Hufvudstadsbladet

Vad har Ue­fa att vin­na på ett EM-slut­spel i Ryss­land?

Co­ro­na­vi­ruspan­de­min har ställt till det och kom­mer att stäl­la till det för id­rotts­e­ve­ne­mang värl­den över. Fot­bolls-EM för her­rar skul­le ge­nom­fö­ras som­ma­ren 2020 men flyt­ta­des fram­åt med ett år. Och en­ligt obe­kräf­ta­de upp­gif­ter som frans­ka Le Pa­ri­si­en publ

- JO­NAS VON WENDT jo­nas.wendt@hbl.fi Sports · FIFA World Cup · Soccer · UEFA · Russia · Europe · Amsterdam · Baku · Budapest · Dublin · Copenhagen · London · Rome · Germany · France · Spain · Finland · Bilbao · Bucharest

● Ur­sprung­li­ga upp­läg­get och upp­läg­get som Ue­fa över­vä­ger

Det skul­le bli den eu­ro­pe­is­ka lands­lags­fot­bol­lens sto­ra fest med mat­cher i tolv län­der run­tom i Eu­ro­pa. De tänk­ta värdor­ter­na skul­le ha va­rit Ams­ter­dam, Ba­ku, Bil­bao, Bud­a­pest, Bu­ka­rest, Dublin, Glas­gow, Kö­pen­hamn, Lon­don, Mün­chen, Rom och S:t Pe­ters­burg. Se­mi­fi­na­ler och fi­nal ha­de spe­lats i Lon­don.

Men nu finns pla­ner på att lå­ta Ryss­land ar­ran­ge­ra he­la EM-tur­ne­ring­en från bör­jan till slut.

● Var­för?

Co­ro­na­vi­ru­set spe­lar igen en oöns­kad hu­vud­roll i ek­va­tio­nen. Ge­nom att mi­ni­me­ra an­ta­let re­sor kors och tvärs över Eu­ro­pa mins­kar man ris­ken för smitt­sprid­ning.

Ryss­lands smit­to­lä­ge är, pre­cis som på de fles­ta and­ra håll i Eu­ro­pa, allt an­nat än bra. De se­nas­te vec­kor­na har an­ta­let kon­sta­te­ra­de fall le­gat på mel­lan 15 000 och 20 000 per dag. När­ma­re två mil­jo­ner män­ni­skor i lan­det har in­sjuk­nat så här långt och döds­ta­let när­mar sig 30 000.

● In­fra­struk­tur

Ryss­land ar­ran­ge­ra­de VM så sent som 2018 och all in­fra­struk­tur finns fär­dig för att ar­ran­ge­ra EM. Det finns and­ra län­der ock­så som har in­fra­struk­tu­ren klar, Tyskland, Frank­ri­ke, Spa­ni­en för att näm­na någ­ra, men de län­der­na lär un­der rå­dan­de om­stän­dig­he­ter in­te vi­sa nå­gon över­sval­lan­de iver över att få ar­ran­ge­ra slut­spe­let.

Om Ryss­land till­de­las ar­range­mang­en lär la­gen i grupp­spels­fa­sen så långt som möj­ligt spe­la si­na mat­cher på en och sam­ma ort och bo på ett och sam­ma ho­tell för att mins­ka ris­ken för smitt­sprid­ning.

● Fin­land

Med för förs­ta gång­en och ett slut­spel som ställs in helt vo­re en an­tik­li­max av bib­lis­ka mått. Fin­land skul­le en­ligt den ur­sprung­li­ga pla­nen spe­la sin förs­ta match i Kö­pen­hamn och de två res­te­ran­de grupp­spels­mat­cher­na i S:t Pe­ters­burg. La­get skul­le ha haft sin bas någ­ra mil ut­an­för S:t Pe­ters­burg. Får man hål­las kvar i S:t Pe­ters­burg kan lands­lags­led­ning­en i viss mån pus­ta ut.

● Publik

Ing­et of­fi­ci­ellt har sagts om publik. Ue­fa vän­tar na­tur­ligt­vis in i det sista med att med­de­la nå­got. I dags­lä­get känns det väl­digt lång­sökt att EM skul­le kun­na ar­ran­ge­ras med publik, åt­minsto­ne med full ka­pa­ci­tet på läk­tar­na.

Mäs­ter­ska­pets och Ue­fas främs­ta hopp är att nå­gon hit­tar på ett vac­cin och det väl­digt snabbt. EM bor­de kö­ra i gång and­ra vec­kan i ju­ni och kloc­kan tic­kar.

● Pr-se­ger för Pu­tin

Ryss­land ar­ran­ge­ra­de OS 2014, VM i fot­boll 2018 och har nu allt­så chan­sen att få EM 2021 helt för sig själv.

Ett EM på rysk mark vo­re än­nu en stor pr-se­ger för pre­si­dent Pu­tin. Kanske in­te en li­ka stor se­ger för de­mo­kra­tin.

● Kan EM flyt­tas fram­åt yt­ter­li­ga­re ett år?

Nej. 2022 ska bland an­nat VM i fot­boll ar­ran­ge­ras och blir in­te EM av i som­mar ställs det in helt.

 ?? FO­TO: JUS­SI NUKARI/LEHTIKUVA ?? ■ Blir det Ryss­land för he­la slan­ten för Te­e­mu Puk­ki och lands­la­get?
FO­TO: JUS­SI NUKARI/LEHTIKUVA ■ Blir det Ryss­land för he­la slan­ten för Te­e­mu Puk­ki och lands­la­get?

Newspapers in Swedish

Newspapers from Finland