Hufvudstadsbladet

Skat­te­lis­tor­na sä­ger li­tet om di­ri­gen­ter­nas in­koms­ter

- Taxes · Business · European Space Agency · London · Scatman John · Ottawa · Finland · Tera Patrick · Switzerland · Tallinn · Tapiola · Tampere · Marion Davies · Robert Patrick · Gothenburg Symphony Orchestra

383 576,96 eu­ro. Så myc­ket tjä­na­de di­ri­gen­ten Sant­tu-Ma­ti­as Rou­va­li i fjol. Rou­va­li, 35 år på tors­dag, är chefs­di­ri­gent för Tam­mer­fors­fil­har­mo­ni­ker­na och Gö­te­borgs Sym­fo­ni­ker och kom­mer att ef­ter­trä­da Esa-Pek­ka Sa­lo­nen vid Phil­har­mo­nia i Lon­don 2021.

Rou­va­li var ock­så den bäs­ta skat­te­be­ta­la­ren bland di­ri­gen­ter­na vars in­koms­ter och skat­ter pub­li­ce­ra­des på tis­da­gen: han be­ta­la­de i fjol 135 000 eu­ro el­ler 35 pro­cent i skatt.

Jäm­för med John Storgårds, 57, konst­när­lig le­da­re för Lapp­lands kam­ma­ror­kes­ter, förs­ta gäst­di­ri­gent för BBC Phil­har­mo­nic och Na­tio­nal Arts Cent­re Or­chest­ra i Ot­ta­wa. In­koms­ter: 290 000 eu­ro. Skat­ter och av­gif­ter sam­man­lagt: knappt 34 000 eu­ro (12 pro­cent).

El­ler Han­nu Lin­tu, 53, chefs­di­ri­gent för RSO, bli­van­de chefs­di­ri­gent vid Na­tio­na­lo­pe­ran. Med 36 fram­trä­dan­den var han den of­tast an­li­ta­de di­ri­gen­ten i Fin­land i fjol. Med 163 000 eu­ro i för­värv­sin­koms­ter och cir­ka 8 500 eu­ro i ka­pi­talin­koms­ter be­ta­la­de han drygt 29 000 eu­ro i skatt. Skat­te­sats: 17 pro­cent.

Jäm­för yt­ter­li­ga­re med Jaak­ko Ku­u­sisto, vi­o­li­nist, ton­sät­ta­re och chefs­di­ri­gent för Ku­o­pio stads­or­kes­ter, som be­ta­la­de över 46 pro­cent i skatt av si­na to­ta­la in­koms­ter på 233 000 eu­ro. Lik­nan­de be­tal­nings­vil­ja upp­vi­sar bro­dern Pek­ka Ku­u­sisto, vi­o­li­nist och di­ri­gent med en to­talin­komst på drygt 206 000 eu­ro, varav knappt 96 000 eu­ro (47 pro­cent) de­bi­te­ra­des i skatt. (Utö­ver si­na för­värv­sin­koms­ter dri­ver brö­der­na fir­man Tactus som i fjol om­sat­te 600 000 eu­ro men gjor­de för­lust.)

Klaus Mä­ke­lä, konst­när­lig part­ner vid Ta­pi­o­la Sin­fo­ni­et­ta, förs­ta gäst­di­ri­gent för Sve­ri­ges ra­di­os sym­fo­nior­kes­ter, chefs­di­ri­gent för Oslo­fil­har­mo­ni­ker­na (se­dan i höst) och bli­van­de chefs­di­ri­gent för Pa­ris­fil­har­mo­ni­ker­na, har trots sin ringa ål­der på 24 år klätt­rat högt upp på in­komst­lis­tan med över 220 000 eu­ro i för­värv­sin­koms­ter.

För mu­si­ker kan i syn­ner­het dy­ra in­stru­men­tan­skaff­ning­ar bi­dra till stör­re av­drag och där­i­ge­nom en läg­re skat­te­sats. Men i vis­sa fall fö­re­fal­ler skat­te­pla­ne­ring­en mål­med­ve­ten för att in­te sä­ga ag­gres­siv.

Den är in­te nöd­vän­digt­vis märk­vär­di­ga­re än den som skönjs i sam­häl­let i öv­rigt, men lika­fullt orätt­vis mot al­la dem som drar sitt strå till stac­ken. Den är ock­så i vis­sa fall iö­gon­fal­lan­de med tan­ke på peng­ar­nas ur­sprung: ef­tersom näs­tan al­la di­ri­gentupp­drag i Fin­land fi­nan­sie­ras till störs­ta de­len med skatte­me­del är det här ett skatte­med­lens krets­lopp.

Sam­ti­digt är det värt att no­te­ra att käl­lor­na till de störs­ta in­koms­ter­na in­te finns i Fin­land. Det är in­te ge­nom ett ti­o­tal kon­ser­ter i Lapp­land som Storgårds för­tjä­nar 290 000 eu­ro. Det är in­te för tret­ton kon­ser­ter i Tam­mer­fors som Rou­va­lis in­koms­ter över­sti­ger 300 000 eu­ro.

