Hufvudstadsbladet

Lo­kal­histo­ria och spel­mans­mu­sik i Van­da och Es­bo

- HBL

Van­da­säll­ska­pet ord­nar un­der svens­ka vec­kan sin tra­di­tio­nel­la fö­re­läs­ning om Van­das histo­ria. Ar­ke­o­lo­gen Andre­as Koivisto kan be­rät­ta var­i­från nam­net Ny­land kom­mer och ock­så var­i­från de förs­ta svens­ka ny­byg­gar­na kom till da­gens Van­da. Det finns fort­fa­ran­de spår av me­del­ti­den syn­li­ga i byg­den. Fö­re­läs­ning­en hålls tors­da­gen den 5 no­vem­ber på Öv­re Ny­bac­ka på Ny­bac­kagrän­den 4. Ob­li­ga­to­ris­ka för­hands­an­mäl­ning­ar görs per e-post till ri­i­na.koivisto@van­taa­seu­ra.fi.

I Es­bo är myc­ket av svens­ka vec­kans pro­gram kon­cen­tre­rat till Kan­nu­sa­len i Es­bo cent­rum. Där bjuds på svens­ka da­gen-kaf­fe i dag kloc­kan 14 och två tim­mar se­na­re vi­sas den nya fil­men Tove, bil­jet­ter­na kos­tar 9 eu­ro. På fre­dag kväll kloc­kan 19 blir det ståupp­ko­mik på Kann­bro­ga­tan 4, då Svensk­fin­lands tre främs­ta ko­mi­ker An­ders He­le­ni­us, André Wick­ström och Jack Björ­klund stäl­ler sig på sce­nen. Fö­re­ställ­ning­en läm­par sig för per­so­ner över 16 år, för­köp via lippu.fi.

Es­bo spel­manslag fyl­ler 45 år. Spel­man­sor­kes­tern är känd för sin sväng­an­de spel­stil, för­u­tom tra­di­tio­nell dans­mu­sik även gam­la sa­longs­dan­ser. Lör­da­gen den 7 no­vem­ber upp­trä­der or­kes­tern i två av sta­dens bib­li­o­tek. Kloc­kan 12.15 bjuds det på svensk spel­mans­mu­sik i Sel­lo bib­li­o­tek på Al­ber­ga­ga­tan 9 och kloc­kan 15 i Iso Ome­nas bib­li­o­tek på Finn­viks­vä­gen 1.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Finland