Pää­e­päil­lyt

Salaliittoja - - JULKKIKSET -

Tria­dit

1970-lu­vul­la tria­dien kal­tai­sil­la kii­na­lai­sil­la jär­jes­töil­lä oli ta­pa­na vaa­tia Hon­kon­gis­sa asu­vil­ta fil­mi­täh­dil­tä suo­je­lu­ra­haa. Lee ei kuu­lem­ma suos­tu­nut vaa­ti­muk­siin, roh­ke­ni ja ken­ties hä­net myr­ky­tet­tiin sik­si, et­tä hän niin pi­det­ty, vas­tus­taa vaa­ti­muk­sia. Hän oli Hong­kon­gis­sa Oliko et­tä hä­net oli hoi­det­ta­va päi­vil­tä hie­nos­tu­nees­ti. jär­jes­töt ei­vät ken­ties tar­koi­tus lä­het­tää sig­naa­li muil­le, et­tä sie­tä­neet si­tä, et­tä nii­den vaa­ti­muk­siin ei suos­tut­tu?

Salaisia tais­te­lu­la­jien mes­ta­rei­ta

Suo­sit­tu ja us­kot­ta­va teo­ria on sel­lai­nen, et­tä Lee ta­pet­tiin sa­lai­sen väi­te­tään ol­leen rai­vois­saan tais­te­lu­la­ji­mes­ta­rin lä­hi­pii­rin käs­kys­tä. Tä­män hei­dän sa­lai­suuk­si­aan sii­tä, et­tä Lee oli pal­jas­ta­nut ja opet­ta­nut mo­nia pe­rin­tei­sen kii­na­lai­sen ul­ko­maa­lai­sil­le. Leel­lä oli to­den­tot­ta ol­lut on­gel­mia on vai­kea hy­lä­tä, kos­ka nä­mä tais­te­lu­la­ji­maa­il­man edus­ta­jien kans­sa. Teo­ri­aa pel­käl­lä iho­kos­ke­tuk­sel­la voi­daan mes­ta­rit hal­lit­se­vat dim mak -tek­nii­kan, jos­sa tap­paa, jol­loin kuo­lin­syy ei sel­viä ruu­mii­na­vauk­ses­sa.

Newspapers in Finnish

Newspapers from Finland

© PressReader. All rights reserved.