Pää­e­päil­lyt

Salaliittoja - - AVARUUSOLENTOJA -

NASA

Var­sin­kin kos­ka mo­ni on me­net­tä­nyt on­net­to­muuk­sis­sa hen­ken­sä, saat­taa kuu­los­taa ikä­väl­tä, et­tä mah­dol­li­ses­ti NASA:n si­säl­lä toi­mi­va ryhmä sa­bo­toi ava­ruus­len­to­ja. Hei­dän väi­te­tään näin pi­tä­vän tyy­ty­väi­se­nä tiet­ty­jä Yh­dys­val­tain kor­keim­man hal­lin­non hen­ki­löi­tä, jot­ka pel­kää­vät ava­ruusoh­jel­man pal­jas­ta­van avaruusolentojen läs­nä­olon maa­pal­lol­la ja sen lä­hia­lueil­la. Sii­nä ta­pauk­ses­sa ve­nä­läis­ten ava­ruusoh­jel­mas­sa on var­mas­ti vas­taa­van­lai­nen toi­si­na­jat­te­li­joi­den ryhmä.

So­pi­mus­kil­pai­lua

Joi­den­kin yrit­tä­jien on mah­do­ton­ta vas­tus­taa kan­nat­ta­vaa so­pi­mus­ta vi­ran­omais­ten kans­sa ja sen mu­ka­naan tuo­maa ta­lou­del­lis­ta voit­toa. Ko­vas­sa kil­pai­lus­sa voi voit­taa par­hai­ten si­ten, et­tä vas­ta­puo­li näyt­tää epä­luo­tet­ta­val­ta. Sa­bo­taa­si on kä­te­vä kei­no saa­da se ai­kaan.

Newspapers in Finnish

Newspapers from Finland

© PressReader. All rights reserved.