Hufvudstadsbladet

Joe Bi­den och Do­nald Trump

- Elections · US Politics · Politics · Joe Biden · Donald Trump · Melania Trump · Luke Donald · Pennsylvania · United States of America · Queens · York · University of Pennsylvania · Jill Biden · William Scranton

● Joe Bi­den, 77 år, är De­mo­kra­tis­ka par­ti­ets pre­si­dent­kan­di­dat i va­let 2020. Bi­den var Ba­rack Oba­mas vice­pre­si­dent 2009–2017. In­nan dess var han De­la­wa­res se­na­tor i 36 år.

● Bi­den är en pro­fi­le­rad mit­ten­po­li­ti­ker som of­ta fram­hål­ler sin er­fa­ren­het, sin bre­da ut­ri­kes­po­li­tis­ka kun­skap och sin ar­bet­ar­bak­grund – han är född i gruv­sta­den Scran­ton i Penn­syl­va­nia.

● Är gift med Jill Bi­den och har två barn i li­vet.

● Om Bi­den vin­ner pre­si­dent­va­let i no­vem­ber är han 78 år. Det skul­le gö­ra ho­nom till den älds­te till­trä­dan­de pre­si­den­ten i USA:s histo­ria.

● Do­nald Trump, 74 år, är en re­pu­bli­kansk af­färs­man och USA:s pre­si­dent se­dan 2017.

● Trump föd­des i Qu­e­ens i New York. Han har en eko­nomex­a­men med in­rikt­ning på fas­tig­he­ter från Uni­ver­si­ty of Penn­syl­va­nia och har byggt ett fas­tig­hets­im­pe­ri­um.

● Do­nald Trump är fem­barns­pap­pa och in­ne på sitt tred­je äk­ten­skap. Han har va­rit gift med slo­vensk-ame­ri­kans­ka Me­la­nia Trump se­dan 2005.

● Trump är den förs­te pre­si­den­ten i USA som sak­nar ti­di­ga­re er­fa­ren­het som folk­vald po­li­ti­ker el­ler mi­li­tär.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Finland