Hufvudstadsbladet

Det reg­nar nya kli­mat­löf­ten när Asi­en av­veck­lar kol­kraft

Inom lop­pet av en må­nad har Ki­na, Syd­ko­rea och Ja­pan gått ut med löf­ten om kli­mat­ne­ut­ra­li­tet. Fle­ra and­ra asi­a­tis­ka län­der av­veck­lar sitt fos­si­la be­ro­en­de. – Kol­krafts­boo­men har nått vägs än­de, sä­ger en ana­ly­ti­ker.

- PE­TER BUCHERT pe­ter.buchert@hbl.fi South Korea · Helen · Japan · Japan (band) · China · European Union · Europe · United States of America · Philippines · Bangladesh · Bangladesh · Vietnam · Paris Agreement · India · Indonesia · Moon Jae-in · Sheri Moon Zombie

Syd­ko­re­as pre­si­dent Moon Jae-in sa­de i vec­kan att lan­det ”ak­tivt ska sva­ra mot kli­ma­tut­ma­ning­en till­sam­mans med det in­ter­na­tio­nel­la sam­fun­det och nå kli­mat­ne­ut­ra­li­tet 2050”. Det är be­ty­del­se­fullt ef­tersom Syd­ko­rea är en av värl­dens mest fos­sil­be­ro­en­de eko­no­mi­er, pro­du­ce­rar 40 pro­cent av sin elekt­ri­ci­tet med sten­kol och har värl­dens sjun­de störs­ta kli­ma­t­ut­släpp.

Syd­ko­rea ska av­veck­la sitt be­ro­en­de av kol­kraft och sat­sa på för­ny­ba­ra ener­gikäl­lor inom ra­men för ett ko­los­salt in­ve­ste­rings­pro­gram i ny in­fra­struk­tur, ut­släpps­fri ener­gi­pro­duk­tion och el­dri­ven tra­fik. Pro­gram­met in­ne­fat­tar ock­så en kol­di­ox­idskatt och en ut­fäs­tel­se om att slu­ta fi­nan­si­e­ra ut­länds­ka kol­kraft­verk.

Ut­fäs­tel­sen har be­mötts med lovord, men ock­så med krav på en kon­kret upp­följ­ning. He­len Mount­ford på tan­kes­med­jan World Re­sour­ces In­sti­tu­te sä­ger i ett ut­ta­lan­de att Syd­ko­rea för att för­verk­li­ga sitt löf­te mås­te sät­ta ett be­tyd­ligt tuf­fa­re ut­släpps­mål för 2030 och pre­sen­te­ra en färd­plan för hur fi­nan­sie­ring­en av kol­kraft ska av­veck­las.

Syd­ko­rea är den se­nas­te i ra­den av asi­a­tis­ka sta­ter som pre­sen­te­rar löf­ten om kli­mat­ne­ut­ra­li­tet fram till en gi­ven tid­punkt. En vec­ka in­nan lo­va­de Ja­pan li­kaså att bli kli­mat­ne­utralt till 2050 och för en må­nad se­dan lo­va­de Ki­na, som har värl­dens störs­ta ut­släpp, att bli kli­mat­ne­utralt till 2060.

EU gav sitt löf­te om kli­mat­ne­ut­ra­li­tet 2050 för ett år se­dan.

– Eu­ro­pa gick först och det sat­te press på Ki­na, i syn­ner­het då USA snart kan få en pre­si­dent som stäl­ler kli­mat­ne­ut­ra­li­tet 2050 som mål, sä­ger Lau­ri Myl­ly­vir­ta, ana­ly­ti­ker vid CREA, ett forsk­ningscen­ter inom ener­gi och luft­kva­li­tet.

Han an­tar att Ja­pan och Syd­ko­rea in­te vil­le drö­ja länge med si­na ut­fäs­tel­ser ef­ter att Ki­na ha­de gått ut med sin.

Kol­kraf­ten tap­par fi­nan­siä­rer

Lau­ri Myl­ly­vir­ta har länge grans­kat ener­gi- och kli­mat­po­li­ti­ken i Asi­en och no­te­rar att det rör på sig ock­så i län­der med be­tyd­ligt blyg­sam­ma­re eko­no­mi än Ki­na, Ja­pan el­ler Syd­ko­rea.

Filip­pi­ner­nas re­ge­ring upp­gav ny­li­gen att man in­te läng­re tän­ker be­vil­ja till­stånd för nya kol­kraft­verk. Det kan ock­så be­ty­da döds­stö­ten för pla­ne­ra­de kol­kraft­verk med en sam­man­lagd ef­fekt på 8 gi­ga­watt som än­nu in­te god­känts. Filip­pi­ner­na ska sat­sa mer på geo­ter­misk ener­gi i stäl­let.

