Hufvudstadsbladet

In­tim men en­for­mig de­but av Fin­lands nya sto­ra ar­tist

Un­der det gång­na året har Ri­ta Behm, un­der ar­tist­nam­net BEHM, med ba­ra tre sing­lar sti­git fram som en av lan­dets mest lyss­na­de ar­tis­ter. Det är lätt att kän­na igen sig i lå­tar­na, men de­bu­tal­bu­met som hel­het är allt­för en­si­digt.

- VICTOR VON HELLENS Music · Pop Music · Finland · Spotify · John Warner · Gotye · Warner Music Finland

POP

BEHM

Draa­man kaa­ri vi­e­hät­tää (War­ner Mu­sic Fin­land)

För­vänt­ning­ar­na på BEHM:s de­but­ski­va var hö­ga. Jät­te­hit­ten Hei ra­kas hör till årets po­pu­lä­ras­te lå­tar med si­na 15 mil­jo­ner lyss­ning­ar på Spo­ti­fy. Till­sam­mans med de två and­ra sing­lar­na (Fri­da och Ti­vo­li) ha­de ski­van re­dan in­nan den kom ut, ström­mats så fli­tigt att den för­tjä­na­de en tre­fal­dig pla­ti­na. Suc­cén lät in­te vän­ta på sig. Un­der den förs­ta vec­kan steg de­but­ski­van, ti­tu­le­rad Draa­man kaa­ri vi­e­hät­tää, till et­ta på al­bum­lis­tor­na. Tre till pan­de­mika­pa­ci­tet slut­sål­da re­le­a­se­kon­ser­ter på Ta­vas­tia står som yt­ter­li­ga­re be­vis på att BEHM i år er­öv­rat de fins­ka lyss­nar­nas hjär­tan.

Re­la­ter­bart och för­son­ligt

Draa­man kaa­ri vi­e­hät­tää är ett för­sik­tigt och in­tro­vert po­pal­bum. BEHM:s mål är helt klart in­te att va­ra in­tres­sant el­ler in­spi­re­ran­de, ut­an sna­ra­re be­kant och re­la­ter­bar. Vil­ket hon ock­så är.

Med sin lätt per­son­li­ga röst sjung­er hon om för­hål­lan­den och osä­ker­het – det bräck­li­ga i att va­ra män­ni­ska. Man kän­ner igen sig, man kän­ner sym­pa­ti.

Pro­duk­tions­mäs­sigt på­min­ner lå­tar­na om allt från jul­skivs­bal­la­der (Päästä var­pai­si­in, Lu­paan) till ”vit R'n'B-pop” från ti­digt 00-tal (Unia) till nå­got slags Go­tye-So­me­bo­dy-tha­tI-used-to-know-in­spi­re­rad akus­tisk pop (Minä vai maail­ma). Man har dock in­te ta­git ut sväng­ar­na helt, ut­an hål­ler sig i ar­range­mang­en till tryg­ga tra­di­tio­nel­la band­in­stru­ment och för­ut­säg­ba­ra sång­struk­tu­rer.

Vis­sa lå­tar har kryd­dats med mo­der­na ma­ni­pu­le­ra­de ljud och samp­ling­ar för att på­min­na lyss­na­ren om att det­ta än­då är mu­sik från år 2020. Den dra­ma­tur­gis­ka kur­van är väl­digt li­ka i samt­li­ga lå­tar, det går från li­tet och in­timt till stor­sla­get.

Till skill­nad från an­nan mo­dern po­pu­lär­mu­sik, som i sin in­ten­si­tet och fram­fu­sig­het ibland kan va­ra rätt så ir­ri­te­ran­de och över­sti­mu­le­ran­de, känns BEHM som en väl­digt lugn och för­son­lig ar­tist. Hon för­sö­ker in­te kränga på lyss­na­ren nå­got. In­te säl­ja nå­got. Hon er­bju­der inga ”su­per­catchi­ga hooks”, inga hash­tag­vän­li­ga re­fräng­er, inga po­ten­ti­el­la Tik Tok-dan­ser. Hon för­sö­ker in­te hel­ler sä­ga nå­got om sam­ti­den, all­ra minst på­ver­ka el­ler för­änd­ra den. Det­ta är sna­ra­re ”sta­tus quo”mu­sik som var­ken ska­ver el­ler stic­ker ut. Man fort­sät­ter lyss­na dels för att man kän­ner igen sig, dels för att det är till­räck­ligt trå­kigt för att man in­te ska be­hö­va stänga av.

En­het­ligt men en­si­digt

Draa­man kaa­ri vi­e­hät­tää är i hög grad Ri­ta Behms eget pro­jekt. Hon skri­ver lå­tar­na och låttex­ter­na själv och är även ak­tiv i pro­duk­tions­pro­ces­sen. Det­ta märks, al­bu­met är en helgju­ten hel­het med ett tyd­ligt ar­tis­tiskt ut­tryck. Det finns en jämn kva­li­tet här, ty­värr dock li­te väl jämn. Man för­står var­för nio av al­bu­mets tio lå­tar i ett ske­de låg på Spo­ti­fys top 10-lis­ta: Fin­land äls­kar samt­li­ga av BEHM:s tio lå­tar – ef­tersom de al­la är väl­digt li­ka­da­na.

Draa­man kaa­ri vi­e­hät­tää är den sor­tens ofar­lig och ge­ne­risk pop som i sin oper­son­lig­het an­ting­en be­rör väl­digt få, el­ler väl­digt många. Av allt att dö­ma har BEHM ham­nat på rätt si­da om den­na gräns.

 ?? FO­TO: PIETARI PUROVAARA/PRESS­BILD ?? ■ Ri­ta Behm gör ofar­lig och ge­ne­risk pop som i sin oper­son­lig­het an­ting­en be­rör väl­digt få el­ler väl­digt många.
FO­TO: PIETARI PUROVAARA/PRESS­BILD ■ Ri­ta Behm gör ofar­lig och ge­ne­risk pop som i sin oper­son­lig­het an­ting­en be­rör väl­digt få el­ler väl­digt många.
 ??  ??

Newspapers in Swedish

Newspapers from Finland