Hufvudstadsbladet

Kva­li­tet el­ler kvan­ti­tet, det är frå­gan

- Sports · Finland · Rio de Janeiro · Rio de Janeiro

Frå­gan om kva­li­tet el­ler kvan­ti­tet de­lar sim­kret­sar­na i Fin­land. Är sim­ning en ut­hål­lig­hets­gren som krä­ver 10–20 km grund­trä­ning var­je dag, el­ler är det smar­ta­re att mer spe­ci­fikt trä­na snabb­het och pre­sta­tions­för­må­ga? En pro­fil som Antti Kas­vio, OS-me­dal­jör i fri­sim, kan lu­ta sig till­ba­ka mot si­na eg­na me­ri­ter då han be­stämt häv­dar att sim­ning är en ut­hål­lig­hets­gren.

– Det finns inga sprin­ter i sim­ning. Den kor­tas­te OS-sträc­kan, 50 me­ter fri­sim, tar mer än 20 se­kun­der. Det är via ut­hål­lig­het som du byg­ger sim­ma­re, sa­de Ka­ri Or­mo i en in­ter­vju med HBL för åt­ta år se­dan.

Ka­ri Or­mo var chefsträ­na­re för Sim­för­bun­det un­der det gyl­le­ne 1990-ta­let, då Antti Kas­vio och Ja­ni Si­e­vi­nen skör­da­de fram­gång­ar. I in­ter­vjun år 2012 nämn­de Or­mo fri­sim­ma­ren Ari-Pek­ka Li­uk­ko­nen som en be­gåv­ning som ald­rig kom­mer att bli bäst i värl­den på grund av att han in­te trä­nar ut­hål­lig­het.

Två år ef­ter in­ter­vjun var Li­uk­ko­nen dock tred­je bäst i värl­den då han vann VM-brons i 50 m fri­sim – på lång ba­na. Li­uk­ko­nen var ro­ad över Or­mos kom­men­ta­rer.

– En­ligt det tra­di­tio­nel­la syn­sät­tet mås­te du trä­na ut­hål­lig­het för att or­ka trä­na mer näs­ta år. Men det är in­te den som trä­nar mest el­ler hår­dast som vin­ner me­dal­jer­na, ut­an den som är snab­bast i täv­ling­ar­na, sa­de Li­uk­ko­nen i en in­ter­vju med HBL år 2015.

I dag är det allt fär­re trä­na­re som föl­jer 1990-ta­lets trä­nings­fi­lo­so­fi. Så här be­skrev Li­uk­ko­nens trä­na­re Mar­ko Mal­ve­la sin fi­lo­so­fi för HBL:

– Det är en ut­bredd upp­fatt­ning att sim­ning är en ut­hål­lig­hets­id­rott. Men som jag ser det är sim­ning en täv­lingsid­rott. Där­för mås­te du trä­na myc­ket med den fart som du tän­ker täv­la i, sä­ger Mal­ve­la.

Till sa­ken hör att sim­ning är en id­rotts­gren där ut­veck­ling­en går fram­åt he­la ti­den. Tek­ni­ken, trä­nings­me­to­der­na, och själ­va upp­fatt­ning­en om sim­ning­ens fy­si­o­lo­gis­ka krav för­änd­ras.

Det är värt att no­te­ra att Si­e­vi­nens lång­li­va­de världs­re­kord i 200 m med­ley, 1.58,16, fak­tiskt ha­de räckt till sjun­de plats än­nu i OS i Rio de Ja­nei­ro 2016. Den tid som Antti Kas­vio vann VM-guld med år 1994, 1.47,32, ha­de in­te räckt till fi­nal i 200 m fri­sim i Rio.

De fy­si­o­lo­gis­ka kra­ven be­ror för­stås på vil­ken sträc­ka det gäl­ler, un­der 50 fri­sim hin­ner sim­mar­na in­te ens ta ett an­de­tag, men 800 m och 1 500 m fri­sim (av nå­gon an­led­ning är kvin­nor­nas längs­ta mäs­ter­skaps­sträc­ka i bas­säng fort­fa­ran­de 800 m) krä­ver för­stås me­ra ut­hål­lig­het, för att in­te ta­la om ma­ra­ton­sträc­kor­na 5 km och 25 km i öp­pet vat­ten. Men ex­em­pel­vis 200 m va­rar ba­ra ett par tre mi­nu­ter för en elit­sim­ma­re, be­ro­en­de på sim­sätt och bas­säng­längd.

Det finns mo­der­na stu­di­er som vi­sar att trä­nings­vo­ly­men i sig har mind­re be­ty­del­se än trä­ning­ens kva­li­tet i sim­ning. Det vik­ti­gas­te är att trä­na till­räck­ligt myc­ket i täv­lings­fart. Den gam­la trä­nings­fi­lo­so­fin grun­dar sig an­tag­li­gen mer på tra­di­tion än fy­si­o­lo­gi. Vil­ket in­te ute­slu­ter att den kan fun­ge­ra för nå­gon.

Sam­ti­digt be­hö­ver sim­ma­re myc­ket tid i vatt­net för tek­ni­kens skull. För att fin­na rätt käns­la för vatt­net. Men rent fy­si­o­lo­giskt sett är det bäs­ta sät­tet att för­bätt­ra sin tek­nik att sim­ma öv­ning­ar i täv­lings­fart el­ler än­nu snab­ba­re.

Den här kva­li­tet mot kvan­ti­tet– dis­kus­sio­nen ger för­stås en li­ten käns­la av de­ja vu för al­la som följt fri­id­rott, ski­dåk­ning el­ler vil­ken som helst an­nan idrott där Fin­land kla­ra­de sig bra för år­tion­den se­dan. Svårt att tro att lös­ning­en är så en­kel att fin­län­dar­na i snitt trä­nar för li­te. Det hand­lar in­te om vem som trä­nar mest, el­ler le­ver mest aske­tiskt, ut­an om vem som trä­nar smar­tast.

”Ja­ni Si­e­vi­nens och Antti Kas­vi­os trä­nings­fi­lo­so­fi är in­te läng­re ku­rant i da­gens lä­ge.”

MAR­CUS LIN­DQVIST

re­por­ter

 ??  ??

Newspapers in Swedish

Newspapers from Finland