Hufvudstadsbladet

Ma­ra­do­na in­ta­gen på sjuk­hus

Han fyll­de 60 för­ra vec­kan. Nu är le­gen­da­ren Di­e­go Ar­man­do Ma­ra­do­na in­ta­gen på sjuk­hus i La Pla­ta i hem­lan­det Ar­gen­ti­na.

- JO­NAS VON WENDT FIFA World Cup · Soccer · Sports · Argentina · Diego Ribas da Cunha · Cuba · La Plata

En­ligt de förs­ta upp­gif­ter­na ska det in­te va­ra frå­gan om co­vid-19. Hans lä­ka­re med­de­lar att Ma­ra­do­nas till­stånd in­te är livs­ho­tan­de. Ma­ra­do­na är för till­fäl­let verk­sam som trä­na­re för Gim­na­sia y Es­gri­ma i La Pla­ta.

Ma­ra­do­na, som mer el­ler mind­re en­sam för­de Ar­gen­ti­na till VM-guld 1986 och i med­let av 80-ta­let gjor­de Na­po­li till en in­ter­na­tio­nell topp­klubb, ska un­der­sö­kas på sjuk­hu­set en­ligt lä­ka­ren Le­o­pol­do Lu­que.

– Han har känt sig då­lig i någ­ra da­gar och det har in­ver­kat på hans psy­kis­ka häl­sa. Där­för tyck­te vi att det är bätt­re att han upp­sö­ker sjuk­hus­vård, sä­ger Lu­que.

– Di­e­go är en per­son som ibland kan må top­pen och ibland rik­tigt då­ligt. Just nu kun­de han må 10 000 gång­er bätt­re. Det är in­te lätt att va­ra Di­e­go.

Ma­ra­do­na har haft mas­si­va pro­blem med häl­san ef­ter den ak­ti­va kar­riä­ren. Pro­blem som del­vis har att gö­ra med att han re­dan un­der si­na år på top­pen var känd som en no­to­risk fest­pris­se med smak för sprit, ko­ka­in och kvin­nor.

Ma­ra­do­na sågs se­nast i of­fent­lig­he­ten på fre­da­gen då han hed­ra­des fö­re hans lags match mot Pa­tro­na­to.

Ma­ra­do­na av­vek ef­ter fest­lig­he­ter­na och stan­na­de in­te kvar för mat­chen. Ögon­vitt­nen be­rät­ta­de att Ma­ra­do­na såg sjuk och svag ut.

Ma­ra­do­na har ef­ter kar­riä­ren of­ta le­gat på sjuk­hus och kli­ni­ker. Han har vår­dats för in­re blöd­ning­ar, han var nä­ra att dö 2004 då han låg på in­ten­si­ven för hjärt- och and­nings­pro­blem. Han har vår­dats för drog­miss­bruk i Ku­ba och han har ge­nom­gått en mag­säckso­pe­ra­tion för att hjäl­pa ho­nom att gå ner i vikt.

 ?? FO­TO: JU­AN MABROMATA/LEHTIKUVA-AFP ?? ■ Di­e­go Ar­man­do har en ut­ta­lad smak för li­vets go­da.
FO­TO: JU­AN MABROMATA/LEHTIKUVA-AFP ■ Di­e­go Ar­man­do har en ut­ta­lad smak för li­vets go­da.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Finland