AVARUUSOLENTOJEN SIEPPAAMAT

MI­TÄ AVA­RUUSO­LEN­NOT TE­KE­VÄT SIEPPAAMILLAAN IHMISILLÄ?

Salaliittoja - - AVARUUSOLENTOJEN -

Yksi laa­jim­mal­le le­vin­neis­tä sa­la­liit­to­teo­riois­ta, jo­ka häi­rit­see mil­joo­nien ih­mis­ten yö­unia, liit­tyy aja­tuk­seen kid­nap­paa­mis­ta har­ras­ta­vis­ta ava­ruuso­len­nois­ta. Koko maa­il­mas­sa nä­mä siep­pauk­set tar­koit­ta­vat si­tä, et­tä ava­ruuso­len­not tu­le­vat häi­rit­se­mään viattomien ih­mis­ten elä­mää. Hei­dät riis­te­tään yh­täk­kiä pois ko­to­aan vä­ki­val­loin ja vie­dään ava­ruusa­luk­seen tai muu­al­le, mis­sä ava­ruuso­len­not te­ke­vät heil­le pöy­ris­tyt­tä­viä te­ko­ja. Avut­to­muu­den­tun­ne te­kee näis­tä ta­pauk­sis­ta niin kar­mi­via. Sie­pa­tut ovat täy­sin näi­den tun­te­mat­to­mien olioi­den ar­moil­la ei­vät­kä ky­ke­ne puo­lus­tau­tu­maan nii­den suo­rit­ta­mia lää­ke­tie­teel­li­siä toi­men­pi­tei­tä vas­taan.

Il­miö­tä on tut­kit­tu ja eri­lai­sia siep­pauk­sia yri­tet­ty luo­ki­tel­la, jot­ta oli­si löy­det­ty sie­pat­tu­jen ih­mis­ten ko­ke­muk­sis­ta yh­tä­läi­syyk­siä. Yksi siep­paus­luok­ka on ta­val­li­nen fyy­si­nen siep­paus, jon­ka uhrit usein ker­to­vat tun­tu­van sil­tä kuin heil­le an­net­tai­siin jo­tain rau­hoit­ta­vaa ai­net­ta. He seu­raa­vat siep­paa­ji­aan tah­dot­to­mi­na, kun hei­dät joh­da­te­taan ava­ruusa­luk­seen. Jos­kus hei­dät kul­je­te­taan aluk­seen pie­nem­mäl­lä kul­ku­vä­li­neel­lä, jon­kin­lai­sen la­ser­sä­teen lä­pi tai ulot­tu­vuu­des­ta toi­seen siir­tyen. Mo­net sie­pa­tut ovat ker­to­neet, et­tä hei­tä on kul­je­tet­tu kiin­tei­den ai­nei­den, ku­ten oman ko­din sei­nien, lä­pi.

Toi­nen suo­sit­tu siep­paa­mi­sen muo­to on bio­ener­gian va­ras­ta­mi­nen. Uh­rin bio­ener­gia ja tie­toi­suus ime­tään hä­nes­tä ava­ruuso­lioi­den ke­hit­tä­mäl­lä tek­nii­kal­la. Ta­pah­tu­ma näyt­tää val­koi­sel­ta tai vaa­lean­si­ni­sel­tä sä­teel­tä, jo­ka ym­pä­röi var­ta­lon ja tun­keu­tuu sen si­sään. Uh­rin mie­li siir­re­tään toi­seen ke­hoon en­nen kuin se pa­lau­te­taan ta­kai­sin uh­ril­le.