”Bran­schen har hit­tills ock­så upp­vi­sat en ovil­ja att ta­la öp­pet om in­koms­ter­na, trots att di­ri­gen­ter­na in­ne­har syn­li­ga po­si­tio­ner vid of­fent­li­ga in­rätt­ning­ar.”

WILHELM KVIST mu­sik­re­dak­tör

Di­ri­gent­bran­schen är kraf­tigt köns­segre­ge­rad, som HBL har kun­nat vi­sa. Fle­ra än nio av tio kon­ser­ter di­ri­ge­ras av män.

Av in­komst­lis­tor­na går det än­då in­te att dra någ­ra långt­gå­en­de slut­sat­ser om in­komst­för­del­ning­en en­ligt kön.

För det förs­ta do­mi­ne­ras ska­ran helt av män (med un­dan­tag för Su­san­na Mälk­ki). För det and­ra är upp­gif­ter­na om de i Fin­land an­li­ta­de di­ri­gen­ter­nas in­koms­ter högst brist­fäl­lig.

På lis­tan över di­ri­gen­ter som i fjol di­ri­ge­ra­de minst tio kon­ser­ter i Fin­land finns 28 namn, men en­dast fem av des­sa lan­da­de bland högin­komst­ta­gar­na som tjä­na­de över 150 000 eu­ro i fjol.

För­kla­ring­ar­na är många. En del är ut­länds­ka med­bor­ga­re som bor ut­om­lands och in­te skat­tar i Fin­land (Nick Da­vi­es, Pa­trick Four­nil­li­er, Ola­ri Elts, Jo­han­nes Gustavs­son m.fl.). En del är fin­länds­ka med­bor­ga­re skriv­na ut­om­lands (Su­san­na Mälk­ki, Esa-Pek­ka Sa­lo­nen m.fl.).

En del styr hu­vud­sak­li­gen in­koms­ter­na till si­na fir­mor. En del må ha va­rit syn­ligt fram­me i Fin­land, me­dan de­ras kar­riä­rer de facto än­nu är i si­na lin­dor. En del för­tjä­na­de helt en­kelt in­te mer än en me­de­lin­komst­ta­ga­re.

Ett eget skrå ut­gör per­so­ner­na som valt att döl­ja si­na namn. El­ler de som trivs bäst i Schweiz, Tal­linn el­ler bu­si­ness­klass, vil­ket in­te hind­rar att de kan ta sig ton som vär­de­le­da­re.

Li­vet i or­kes­tern är hi­e­rar­kiskt och en di­ri­gents års­in­komst kan va­ra till och med ti­o­fal­dig jäm­fört med den fri­lan­san­de slag­ver­ka­rens som kom­mer in för en vec­ka.

Bran­schen har hit­tills ock­så upp­vi­sat en ovil­ja att ta­la öp­pet om in­koms­ter­na, trots att di­ri­gen­ter­na in­ne­har syn­li­ga po­si­tio­ner vid of­fent­li­ga in­rätt­ning­ar.

När jour­na­lis­ten Son­ja Saa­ri­ko­ski vid Image ny­li­gen med hän­vis­ning till of­fent­lig­hets­la­gen bad om upp­gif­ter om di­ri­gen­ter­nas gage vid HSO och Ta­pi­o­la sin­fo­ni­et­ta un­der de se­nas­te tio åren väg­ra­de stä­der­na läm­na ut upp­gif­ter­na. Saa­ri­ko­ski har över­kla­gat till för­valt­nings­dom­sto­len.

Skat­te­be­ta­lar­na har helt en­kelt rätt att ve­ta vart de­ras peng­ar går. Vi be­hö­ver stör­re trans­pa­rens, in­te mind­re.

 ?? FO­TO: LEHTIKUVA-AR­KIV/HBL-AR­KIV ?? ■ Sant­tu-Ma­ti­as Rou­va­li top­par in­komst­lis­tor­na. John Storgårds be­ta­la­de 12 pro­cent i skatt i fjol. Su­san­na Mälk­ki di­ri­ge­ra­de som en­da kvin­na fler än tio kon­ser­ter i Fin­land i fjol. Klaus Mä­ke­lä har trots sin ringa ål­der klätt­rat högt på in­komst­lis­tor­na.
FO­TO: LEHTIKUVA-AR­KIV/HBL-AR­KIV ■ Sant­tu-Ma­ti­as Rou­va­li top­par in­komst­lis­tor­na. John Storgårds be­ta­la­de 12 pro­cent i skatt i fjol. Su­san­na Mälk­ki di­ri­ge­ra­de som en­da kvin­na fler än tio kon­ser­ter i Fin­land i fjol. Klaus Mä­ke­lä har trots sin ringa ål­der klätt­rat högt på in­komst­lis­tor­na.
 ??  ??

Newspapers in Swedish

Newspapers from Finland