för näs­tan al­la är att de­ras ar­be­te i nå­gon mån på­ver­kats un­der året.

En­ligt An­ne Sa­vel­jeff på Fack­för­bun­det för te­a­ter och me­dia Fin­land var ar­bets­lös­he­ten bland för­bun­dets med­lem­mar 50–75 pro­cent hög­re mel­lan mars och au­gusti i år, jäm­fört med sam­ma tid för­ra året.

– Det är en gran­de ka­ta­strof, sä­ger Sa­vel­jeff.

En­ligt en för­frå­gan bland för­bun­dets med­lem­mar är in­komst­bort­fal­let un­der co­ro­na­ti­den i me­del­tal 6 000 eu­ro.

– Är du högav­lö­nad kanske det in­te lå­ter som en stor sum­ma.

Fak­tum är att kul­tur­ar­be­ta­re i re­gel in­te har någ­ra lö­ner att hur­ra över. Sa­vel­jeff sä­ger att en te­a­ter­re­gis­sör i me­del­tal job­bar med två pro­duk­tio­ner om året, ifall en av dem fal­ler bort på grund av co­ro­nan så är det ett lö­ne­bort­fall på 50 pro­cent.

– Det mest alar­me­ran­de är än­då att al­la av­tals­för­hand­ling­ar lig­ger på is. Om det fort­sät­ter länge till på­ver­kar det al­la kul­tur­ar­be­ta­re på ett verk­ligt djupt plan.

Per­son­li­ga och sam­häl­le­li­ga kri­ser

Ju­ho Vil­ja­nen som re­pre­sen­te­rar fri­lan­sar­na vid Fin­lands Mu­si­ker­för­bund sä­ger att året va­rit ka­ta­stro­falt. När un­dan­tags­la­gen in­för­des på vå­ren av­bo­ka­des näs­tan al­la mu­si­kers upp­drag.

– Vi ha­de ett av­brott på någ­ra må­na­der när mu­si­ker helt en­kelt in­te kun­de ut­ö­va sitt yr­ke. Det har or­sa­kat otro­li­ga eko­no­mis­ka för­lus­ter för he­la bran­schen.

Vil­ja­nen sä­ger att det hand­lar om bå­de per­son­li­ga kri­ser och kri­ser på ett stör­re plan. Om de fö­re­tag som gör allt bak­grunds­ar­be­te vid kon­ser­ter och fes­ti­va­ler går i kon­kurs kan he­la kort­hu­set ra­sa.

– Det är som om en löst sit­tan­de sna­ra skul­le om­gär­da he­la bran­schen.

En en­skild mu­si­ker kan bör­ja job­ba igen ge­nast när ett upp­drag kom­mer, men om tek­nik­fir­mor­na och eve­ne­mangsar­ran­gö­rer­na drab­bas av kon­kur­ser går det ut över he­la verk­sam­hets­fäl­tet.

De mu­si­ker som gör sin egen mu­sik och upp­trä­der med den kom­mer att fort­sät­ta drab­bas av in­komst­bort­fall näs­ta år, även om co­ro­na­si­tu­a­tio­nen skul­le för­bätt­ras. När kon­ser­ter ställs in blir många ut­an de upp­hovs­rätts­er­sätt­ning­ar som Te­osto be­ta­lar ut i ef­ter­skott.

– För många låt­skri­va­re och kom­po­si­tö­rer är det en be­ty­dan­de del av in­koms­ter­na, sä­ger Vil­ja­nen.

Bå­de för­bun­det och mu­sik­bran­schen över­lag har en­ligt Vil­ja­nen hit­tat in­no­va­ti­va sätt att kla­ra sig un­der de rå­dan­de om­stän­dig­he­ter­na. Sam­ti­digt är mu­si­ker­na i starkt be­hov av un­der­stöd.

– Och det har som tur Un­der­vis­ning­s­och kul­tur­mi­ni­s­te­ri­et lo­vat ord­na.

Nå­gon snabb för­bätt­ring för mu­si­ker och ar­ran­gö­rer vå­gar Vil­ja­nen in­te hop­pas på. Allt be­ror på hur pan­de­min fram­skri­der och om publi­ken vå­gar ta till sig kul­turupp­le­vel­ser.

– Så länge vi har en pan­de­mi är det för­stås för­stå­e­ligt att vi mås­te ha en del re­strik­tio­ner.

 ?? FO­TO: JO­A­KIM HOLMSTRÖM/SPT ?? Inga sto­ra fes­ti­va­ler ord­na­des un­der som­ma­ren 2020 vil­ket på­ver­kar bå­de ar­tis­ter­na och ar­ran­gö­rer­nas in­koms­ter un­der det här skat­teå­ret. Ar­kiv­bild från Roc­koff på Åland.
FO­TO: JO­A­KIM HOLMSTRÖM/SPT Inga sto­ra fes­ti­va­ler ord­na­des un­der som­ma­ren 2020 vil­ket på­ver­kar bå­de ar­tis­ter­na och ar­ran­gö­rer­nas in­koms­ter un­der det här skat­teå­ret. Ar­kiv­bild från Roc­koff på Åland.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Finland