Siep­paa­mi­nen voi ta­pah­tu­ma myös te­le­paat­ti­se­na sel­vä­nä­ke­mi­se­nä. Toi­men­pi­de ei ole yh­tä vah­vas­ti fyy­si­nen kuin koko ke­hon siep­paus mut­ta sil­ti yh­tä va­hin­gol­li­nen. Hyök­käys­ti­lan­tees­sa uh­ri nä­kee avaruusolentojen luo­mia nä­ky­jä, jois­sa ta­van­omai­nen uni kor­vau­tuu te­le­paat­ti­sel­la vies­til­lä tai ku­vil­la. Sa­moin kuin bio­ener­gian siir­ros­sa uh­ri nä­kee usein he­rä­tes­sään val­koi­sen tai vaa­lean ener­gia­sä­teen, jo­ka tu­lee ylä­puo­lel­la ole­vas­ta ka­tos­ta. Siep­paa­mi­sis­ta ja kid­nap­pauk­sis­ta on ker­to­muk­sia ih­mi­sen historian kai­kis­ta vai­heis­ta, mut­ta vii­me ai­koi­na il­miö on yleis­ty­nyt.

Ai­van kuin nuo vie­raat olen­not al­kai­si­vat ol­la en­tis­tä epä­toi­voi­sem­pia – har­maat tai kei­tä nä­mä ih­mi­siä kar­mi­val­la ta­val­la ryö­vää­vät olen­not sit­ten ovat­kaan.

LÄHIKONTAKTISSA

Siep­paa­mi­set ovat kaut­ta ai­ko­jen ol­leet yksi kau­hu­ker­to­mus­ten suo­sit­tu ai­he. Joi­den­kin mu­kaan ker­to­muk­set siep­pauk­sis­ta on yksi ai­noa il­miö, oli­vat­pa te­ki­jät hal­tioi­ta taik­ka pie­niä har­mai­ta ava­ruuso­lioi­ta. Väi­te saat­taa pi­tää paik­kan­sa, mut­ta vain sii­nä mie­les­sä, et­tä Ste­ven Spiel­berg an­toi län­si­mai­sel­le pai­na­jai­sel­le kas­vot elo­ku­val­laan Kol­man­nen as­teen yh­teys.

IMPLANTTI

Siep­pauk­sen jäl­keen mo­ni sie­pat­tu on huo­man­nut, et­tä hä­neen on asennettu me­tal­li-is­tu­te. Useimmiten se on ne­nä­on­te­los­sa mut­ta toi­si­naan muu­al­la­kin ke­hos­sa. Kun is­tu­te pois­te­taan ki­rur­gi­ses­ti, sen al­ku­pe­rää ei yleen­sä saa­da sel­vil­le. Vie­ra­se­si­nei­den me­tal­lia ei usein tun­nis­te­ta ja nii­den tar­koi­tus jää le­vot­to­muut­ta he­rät­tä­väk­si mys­tee­rik­si. Ovatko is­tut­teet iden­ti­tee­tin tun­nis­tus­si­ru­ja vai jo­tain ai­van muuta?

VAINOHARHAISUUS

Sa­ma il­miö tun­net­tiin jo 1800-lu­vun lop­pu­puo­lel­la. Sil­loin siep­paa­jia oli­vat ava­ruuso­lioi­den si­jaan hal­tiat. Il­miö­tä voi se­lit­tää myös se, et­tä ihmiset kat­so­vat elo­ku­via ja te­le­vi­sio-oh­jel­mia, jois­sa ta­pah­tuu avaruusolentojen te­ke­miä siep­pauk­sia, ja nä­ke­vät myö­hem­min unia niis­tä. Jot­kut saat­ta­vat myös tart­tua ajan hen­gen mu­kai­seen suun­tauk­seen...

"MO­NET UHRIT OVAT HUOMANNEET, ET­TÄ HEIHIN ON ASENNETTU METALLIKAPPALE – USEIMMITEN NENÄONTELOON."

Har­maat ovat ta­val­li­sin olio, joi­den ker­ro­taan siep­paa­van ih­mi­siä vas­toin näi­den tah­toa.

©FrankVincentz Har­mai­den ul­ko­nä­kö on po­pu­lää­ri­kult­tuu­ris­sa mel­ko va­kiin­tu­nut.

Mo­net sie­pa­tut ker­to­vat, et­tä jon­kin­lai­nen va­lon­sä­de imi hei­dät ufoon.

Newspapers in Finnish

Newspapers from Finland

© PressReader. All rights reserved.