Hufvudstadsbladet

237 nya fall i Fin­land

- SPT Finland · National Institute for Health and Welfare

237 nya fall av co­ro­na­vi­ru­set rap­por­te­ra­des på tis­da­gen. Det upp­ger In­sti­tu­tet för häl­sa och väl­färd. Se­dan epi­de­mins bör­jan har sam­man­lagt 16 637 fall av co­vid-19 kon­sta­te­rats i Fin­land.

Un­der de se­nas­te 14 da­gar­na har Fin­land haft 45,7 nya fall av co­vid-19 per 100 000 in­vå­na­re.

En­ligt mån­da­gens upp­gif­ter har 359 per­so­ner av­li­dit till följd av co­ro­na­vi­ru­set i Fin­land. För till­fäl­let får 70 per­so­ner sjuk­hus­vård för co­vid-19, av dem får 13 in­ten­siv­vård.

In­sti­tu­tet för häl­sa och väl­färd rap­por­te­rar om even­tu­el­la döds­fall, an­ta­let per­so­ner som vår­das på sjuk­hus och hur många som får in­ten­siv­vård på mån­da­gar, ons­da­gar och fre­da­gar.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Finland