Hufvudstadsbladet

Otip­pa­de vins­ter i Mel­lan­väs­tern?

- Elections · Politics · Wisconsin · Pennsylvania

● Blir det väl­digt jämnt i Flo­ri­da kan det va­ra i Mel­lan­väs­tern som va­let av­görs. Men där kan det ta be­tyd­ligt läng­re tid in­nan al­la för­hands­rös­ter är räk­na­de. De del­sta­ter som kan sä­ga nå­got av­gö­ran­de om hur va­let ska slu­ta är till ex­em­pel Wiscon­sin och Penn­syl­va­nia.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Finland