TEKNINEN ANALYYSI

HAAKSIRIKKOUTUNEESTA UFOS­TA HAVITELTU TEK­NIIK­KA OLI­SI VOI­NUT JOHTAA VALTAISIIN EDISTYSASKELEISIIN TEK­NII­KAN KEHITYKSESSÄ.

Salaliittoja - - AVARUUSOLENTOJA -

Onko si­nul­la kos­kaan ol­lut sel­lai­nen olo, et­tä maa­il­ma pyö­rii vä­hän lii­an lu­jaa? Olet­ko kos­kaan häm­mäs­tel­lyt, mi­ten val­ta­via tek­ni­siä harp­pauk­sia ih­mis­kun­ta on ot­ta­nut ver­rat­tain ly­hyes­sä ajas­sa? Onko miel­tä­si kos­kaan jäy­tä­nyt le­vot­to­muus, kun olet aja­tel­lut, mi­ten ih­mis­kun­ta on eden­nyt al­keel­li­sen len­to­ko­neen ra­ken­ta­mi­ses­ta kuu­kä­ve­lyi­hin vain 70 vuo­des­sa?

Kos­kaan ai­em­min ih­mi­nen ei ole ke­hit­tä­nyt uusia tekniikoita sa­mal­la no­peu­del­la kuin 1900-lu­vul­la. Tämä häm­mäs­tyt­tä­vän vauh­di­kas ke­hi­tys on myös poh­ja­na yh­del­le kaik­kien ai­ko­jen suo­si­tuim­mis­ta sa­la­liit­to­teo­riois­ta. Tie­de­maa­il­ma on yl­peä omas­ta pa­nok­ses­taan ja väit­tää edis­ty­sas­ke­lei­den joh­tu­van tut­ki­joi­den pe­rää­nan­ta­mat­to­muu­des­ta ja ne­rok­kuu­des­ta, mut­ta ai­van kuin vii­me vuo­si­kym­me­nien uu­det alue­val­tauk­set pe­rus­tui­si­vat sit­ten­kin jo­hon­kin muu­hun­kin kuin pelk­kään ne­rou­teen.

Mo­net sa­la­liit­to­teo­ree­ti­kot ovat si­tä miel­tä, et­tä ai­kam­me vauh­di­kas tekninen ke­hi­tys ei ole sin­nik­kään tut­ki­mus­työn tu­los­ta vaan ava­ruuso­lioil­ta saa­dun avun an­sio­ta. Suu­rin osa ih­mi­sis­tä on au­tu­aan tie­tä­mä­tön sii­tä, et­tä eri val­tiois­sa ana­ly­soi­daan ulkoavaruudesta saa­tua tek­no­lo­gi­aa – maan valtiot toi­sin sa­noen va­ras­ta­vat toi­nen toi­sil­taan ava­ruu­des­ta pe­räi­sin ole­via lait­tei­ta ja yrit­tä­vät sel­vit­tää, mi­ten ne toi­mi­vat. Sen jäl­keen valtiot hyö­dyn­tä­vät uusia tekniikoita omiin tar­koi­tuk­siin­sa. Tiedot ovat aut­ta­neet mei­tä pää­se­mään pal­jon pi­dem­mäl­le tek­ni­ses­sä kehityksessä kuin oli­si il­man nii­tä ol­lut mi­ten­kään mah­dol­lis­ta. Ai­van kuin lap­si jo­ka leik­kii tu­lel­la, me­kään em­me ole riit­tä­vän kyp­siä hah­mot­ta­maan ko­ko­nai­suut­ta. Olem­me siis vaa­ras­sa syt­tyä pa­la­maan.

PIILOTETTU UFO

Useim­mat suu­ret tek­no­lo­gi­set harp­pauk­set on teh­ty vuo­den 1947 jäl­keen ai­na suu­ris­ta tie­to­ko­neis­ta Apol­lo-oh­jel­man kuu­len­toi­hin. Juu­ri vuon­na 1947 Yh­dys­val­tain vi­ran­omai­set peit­te­li­vät tie­toa New Mexicon Roswel­lin ta­pah­tu­mis­ta.

AVARUUSFYSIIKKAA

Tran­sis­to­ri oli sen­saa­tio­mai­sin tekninen ke­hi­ty­sas­kel, jo­ka joh­ti var­si­nai­seen in­no­vaa­tioi­den tul­vaan. Hu­hu­jen mu­kaan se oli suo­raa jat­koa Roswel­lin pu­don­neen ava­ruusa­luk­sen jään­tei­den tek­ni­sel­le tut­ki­muk­sel­le. Sen jäl­keen tek­nii­kan ke­hi­tys on­kin eden­nyt hui­mal­la vauh­dil­la. Mui­ta edel­lis­tä kur­jem­pia ava­ruus­fy­sii­kan so­vel­luk­sia on Yh­dys­val­tain ar­mei­jan ase­jär­jes­tel­mä, ku­ten sii­hen kuu­lu­va häi­ve­tek­no­lo­gial­la va­rus­tet­tu pom­mi­ko­ne B-2.

"MAA­IL­MAN ERI VALTIOT TUT­KI­VAT KOKO AJAN ULKOAVARUUDESTA PE­RÄI­SIN OLE­VIA TEKNIIKOITA IL­MAN, ET­TÄ SUU­RI YLEI­SÖ TIE­TÄÄ SII­TÄ MI­TÄÄN"

NEROUDEN EDELLYTYS

Yksi ana­lyy­si­teo­ri­aan liit­ty­vä on­gel­ma on se, et­tä sen mu­kaan ih­mis­ten pi­täi­si ol­la hy­vin älyk­käi­tä, el­lei ne­ro­ja. Jos mat­kus­tai­sim­me ajas­sa taak­se­päin ja an­tai­sim­me luo­laih­mi­sel­le kan­net­ta­van tie­to­ko­neen, au­to­tal­lin oven kau­ko­sää­ti­men ja yk­sin­ker­tai­sen kun­toi­lu­lait­teen, ana­lyy­si­teo­rian mu­kaan luo­laih­mi­nen pe­rus­tai­si kym­me­nen vuo­den ku­lues­sa oman tek­no­lo­giay­ri­tyk­sen. To­del­li­suu­des­sa hän oli­si to­den­nä­köi­ses­ti vain mu­rah­ta­nut ja lyö­nyt jo­ta­ku­ta sil­lä pää­hän. No, eh­kä hän oli­si säi­lyt­tä­nyt yk­sin­ker­tai­sim­man kun­toi­lu­lait­teen.

Oliko Roswel­lin ta­pauk­sen jäl­keen vuon­na 1947 mah­dol­li­suut­ta ana­ly­soi­da ulkoavaruudesta pe­räi­sin ole­vaa tek­no­lo­gi­aa?

Käyt­tää­kö USA ulkoavaruudesta pe­räi­sin ole­vaa tek­niik­kaa ke­hit­tääk­seen tais­te­lua­sei­ta?

©Du­dea­na­tort­ron

Bob Lazar väit­tää työs­ken­nel­leen­sä ulkoavaruudesta pe­räi­sin ole­van tek­nii­kan pa­ris­sa Area 51 -alu­een lä­hel­lä.

Newspapers in Finnish

Newspapers from Finland

© PressReader. All rights reserved.