Bang­la­desh över­vä­ger att stop­pa ut­bygg­na­den av 13 pla­ne­ra­de kol­kraft­verk, för att dri­va dem med fly­tan­de na­tur­gas i stäl­let, skri­ver EcoBu­si­ness. Or­sa­ken är att in­ve­ste­ra­re i Ki­na och Ja­pan in­te läng­re är vil­li­ga att fi­nan­si­e­ra ut­bygg­na­den av kol­kraft­verk.

Ock­så Vi­et­nam brom­sar en del av sin kol­krafts­ut­bygg­nad. Av 13 pla­ne­ra­de kraft­verk på sam­man­lagt 17 gi­ga­watt ris­ke­rar sju att läg­gas ned och de öv­ri­ga sex att få bygg­nads­till­stån­det upp­skju­tet med 10–15 år.

– Vi­et­nams be­slut kan ha att gö­ra med att det är dags att skru­va upp löf­te­na un­der Pa­ris­av­ta­let, men i Bang­la­desh och Filip­pi­ner­na hand­lar det sna­ra­re om att de mås­te läg­ga om sin ener­gi­po­li­tik om fi­nan­siä­rer­na ute­blir. Ki­na har va­rit en stor fi­nan­siär i de här län­der­na trots att man skyl­tat med att man brom­sar kol­kraf­ten på hem­ma­plan, sä­ger Myl­ly­vir­ta.

Det sto­ra frå­ge­teck­net på Asi­ens kli­mat­kar­ta är In­di­en. När mil­jon­tals män­ni­skor in­te ens har till­gång till elekt­ri­ci­tet är frå­gan hur högt man vå­gar sät­ta rib­ban i kli­mat­väg, i syn­ner­het då kli­matav­tryc­ket per per­son är för­sum­bart i jäm­fö­rel­se med till ex­em­pel Eu­ro­pas.

– In­di­ens löf­ten om sats­ning­ar på för­ny­bar ener­gi är am­bi­tiö­sa, men di­lem­mat är om man vå­gar pric­ka in ett mål för när ut­släppskur­van ska vän­da nedåt, för att in­te ta­la om kli­mat­ne­ut­ra­li­tet. Med tan­ke på att EU sik­tar på 2050 och Ki­na på 2060 kun­de In­di­en kanske rim­li­gen sik­ta på 2070, men det är för långt i fram­ti­den med tan­ke på den kol­di­ox­id­bud­get mänsk­lig­he­ten kan an­vän­da, sä­ger Myl­ly­vir­ta.

Han an­tar att In­di­en kanske sna­ra­re kan gå in för branschvi­sa ut­släpps­mål.

– Om ett ut­släpps­mål för he­la In­di­en är för tufft kun­de man kanske sät­ta ett mål för ener­gi­pro­duk­tio­nen.

På­går det en ener­gi­om­ställ­ning i Asi­en för när­va­ran­de? – Åt­minsto­ne ser vi att den kol­krafts­boom som do­mi­ne­ra­de för tio år se­dan har nått vägs än­de. En stor ut­ma­ning är än­då att ta fram den fi­nan­sie­ring som be­hövs för att län­der som Filip­pi­ner­na, Bang­la­desh och In­do­ne­si­en ska kun­na läm­na kol­kraf­ten och gå över till ut­släpps­fri ener­gi. Där spe­lar de in­ter­na­tio­nel­la kli­mat­för­hand­ling­ar­na en stor roll.

 ?? SCHIEFELBE­IN/TT–AP
FO­TO: MARK ?? Rök och vat­ten­ånga sti­ger upp från en skor­sten på ett ki­ne­siskt kol­kraft­verk. Ki­na har lo­vat att bli kli­mat­ne­utralt till 2060 och ki­ne­sis­ka in­ve­ste­ra­re har bli­vit allt för­sik­ti­ga­re med att fi­nan­si­e­ra kol­kraft­verk i öv­ri­ga de­lar av Asi­en. Det le­der till att en hel del pla­ne­rad kol­krafts­ut­bygg­nad ställs in.
SCHIEFELBE­IN/TT–AP FO­TO: MARK Rök och vat­ten­ånga sti­ger upp från en skor­sten på ett ki­ne­siskt kol­kraft­verk. Ki­na har lo­vat att bli kli­mat­ne­utralt till 2060 och ki­ne­sis­ka in­ve­ste­ra­re har bli­vit allt för­sik­ti­ga­re med att fi­nan­si­e­ra kol­kraft­verk i öv­ri­ga de­lar av Asi­en. Det le­der till att en hel del pla­ne­rad kol­krafts­ut­bygg­nad ställs in.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Finland