BRUCE LEE

KAMPPAILULAJIEN MEGATÄHTEEN LIIT­TYY YHÄ PAL­JON MYS­TIIK­KAA...

Salaliittoja - - JULKKIKSET -

Kuo­le­ma ei vält­tä­mät­tä py­säy­tä juo­nit­te­lua, jo­ka on syn­ty­nyt jul­ki­suu­den­hen­ki­lön ym­pä­ril­le hä­nen elin­ai­ka­naan. Jos­kus kuo­le­ma on vain al­kua ai­em­paa laa­ja­mit­tai­sem­mil­le ja eris­kum­mal­li­sem­mil­le pu­heil­le.

Bruce Lee hau­dat­tiin hei­nä­kuun lo­pus­sa vuon­na 1973 Seatt­len La­ke­view-hau­taus­maal­le. Hä­net oli puet­tu kii­na­lai­seen asuun, jo­ta hän käyt­ti Lo­hi­käär­meen ki­das­sa -elo­ku­vas­sa, mut­ta hä­nen kuo­le­maan­sa liit­ty­vää mys­tee­riä ei tuol­loin vie­lä hau­dat­tu. Lee oli pi­det­ty mut­ta ris­ti­rii­tai­nen hen­ki­lö, jol­la oli myös pal­jon vi­ha­mie­hiä. Hän oli 32-vuotias ja uran­sa hui­pul­la, kun hän me­ni yh­täk­ki­ses­ti koo­maan ja kuo­li. Kuo­lin­syy ei käy­nyt sel­väs­ti il­mi edes ruu­mii­na­vauk­ses­sa. Mo­net lää­ke­tie­teen asian­tun­ti­jat an­toi­vat ta­pauk­ses­ta oman lausun­ton­sa, ja ai­noa asia, jos­ta kaikki oli­vat sa­maa miel­tä, oli Leen ai­vois­sa to­det­tu tur­vo­tus.

Tuo­na koh­ta­lok­kaa­na päi­vä­nä Lee oli elo­ku­va­tuot­ta­ja Ray­mond Chown luo­na al­kuil­ta­päi­väs­tä. He työs­ti­vät muu­ta­man tun­nin ajan Pa­nok­se­na kuo­le­ma -elo­ku­vaa. Sen jäl­keen he läh­ti­vät kum­pi­kin elo­ku­van pää­roo­lia näyt­te­le­vän taiwa­ni­lai­sen näyt­te­li­jän Bet­ty Ting­pein luo tä­män ko­tiin. Chow läh­ti siel­tä men­näk­seen ko­kouk­seen, ja Lee va­lit­te­li pään­sär­kyä. Ting­pei an­toi hä­nel­le Equa­ge­sic-lää­ket­tä, jo­ka on voi­ma­kas pään­sär­ky­lää­ke, ja Lee ot­ti päi­vä­unet. Chow soit­ti Ting­peil­le ja kut­sui hä­net ja Leen päi­väl­li­sel­le, mut­ta Ting­pei ei saa­nut nuk­ku­vaa täh­teä he­reil­le. Kun Lee tuo­tiin Qu­een Eliza­bet­hin sai­raa­laan, hän oli jo kuol­lut. Sai­raa­la­lää­kä­ri Lycet­ten mu­kaan kuo­le­ma joh­tui sii­tä, et­tä Lee oli yli­herk­kä joil­le­kin Equa­ge­sic-tab­le­tin si­säl­tä­mil­le ai­neil­le, mut­ta toi­set lää­kä­rit oli­vat eri miel­tä hä­nen kans­saan. Sa­la­liit­to­teo­riat läh­ti­vät le­viä­mään Hong­kon­gis­sa ja tais­te­lu­la­jien maa­il­mas­sa.

JO kuol­lut?

Useita kuu­kausia en­nen kuin Lee ju­lis­tet­tiin vi­ral­li­ses­ti kuol­leek­si, Hong­kon­gis­sa oli kul­ke­nut hu­hu näyt­te­li­jän kuo­le­mas­ta. Hu­hu­myl­ly pyö­ri niin kii­vaa­na, et­tä erään Hong­kon­gin suu­rim­man leh­den toi­mit­ta­jat ei­vät us­ko­neet Leen ole­van elos­sa, en­nen kuin oli­vat pu­hu­neet hä­nen kans­saan ja haas­ta­tel­leet hän­tä kun­nol­la var­mis­tuak­seen si­ten sii­tä, et­tä hän to­del­la­kin oli Lee.

Vai­kut­taa sil­tä, et­tä hä­nen kuo­le­man­sa ei ol­lut niin yl­lät­tä­vä kuin ta­pah­tu­mien ku­lus­ta voi­si päätellä, vaan en­nem­min­kin oli ajan ky­sy­mys, mil­loin se ta­pah­tui­si.

"TERVEYSVIRANOMAISET ESITTIVÄT PERÄTI VII­SI ERI TEO­RI­AA AIVOTURVOTUKSEN SYYSTÄ."

EI VASTAUKSIA

Kuo­le­man lää­ke­tie­teel­lis­ten se­li­tys­ten ym­pä­ril­lä ole­va kuo­hun­ta sai mo­net epäi­le­mään, et­tä Bruce Leen kuo­le­man taustalla oli sa­la­liit­to. Ruu­mii­na­vaus­ra­por­tis­sa ei il­moi­tet­tu sel­ke­ää kuo­lin­syy­tä, ja ter­vey­den­hoi­to­vi­ran­omai­set esittivät peräti vii­si eri­lais­ta teo­ri­aa sii­tä, mik­si Leen ai­vot oli­vat niin tur­von­neet, et­tä hän nuo­res­ta iäs­tään huo­li­mat­ta kuo­li.

EI SAVUA IL­MAN TULTA...

Spe­ku­laa­tiot kuo­le­man­ta­pauk­sen olo­suh­teis­ta läh­ti­vät liik­keel­le sii­tä, kun Ray­mond Chow ker­too te­le­vi­sios­sa, et­tä Lee ei kuol­lut ko­to­naan vaan Bet­ty Ting­pein asun­nos­sa. Yri­tyk­set salata tämä mah­dol­li­ses­ti no­lo yk­si­tyis­koh­ta sai mo­net us­ko­maan, et­tä ku­lis­sien ta­ka­na ta­pah­tui pal­jon muu­ta­kin var­sin­kin, kos­ka aivoturvotuksen lo­pul­lis­ta syy­tä ei kos­kaan kyet­ty mää­rit­te­le­mään var­mas­ti.

Leen kuo­le­maan liit­tyy pal­jon epäi­lyt­tä­vää. Liit­tyi­kö sii­hen mus­taa ma­gi­aa?

Yli 40 vuot­ta kuo­le­man­sa jäl­keen Bruce Lee on yhä kamppailulajien le­gen­da.

Newspapers in Finnish

Newspapers from Finland

© PressReader. All rights reserved.